Κοινό αίτημα Ενώσεων Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Πειραιά, Ρόδου και Κατερίνης για την άσκηση με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Προς: Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας. Κοινοποίηση προς: τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα,                                    την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όπως είναι γνωστό, το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, το οποίο προβλέπει αρχικά την απασχόληση των συμμετεχόντων σε αυτό για δώδεκα μήνες σε

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 21-6-2022

Θεσσαλονίκη 19-6-2022, Καλείται σε συνεδρίαση το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 21-6-2022 και ώρα 19:00, στην έδρα της Ένωσης. Θεματολογία: 1. Ενημερωση προεδρου. 2. Σχεδιασμός θητείας 2022-24. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. 3. Κοινή επιστολή των ενώσεων ασκουμενων και νέων δικηγόρων για το προγραμμα ΕΣΠΑ στα δικαστήρια. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. 4. Ανακοινωση για τις αμοιβές των ασκουμενων δικηγόρων. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. 5.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά – Αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 9-6-2022

Θεσσαλονίκη, 09-06-2022 Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Η Επιτροπή Ασκουμένων της Ε,ΑΝ.Δι.Θ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 06/06/2022 και ώρα 19:00 με ηλεκτρονικό τρόπο με την εξής θεματολογία. 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Σαχπατζίδης. 2. Συζήτηση και ψήφιση του σχεδιασμού δράσης για την περίοδο 2022-2023. Εισηγητής Γ. Σαχπατζίδης 3. Ενημέρωση και συζήτηση αναφορικά με τα προβλήματα του προγράμματος άσκησης στα δικαστήρια

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων Δ. Παύλου Μελά

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις αρ. 58 ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α)Τις διατάξεις αρ. 13 παρ. 3 ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις αρ. 3 παρ. 4 ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α) και ισχύουνΤην ΚΥΑ με αριθ. 24998/19-5-2021 (ΦΕΚ 2194/Β/2021) των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά – Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 08-05-2022

Θεσσαλονίκη 11-05-2022, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Η Επιτροπή Ασκούμενων συνήλθε σε συνεδρίαση την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00 στη Θεσσαλονίκη, με ημερήσια διάταξη: Συγκρότηση Επιτροπής Ασκουμένων κατόπιν των από 04-05-2022 αρχαιρεσιών. ΙΙ. Έγκριση νομιμότητας της συνεδρίασης Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση της  συνεδρίασης της από 06-05-2022, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΝΔιΘ, και με απόλυτη

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Κυριακή 8-5-2022

Θεσσαλονίκη 6-5-2022, Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Κυριακή 8-5-2022 και ώρα 13:00, με ηλεκτρονικό τρόπο. Θεματολογία: 1. Συγκρότηση Επιτροπής Ασκουμένων κατόπιν των από 4-5-2022 αρχαιρεσιών. Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ Ο Συγκαλών Σαχπατζίδης Γεώργιος

Έρευνα της EYBA για την υποαμειβόμενη άσκηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ανακηρύξει το 2022 ως "Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας". Στα πλαίσια αυτά και με την από 17-2-2022 υπ' αρ. 2021/2952(RSP) απόφασή του, καταδικάζει την απλήρωτη άσκηση, ως μορφή εκμετάλλευσης των εργαζομένων και ως παραβίαση δικαιωμάτων, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να υιοθετήσουν ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο δίκαιων αμοιβών των εργαζόμενων σε πρακτική άσκηση απέναντι στις

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ το Σάββατο 09-04-2022

Θεσσαλονίκη 07-04-2022, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. το Σάββατο 09-04-2022 και ώρα 19:00 ηλεκτρονικά. Θεματολογία:            Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.Επανέκδοση περιοδικού ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.Αίτημα προς ΤΥΔΘ για την χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε ασκούμενες δικηγόρους. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.Διεξαγωγή Διαγωνισμού Δικηγόρων. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.Ψήφισμα κατά των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων του Υπ. Δικαιοσύνης. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.Συζήτηση περί της δυνατότητας και

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) Του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/2006, τ.Α΄). 2) Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/2010, τ. Α’). 3) Του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/2013, τ. Α’). 4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του

Διαβάστε Περισσότερα