“Τράπεζα Υποδειγμάτων”

Η ΕΑΝΔιΘ στα πλαίσια της αλληλεγγύης των μελών της και της διευκόλυνσης της καθημερινότητας των ασκούμενων και νέων δικηγόρων ιδρύει “Τράπεζα Υποδειγμάτων”. Θα περιλαμβάνονται υποδείγματα δικογράφων, αιτήσεων και λοιπών πράξεων τα οποία θα αναρτώνται στη νέα ιστοσελίδα της Ένωσης. Πρόσβαση θα έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη, τα οποία θα μπορούν ελεύθερα να κατεβάζουν το υπόδειγμα που τους ενδιαφέρει.

Παρακαλούμε όλα τα μέλη μας, προκειμένου να επιτευχθεί το μεγαλύτερο δυνατό εύρος υποδειγμάτων, εφόσον το επιθυμούν, να αποστείλουν υποδείγματα δικογράφων προκειμένου να αναρτηθούν. Η αποστολή πρέπει να γίνει αποκλειστικά στην διεύθυνση eandith@gmail.com σε μορφή αρχείου word. Τα υποδείγματα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία προσώπων και αρκεί να έχουν απλοποιημένη μορφή (βασική δομή, στοιχεία παραδεκτού και ορισμένου του δικογράφου, μορφοποίηση). Τα συνημμένα αρχεία θα πρέπει να έχουν σαφή τίτλο.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας!