Ψήφισμα ΕΑΝΔιΘ για τα Πτυχία Νομικής από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

Θεσσαλονίκη 30-10-2015

12170911_997201220318515_852839291_oΜετά την κύρωση του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) και των τροποποιήσεών του, ως απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να εγγραφεί ως ασκούμενος κάποιος απόφοιτος νομικής πανεπιστημίου της ΕΕ/ΕΟΧ απαιτείται έγκριση από επιτροπή επάρκειας. Η εν λόγω επιτροπή, εξετάζει τους τίτλους σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών καθώς γενικότερα βιογραφικά στοιχεία του αιτούντος προκειμένου να εγκρίνει την εγγραφή του στα μητρώα ασκουμένων του δικηγορικού συλλόγου που επιθυμεί και άρα την έναρξη της επαγγελματικής του πορείας ως δικηγόρου.

Από το καθεστώς αυτό προκύπτει πληθώρα ζητημάτων συναφών με την διασφάλιση της ποιότητας του δικηγορικού επαγγέλματος, άρα και των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών, τον χαρακτήρα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και τον αντικειμενικό χαρακτήρα του ίδιου του συστήματος αξιολόγησης, όπως περιγράφηκε. Συγκεκριμένα, από την στιγμή που δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος να ελεγχθούν από τις ελληνικές αρχές τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων του εξωτερικού όσον αφορά στην πληρότητα και την συνάφειά τους με το ελληνικό δίκαιο, δεν εξασφαλίζεται η επάρκεια του υποψήφιου δικηγόρου. Οι κίνδυνοι για την ποιοτική εκπροσώπηση των πολιτών και την δυσφήμηση του επαγγέλματος είναι προφανείς, ιδίως όταν συγκεκριμένα ιδρύματα της Κύπρου διαφημίζονται για την ταχύτητα (ακόμα και με μόλις 2,5 χρόνια σπουδών) και ευκολία με την οποία παρέχουν πτυχίο «νομικής». Συγχρόνως, ανοίγει ο δρόμος της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους απόφοιτους κολεγίων συμβεβλημένων με πανεπιστήμια του εξωτερικού, ίσων με τους αποφοίτους των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, κατά παράβαση του ελληνικού Συντάγματος και των δικαιωμάτων των αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων.

Όσον αφορά στην πρόσφατη θέση της επιτροπής επάρκειας των δικηγορικών συλλόγων, αφού διαπίστωσε ελλείψεις στα προσκομισθέντα έγγραφα (αριθμός των μεταφερόμενων μαθημάτων, ύψος πιστωτικών μονάδων ανά μάθημα, διάρκεια σπουδών), έκρινε αδύνατη την αξιολόγηση των φακέλων των αποφοίτων της Κύπρου και αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης προκειμένου να παρασχεθούν επεξηγήσεις. Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή είναι ορθή και απολύτως αναγκαία με βάση τα ανωτέρω δεδομένα. Ωστόσο θεωρούμε ότι η υιοθέτηση της συγκεκριμένης απόφασης δεν δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα αλλά απλώς την αναβάλλει, ενώ παρατείνει το καθεστώς ασάφειας και αφήνει περιθώρια άνισης ή προνομιακής μεταχείρισης. Είναι επομένως αναγκαία μια συνολική απάντηση με την υιοθέτηση αντικειμενικών διαδικασιών αξιολόγησης όλων των πτυχιούχων εξωτερικού, κατόπιν βεβαία της παροχής των απαραίτητων διευκρινίσεων από τα αντίστοιχα ιδρύματα, όπως οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν ήδη απαιτήσει. Η διοργάνωση εξετάσεων επάρκειας στους βασικούς τομείς του ελληνικού δικαίου, σε επίπεδο αντίστοιχο των εξετάσεων που διασφαλίζουν την λήψη του πτυχίου στις ελληνικές νομικές σχολές, αποτελεί μια επιτακτική και ολοκληρωμένη λύση, συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο.

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε την τροποποίηση του ν. 4194/2013 και ιδίως του α. 15 αυτού, ώστε η επάρκεια των υποψηφίων προς εγγραφή στα μητρώα ασκουμένων των δικηγορικών συλλόγων κατόχων πτυχίου εξωτερικού να ελέγχεται με αντικειμενικό σύστημα γραπτών εξετάσεων στους βασικούς τομείς του ελληνικού δικαίου, εφόσον τα προγράμματα σπουδών που έχουν ολοκληρώσει κριθούν ως συμβατά με τα αντίστοιχα των τριών ελληνικών νομικών σχολών.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος                                                                                                                          Η Γραμματέας
Μήττας Μιχάλης                                                                                                        Φουλίδου Ανδριάνα