Προσμέτρηση εμπειρίας των ασκούμενων δικηγόρων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου: Η απάντηση του ΑΣΕΠ σε σχετικό έγγραφό μας

Θεσσαλονίκη 30-11-2018,

Μας κοινοποιήθηκε η υπ’ αρ. 9861/2018//1/2018 απάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού σε απάντηση του από 14-3-2018 εγγράφου ερωτήματός μας, σχετικά με τον τρόπο προσμέτρησης εμπειρίας ασκούμενων δικηγόρων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. Περαιτέρω με το ίδιο ερώτημά μας, ζητούμε διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο προσμέτρησης εμπειρίας στον υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2017 διαγωνισμού (κάλυψη θέσεων εργασίας στην Υπηρεσία Ασύλου).

Σύμφωνα με την απάντηση του ΑΣΕΠ, διευκρινίζεται ότι πράγματι ασκούμενοι δικηγόροι που είναι υποψήφιοι σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, δύνανται να κάνουν χρήση των κάτωθι εγγράφων προς απόδειξη αυτής:

1. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτουν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες ο υποψήφιος απέκτησε την ιδιότητα του ασκουμένου καθώς και αυτή του δικηγόρου.
2. Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία ασφάλισης του υποψηφίου ως δικηγόρου ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (επειδή η ασφάλιση του ασκουμένου είναι προαιρετική), καθώς και ότι εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένου (η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετική).
3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπου ή ακριβών αντιγράφων των ετήσιων «καταστάσεων παραστάσεων στα Δικαστήρια» και των «καταστάσεων προεισπράξεων συμβολαίων» μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής του υποψηφίου στο διαγωνισμό. Η προσκόμιση των ανωτέρω καταστάσεων είναι ενδεικτική και αρκεί να αναφέρεται σε αυτές έστω και μία μόνο παράσταση στα Δικαστήρια ή ένα μόνο συμβόλαιο ανά έτος. Για τα έτη κατά τα οποία ο δικηγόρος θα εμφανίζει μηδενική απασχόλησης (καμία απολύτως παράσταση και κανένα συμβόλαιο) δεν θα προσμετράται χρόνος εμπειρίας. Οι έμμισθοι δικηγόροι…“.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση ασκούμενων δικηγόρων, που δεν έχουν ασφαλισθεί και δεν έχουν πραγματοποιήσει παραστάσεις στα δικαστήρια, ούτε έχουν συντάξει συμβόλαια, αρκεί, ως τρόπος απόδειξης της εμπειρίας τους, το πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου σχετικά με τον χρόνο άσκησης και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό (πχ βεβαίωση δικηγόρου ή οργανισμού όπου πραγματοποιήθηκε άσκηση).

Τέλος, ειδικά όσον αφορά στον ΣΟΧ 2/2017, απαιτείται προς απόδειξη της εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο η απόδειξη ότι στα πλαίσια της άσκησής του ο υποψήφιο έχει εμπειρία στους τομείς της διοικητικής υποστήριξης και διεθνούς προστασίας.

Το ΑΣΕΠ ελέγχει αυτεπάγγελτα τους όρους και προϋποθέσεις των διαγωνισμών που προκηρύσσονται και κάθε στάδιο της διαδικασίας τους. Περαιτέρω, έλεγχος πραγματοποιείται και κατόπιν ενστάσεων υποψηφίων, οπότε ελέγχεται και η απόδειξη των αναγκαίων προσόντων. Ως Ένωση συστήνουμε την άσκηση όλων των ενδίκων μέσων που έχει στα χέρια του ο υποψήφιος σε περιπτώσεις που εκτιμά ότι υπάρχει παράβαση του ως άνω πλαισίου ή κακή εκτίμηση των προσόντων του.

Το σύνολο της απάντησης του ΑΣΕΠ στην ΕΑΝΔιΘ είναι διαθέσιμο εδώ.