Προκήρυξη θέσεων Τριμελούς Επιτροπής Διεύθυνσης του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, μέσω της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Δικηγόρων, συμμετέχει στην Συνέλευση των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στα πλαίσια αυτά ιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 4/4-1-2018 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αντικείμενο τον έλεγχο του σεβασμού της ΕΣΔΑ στην Ελλάδα, την διαμόρφωση προτάσεων και την υποβολή αναφορών και παρατηρήσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων (ΕΥΒΑ), του Συνηγόρου του Πολίτη και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αντικείμενο επίσης του Παρατηρητηρίου δύναται να είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναριακών μαθημάτων και ημερίδων συναφών με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπισή τους.

Το Παρατηρητήριο λειτουργεί σύμφωνα με το α. 13 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΑΝΔιΘ και διευθύνεται από τριμελή επιτροπή με διετή θητεία. Η επιλογή των μελών αυτής γίνεται από το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, βάσει βιογραφικών και κριτήριο ιδιαίτερα την διαχειριστική, διδακτική και επιστημονική εμπειρία και τους τίτλους σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκηρύσσονται σήμερα 15-4-2018 τρεις θέσεις μελών για την Επιτροπή Διεύθυνσης του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΑΝΔιΘ. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι, ανεξαρτήτως της ιδιότητας μέλους στην ΕΑΝΔιΘ.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται με αποστολή βιογραφικών στην διεύθυνση eandith@gmail.com και η προθεσμία υποβολής βιογραφικών ορίζεται έως την Τρίτη 22-4-2018 και ώρα 24.00.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………………….Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………………………..Έλλη Μέλλιου