Σχεδιασμός Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 2020 – 2021

Θεσσαλονίκη 20-6-2020,

Για το ξεκίνημα της άσκησης

– Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του ΔΣΘ για ανάρτηση αγγελιών ενδιαφέροντος για αναζήτηση γραφείου/ασκουμένου (με τήρηση κριτηρίων/ελάχιστων όρων).

– Άμεση εγγραφή των ασκουμένων στο Δικηγορικό Σύλλογο.

– Χρησιμοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ για απασχόληση ασκουμένων σε γραφεία με μεσολάβηση δικηγορικών συλλόγων.

– Επαναφορά της δυνατότητας άσκησης στα Δικαστήρια.

– Θέσπιση εναλλακτικών μορφών απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων που αδυνατούν να βρουν γραφείο.

– Θεσμοθέτηση δυνατότητας απευθείας άσκησης σε συμβολαιογράφους – δικαστικούς επιμελητές για συμμετοχή στον οικείο διαγωνισμό.

Για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δικηγόρων

– Ενίσχυση της προετοιμασίας των υποψηφίων με κοινοποίηση χρήσιμου υλικού.

– Αναβάθμιση σεμιναρίων του δικηγορικού συλλόγου έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εξετάσεων με επιλογή διδασκόντων κατάλληλων για αυτά.

– Ενθάρρυνση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσω και ψηφιακού υλικού ιδιαίτερα εν όψει του επικείμενου διαγωνισμού.

– Κατάργηση του υποχρεωτικού αριθμού των παραστάσεων.

Για την εποπτεία της άσκησης

– Άμεση λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας Άσκησης του ΔΣΘ βάσει της υποχρέωσης του από τον Κώδικα Δικηγόρων για θεσμική κατοχύρωση της εποπτείας των κανόνων.

– Διενέργεια διαδικτυακής έρευνας για την αποτύπωση των προβλημάτων που προέκυψαν από την κρίση του κορωνοϊού σε ασκούμενους.

Για την πληροφόρηση των ασκουμένων

– Διοργάνωση θεματικών ημερίδων/σεμιναρίων για επίκαιρα ζητήματα της άσκησης.

– Δωρεάν παροχή συνδρομής στη NOMOS, πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του περιοδικού Αρμενόπουλος και παροχή ηλεκτρονικών εκδόσεων στις οποίες έχει συνδρομή υπέρ των μελών του ο ΔΣΘ (Σάκκουλας Online) και στους ασκούμενους δικηγόρους με τους ίδιους όρους.

Για την περαιτέρω ενίσχυση της Επιτροπής Ασκουμένων

– Κοινοποίηση και προώθηση των ζητημάτων που αφορούν τους ασκούμενους στο Δ.Σ της ΕΑΝΔιΘ.

– Περαιτέρω ενίσχυση της εξοικείωσης των ασκουμένων με την Επιτροπή Ασκουμένων ως θεσμικό όργανο (πχ ρόλος Συνηγόρου του Ασκουμένου, προωθητικό υλικό κλπ).

Γενικότερα αιτήματα

– Κατοχύρωση ελάχιστων όρων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και ωραρίου για ασκούμενους δικηγόρους με παράλληλη εποπτεία της τήρησης τους από την Επιτροπή Εποπτείας του ΔΣΘ.

– Αποσαφήνιση νομικού χαρακτήρα άσκησης καθώς και φορολογικών – κοινωνικοασφαλιστικών διατάξεων.

– Καθιέρωση αντικειμενικού συστήματος ελέγχου επαγγελματικής επάρκειας για την έναρξη της άσκησης αποφοίτων πανεπιστημίων εντός Ε.Ε μέσω γραπτών εξετάσεων.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………Η Γραμματέας

Γεώργιος Παπαγεωργίου……………………..Κωνσταντίνα Γκίζα