Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1) Του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/2006, τ.Α΄).

2) Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/2010, τ. Α’).

3) Του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/2013, τ. Α’).

4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμαριάς (ΦΕΚ 909/τ.Β΄/20-03-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (ΦΕΚ3433/τ.Β΄/04-10-2017),καθώς και τις ανάγκες του Τμήματος Δικαστικού του Δήμου Καλαμαριάς.

5) Την υπ’ αριθ. 27684/29-03-2016 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Οικονομικών με θέμα «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Καλαμαριάς» (ΦΕΚ 1018/2016, τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 94678/15-12-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4754/2017, τ. Β΄) και την υπ’  αριθ.87466/09-11-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5347/2018, τ. Β’).

6) Την υπ’ αριθ. 38/19-01-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

7) Την υπ’ αριθ. 557/23-07-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

8) Την υπ’ αριθ. 270/01-04-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

   ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών στο Τμήμα Δικαστικού  του Δήμου Καλαμαριάς, να υποβάλλουν, εντός δέκα ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς (www.kalamaria.gr), ήτοι από 05-04-2022 έως 14-04-2022, την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: (katsouli@kalamaria.gr), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ, όπου στη συνέχεια αποστέλλεται ηλεκτρονικά ο αριθμός πρωτοκόλλου στον υποψήφιο.

Ιδιαίτερα θετική θα θεωρηθεί η γνώση και εξειδίκευση σε θέματα Διοικητικού και Κτηματολογικού Δικαίου.

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΩΡΑΡΙΟ

Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στο Τμήμα Δικαστικού του Δήμου Καλαμαριάς, εκκινεί την 1η Μαΐου 2022 και λήγει την 31η Οκτωβρίου 2022. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε τρεις (3).

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος της νομικής Υπηρεσίας  του Δήμου.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€) και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι κατά την υποβολή της αίτησής τους, συμπληρώνουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στην οποία δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου ασκουμένου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους,

γ) ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξαμηνιαίας άσκησης τους στο Δήμο Καλαμαριάς διατηρούν την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου

δ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλονται, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών μαζί με την αναλυτική βαθμολογία, και οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την εξειδικευμένη γνώση σε θέματα Διοικητικού και Κτηματολογικού Δικαίου.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δικαστικού του Δήμου Καλαμαριάς (Αρμόδια για πληροφορίες: κ. Κατσούλη Ντίνα 2313 314181).

Κατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση απο ΕΔΩ .