Ψήφισμα για την Εφαρμογή του Νέου Ασφαλιστικού

Θεσσαλονίκη 1-3-2017,

Από την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου έχει προκύψει πληθώρα ζητημάτων που επιδρούν δυσμενώς στην επαγγελματική ζωή τόσο των ασκουμένων όσο και των νέων δικηγόρων. Το ΔΣ της ΕΑΝΔΙΘ έχει επισημάνει συγκεκριμένα τα εξής προβλήματα που κρίνουμε ότι χρήζουν άμεσων διορθωτικών παρεμβάσεων από την πολιτική ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων:

  1. Οι διατάξεις του ν. 4387/2016 σιωπούν αναφορικά με την ασφάλιση των ασκουμένων δικηγόρων, γι’ αυτό και δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια για την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς μηνός Ιανουαρίου. Το ιδιότυπο καθεστώς της άσκησης, η οποία δεν συνιστά ούτε εξαρτημένη εργασία αλλά ούτε και ενάσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, δεν επιτρέπει την ένταξη των ασκουμένων σε κάποια από τις υφιστάμενες κατηγορίες. Πρέπει, λοιπόν, άμεσα να διευκρινιστούν οι ισχύουσες ρυθμίσεις για την εν λόγω ομάδα ασφαλισμένων και σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατό οι υποχρεώσεις τους να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες των νέων επιστημόνων. Οι εισφορές για τον κλάδο υγείας των ασκουμένων πρέπει να υπολογίζονται επί του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για τους νέους επιστήμονες (70% του βασικού μισθού, ήτοι 410,26 ευρώ), πράγμα που μεταφράζεται σε μηνιαία επιβάρυνση 28,51 ευρώ περίπου. Μάλιστα, λόγω της de facto σχέσης εξάρτησης μεταξύ ασκουμένου και δικηγόρου, καθώς και της μη πρόβλεψης οποιασδήποτε αμοιβής, προτείνεται η καταβολή των εισφορών να επιμερίζεται μεταξύ των δύο κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για τα μπλοκάκια.
  1. Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 9 και 39 του ν. 4387/2016 οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε έως 2 εργοδότες υπάγονται στις διατάξεις των μισθωτών όσων αφορά στις ασφαλιστικές τους εισφορές. Όμως, με την υπ’ αρ. Φ 80000/οικ. 2460/106/2017 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αν. Πετρόπουλου, εισήχθη εξαίρεση αναφορικά με τους δικηγόρους που απασχολούνται ως συνεργάτες σε δικηγορικά γραφεία. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά μεταξύ των όρων απασχόλησης δικηγόρων με «μπλοκάκι» σε δικηγορικά γραφεία ή εταιρίες και εκείνων που απασχολούνται σε τρίτα πρόσωπα ή ακόμα και όλων των υπόλοιπων κατηγοριών ελευθέρων επαγγελματιών που υπάγονται στην ασφάλιση του άρθρου 38 ν. 4387/2016, τα ερωτηματικά από την εγκύκλιο του Υφυπουργού είναι εύλογα. Για τους λόγους αυτούς ζητάμε να προωθηθεί άμεσα διορθωτική παρέμβαση που να αποκαθιστά την ως άνω άδικη και εξαιρετικά επιβαρυντική για την πλειοψηφία των συνεργατών δικηγόρων εξαίρεση.
  1. Τα ειδοποιητήρια για την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς μηνός Ιανουαρίου που έχουν ήδη αναρτηθεί δεν είναι ακριβή, καθώς δεν αποτυπώνουν το πραγματικό ύψος των ασφαλιστικών μας οφειλών για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Όπως προκύπτει από την ανάλυση μηνιαίας εισφοράς, δεν έχει συμπεριληφθεί ο κλάδος επικουρικής σύνταξης (ΤΕΑΔ), ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του εισοδήματος που αποτελεί τη βάση υπολογισμού. Αυτό προφανώς οφείλεται στις αδυναμίες που παρατηρούνται κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας του νέου ενιαίου φορέα και στα προβλήματα που εμφανίζονται στη μηχανοργάνωση. Πρακτικά, όμως, αυτό σημαίνει ότι θα κληθούμε να καταβάλουμε μεταγενέστερα αναδρομικά τα οφειλόμενα ποσά, μέσα σε ένα έτος κατά το οποίο οι συνολικές υποχρεώσεις για ολόκληρο τον κλάδο είναι ήδη δυσβάσταχτες (εισφορές 2016, φορολογία κλπ.). Για το λόγο αυτό, ζητάμε την άμεση επίλυση του προβλήματος και την ένταξη των εισφορών που αφορούν την επικουρική σύνταξη στα σχετικά ειδοποιητήρια πληρωμής.
  1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του ν. 4387/2016 “το συνολικό ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20% μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης αποτελεί ασφαλιστική οφειλή υπολογιζόμενη επί του μηνιαίου εισοδήματος”. Η έκπτωση, δηλαδή, που δίνεται στους νέους επιστήμονες δεν είναι πραγματική-οριστική, αλλά δημιουργεί σε βάρος του ασφαλισμένου οφειλή η οποία θα πρέπει να αποπληρωθεί κατά τα επόμενα έτη της ασφάλισής του. Με δεδομένο αυτό, η ένταξη στις συγκεκριμένες “ευεργετικές” διατάξεις θα έπρεπε τουλάχιστον να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ασφαλισμένου, ο οποίος πολύ πιθανό να μην επιθυμεί να μεταθέσει τις υποχρεώσεις του στο μέλλον. Ως εκ τούτου, ζητάμε καταρχήν την παροχή πραγματικής έκπτωσης χωρίς τη δημιουργία ασφαλιστικής οφειλής, ή επικουρικά τη θέσπιση της ισχύουσας ρύθμισης ως προαιρετικής.
  1. Η μηνιαία πλέον καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών δημιουργεί την ανάγκη συχνών συναλλαγών με τα τραπεζικά ιδρύματα. Όμως, ορισμένα εξ αυτών χρεώνουν υπέρογκα ποσά ως προμήθεια (πχ. Eurobank 1,50 ευρώ) για την αποπληρωμή μίας οφειλής που έχει κατεξοχήν δημόσια χαρακτήρα, ενώ αντίστοιχα προβλέπεται μηδενική προμήθεια για όλες τις βεβαιωμένες οφειλές ΔΟΥ. Για το λόγο αυτό, ζητάμε να απαγορευθεί στις Τράπεζες η χρέωση προμήθειας κατά την καταβολή των οφειλών μας προς τον ΕΦΚΑ.
  1. Η εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού έχει οδηγήσει σε καθυστέρηση τις πληρωμές της νομικής βοήθειας. Το ΤΑΧΔΙΚ έχει ήδη ζητήσει ενημέρωση προκειμένου να αποσαφηνισθεί ο χρόνος κατά τον οποίο καταβάλλεται το 20% των εισφορών που περιλαμβάνεται στο γραμμάτιο και ιδίως αν αυτό συμβαίνει κατά την έκδοση αυτού ή κατά την τελική πληρωμή του (χρονική απόσταση περίπου 1 έτος). Για το ζήτημα αυτό προτείνουμε την εκκαθάριση των γραμματίων προείσπραξης, όσον αφορά στα παρακρατούμενα υπέρ ΕΦΚΑ ποσά, κατά τον μήνα έκδοσής τους, διά της αποστολής πλήρους καταλόγου από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο κατ’ αναλογία με την διαδικασία που υφίσταται με τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής.
  1. Τέλος, όσον αφορά στα «μπλοκάκια», κρίνουμε απαράδεκτο το καθεστώς αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί και έχει σαν αποτέλεσμα κανείς να μην γνωρίζει πόσο και πως θα επιβαρυνθεί. Αναμένουμε ως εκ τούτου την λύση που θα προτείνει το Υπουργείο.

Για το σύνολο των ζητημάτων αυτών έχουμε ήδη απευθυνθεί στους αρμόδιους φορείς, ζητώντας διευκρινίσεις ή την διόρθωση αδικιών. Παράλληλα, αναλαμβάνουμε δράσεις για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με το νέο ασφαλιστικό. Σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε να προχωρήσουμε σε κάθε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης και υποστήριξης ενδίκων βοηθημάτων για την διόρθωση αδικιών.

 

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………….………….Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………….Στέφανος Κρεμέτης