Ψήφισμα σχετικά με την Εφαρμογή του Νέου Ασφαλιστικού στους Αμειβόμενους με Μπλοκάκι

Θεσσαλονίκη 6-2-2017,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού, όπως έχουν εκδοθεί από τις δημοσιευθείσες κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών υπολογίζονται και καταβάλλονται με τρόπο όμοιο με τους εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία (α. 38 παρ. 9 και α. 39 ν. 4387/2016).

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, εφόσον ο ελεύθερος επαγγελματίας αμείβεται μόνο από έως δύο εργοδότες – εντολείς, δύναται να υπαχθεί σε καθεστώς όπου τα 2/3 των εισφορών βαρύνουν τον εργοδότη – εντολέα.

Ωστόσο, έχουν μας αναφερθεί περιστατικά όπου εντολείς δικηγόρων αμειβόμενων με μπλοκάκι και δυνητικά υπαγόμενων στο ως άνω ειδικό καθεστώς, απαιτούν την ενσωμάτωση του συνόλου των εισφορών που τους βαρύνουν στο ποσό που προβλέπεται από την σύμβασή τους. Κατά τον τρόπο αυτό, πρακτικά το σύνολο του ασφαλιστικού βάρους μετακυλίεται στον απασχολούμενο με «μπλοκάκι» και η αμοιβή του έμμεσα μειώνεται, κατά κατάχρηση των ρυθμίσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχο κίνδυνο δεν διατρέχουν οι απασχολούμενοι με έμμισθη εντολή, καθώς οι μεν εισφορές τους υπολογίζονται και καταβάλλονται όπως των μισθωτών (α. 38 παρ. 3 στ ν. 4387/2016), η μονομερής μεταβολή όμως των όρων απασχόλησής τους διέπεται από το προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων (α. 42 – 46 ν. 4194/2013).

Για τους λόγους αυτούς, το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, ομόφωνα:

  1. Καλεί τους συναδέλφους που υπάγονται δυνητικά στο ειδικό καθεστώς για τα «μπλοκάκια» και τους προτείνεται η συμπερίληψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών τους στην αναφερόμενη στην σύμβαση αμοιβή, να αρνηθούν οποιαδήποτε τέτοια ρύθμιση.
  2. Καλεί τους συναδέλφους να μας ενημερώνουν άμεσα δεχθούν από εντολείς τους παρόμοια πρόταση προκειμένου να γίνει αναφορά στον Δικηγορικό Σύλλογο αλλά και στο Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………….Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………….Στέφανος Κρεμέτης