Θεματικοί Άξονες Διαλόγου για την Αναθεώρηση της Άσκησης

Η Ομάδα Συντονισμού καθόρισε βασικούς θεματικούς άξονες για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του διαλόγου για την αναθεώρηση το θεσμού της άσκησης. Οι άξονες αυτοί ομαδοποιούν τα μείζονα θέματα που καλούμαστε να επεξεργαστούμε και να προτείνουμε λύσεις:

  1. Αν και γιατί πρέπει να υφίσταται ο θεσμός της άσκησης.
  2. Ποιος πρέπει να είναι ο βασικός χαρακτήρας της άσκησης (ένταξη σε προπτυχιακό επίπεδο, εξαρτημένη εργασία, μαθητεία κλπ).
  3. Αμοιβές, τρόποι χρηματοδότησης, ωράριο και εποπτεία τους.
  4. Φορολογικά και κοινωνικοασφαλιστικά θέματα.
  5. Διάρκεια και περάτωση (εξεταστικό, προϋποθέσεις συμμετοχής, εκπαιδευτικός χαρακτήρας κλπ).
  6. Λοιπά θέματα (κωλύματα, ασυμβίβαστα, υποχρεώσεις, δικαιώματα κλπ)

Οι θεματικές αυτές είναι ενδεικτικές. Προτάσεις και απόψεις δύνανται να υποβληθούν από οποιονδήποτε για μια, περισσότερες ή και το σύνολο αυτών, καθώς και για άλλα ειδικότερα ζητήματα. Η ομάδα συντονισμού θα ομαδοποιεί τις προτάσεις που κατατίθενται. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην συγκέντρωση προτάσεων από επίσημους φορείς (δικηγορικούς συλλόγους κλπ) καθώς και στην συγκέντρωση παραδειγμάτων για το πως λειτουργεί η άσκηση σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, μέσω συνεργασίας με την ΕΥΒΑ.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να καταθέσουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους, στοχεύοντας στην πλέον ανοικτή, άμεση και συμμετοχική διαδικασία διαμόρφωσης της επίσημης θέσης της Ένωσής μας, η οποία τελικά θα κατατεθεί στο Υπ. Δικαιοσύνης και όλους τους αρμόδιους φορείς. Η προθεσμία για υποβολή προτάσεων είναι έως 31 Μαΐου 2016. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του eandith@gmail.com, μέσω του forum ή εγγράφως κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Όλες οι προτάσεις θα δημοσιεύονται και θα είναι ανοικτές προς σχολιασμό.