Ψήφισμα του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ για την Απασχόληση Δικηγόρων σε ΜΚΟ και Διεθνείς Οργανισμούς

Θεσσαλονίκη 15-1-2017,

Η έκρηξη της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα έχει εντείνει την παρουσία και δράση πληθώρας μη κυβερνητικών οργανώσεων και διεθνών οργανισμών. Οι πλειοψηφία εξ αυτών απασχολούν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους και των υλοποιούμενων προγραμμάτων τους δικηγόρους.

Όσον αφορά στο σύνολο των συναδέλφων που απασχολούνται με οποιαδήποτε σύμβαση στις ως άνω οργανώσεις και οργανισμούς:

1. Η υποχρέωση σεβασμού του συνόλου των υποχρεώσεων, κωλυμάτων και αρχών που ισχύουν σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) και τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος διατηρείται όσον αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις σχέσεις με την Διοίκηση και τις σχέσεις με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ιδιαιτέρως (αλλά όχι αποκλειστικά) αναφέρουμε την υποχρέωση απορρήτου και εχεμύθειας, την επιμελή εκπροσώπηση των εντολέων του και της συναδελφικής συμπεριφοράς προς άλλους δικηγόρους.

2. Η παροχή νομικών συμβουλών, η νομική εκπροσώπηση και η διενέργεια οποιασδήποτε συναφούς διαδικαστικής πράξης είναι έργο που ανήκει αποκλειστικά σε δικηγόρους. Όποιος χωρίς να έχει την δικηγορική ιδιότητα ενεργεί τέτοιες πράξεις τιμωρείται κατά το α. 175 ΠΚ, εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη (α. 9 ν. 4194/2013).

Όσον αφορά στους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή:

Εφαρμόζονται τα α. 42 – 46 του Κώδικα δικηγόρων (ν. 4194/2013), στα οποία προβλέπονται αναλυτικά οι όροι απασχόλησης. Συγκεκριμένα η πρόσληψη γίνεται υποχρεωτικά με έγγραφη σύμβαση (α. 43), οι αποδοχές δεν μπορεί να είναι κατώτερες του βασικού μισθού (α. 44), η πρόσληψη αναγγέλλεται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών στον οικείο δικηγορικό σύλλογο (α. 45), έχουν δικαίωμα άδειας και επιδομάτων αδείας κατά τα ισχύοντα για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα (α. 46 παρ. 1), εκτός αν ο κανονισμός του εργοδότη περιλαμβάνει ευνοϊκότερη ρύθμιση, η σύμβαση είναι πάντα και υποχρεωτικά αορίστου χρόνου, η καταγγελία της σύμβασης επιδίδεται με εξώδικο και συνεπάγεται καταβολή αποζημίωσης όπως ορίζεται από το α. 46 παρ. 3 ν. 4194/2013. Η έμμισθη εντολή δεν είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και η υποχρέωση τήρησης ωραρίου δεν επιτρέπεται. Ο έμμισθος δικηγόρος έχει δικαίωμα να αναλαμβάνει υποθέσεις και από οποιονδήποτε άλλον. Τα 2/3 των εισφορών καταβάλλονται από τον εντολέα. Φορολογικά αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί (α. 12 ν. 4172/2013).

Όσον αφορά στους απασχολούμενους με συμβάσεις έργου:

Η ανάληψη του έργου γίνεται υποχρεωτικά με έγγραφη σύμβαση, η οποία κατατίθεται στην ΔΟΥ. Από την φύση των συμβάσεων αυτών αποκλείεται οποιαδήποτε υποχρέωση τήρησης ωραρίου ή εποπτείας, εκτός ασφαλώς των αποτελεσμάτων του έργου. Είναι προφανές ότι έχει δικαίωμα να αναλαμβάνει υποθέσεις και από οποιονδήποτε άλλον. Οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου, εφόσον εκδίδουν ΤΠΥ σε έως τρείς εντολείς εντός του φορολογικού έτους ή 75% τουλάχιστον του εισοδήματος προέρχεται από έναν εντολέα και ως έδρα δηλώνουν την κατοικία τους φορολογούνται ως μισθωτοί (α. 12 ν. 4172/2013). Να σημειωθεί ότι σε σχέση με τις συμβάσεις έργου έχει κριθεί από την νομολογία ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορούν να αναγνωρισθούν ως σύμβαση δικηγορικής εντολής (1619/2011 ΑΠ).

Όσον αφορά στους απασχολούμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας:

Δεδομένου ότι η απασχόληση με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ασυμβίβαστη με την δικηγορική ιδιότητα, υπάρχει δυνατότητα αναστολής της δεύτερης. Με την σύμβαση εργασίας κατατίθεται αίτηση ενώπιον του Δικηγορικού Συλλόγου για αναστολή επαγγέλματος. Η διάρκεια της αναστολής είναι ίση με την χρονική διάρκεια της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Ομοίως ακολουθείται η διαδικασία στον ΤΥΔΘ (εξαίρεση) και το ΤΑΝ (αναστολή). Υπάρχει και η δυνατότητα διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ. Οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας τηρούν το προβλεπόμενο ωράριο. Δικαιούνται το σύνολο των αδειών, επιδομάτων και δώρων των μισθωτών, καθώς και αποζημίωση απόλυσης (υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η εργατική νομοθεσία). Ασφαλίζονται και φορολογούνται ως μισθωτοί.

Τέλος, κρίνουμε σημαντικό να επισημανθεί ότι η λειτουργία των ΜΚΟ και της νομικής υποστήριξης, προσφύγων ιδίως, δεν πρέπει να υποκαταστήσει ή να οδηγήσει σε απαξίωση θεσμών όπως η νομική βοήθεια, εφόσον απαιτούνται δικαστικές ενέργειες ή εκπροσώπηση.

Για τους λόγους αυτούς, ομόφωνα το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ:

Καλεί το σύνολο των απασχολούμενων συναδέλφων σε ΜΚΟ και Διεθνείς Οργανισμούς, να λαμβάνουν υπόψη και να τηρούν το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων. Καλεί το σύνολο των απασχολούμενων συναδέλφων στους ως άνω εντολείς να ενημερώνει εμάς και τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για τυχόν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας, των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας και της δεοντολογίας από τους εντολείς τους.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………..……………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………Στέφανος Κρεμέτης