Προκήρυξη για Ασκούμενο/η Δικηγόρο στον Δήμο Χαλκηδόνας

Θεσσαλονίκη 16-10-2020,

Προσκαλούνται όσες/οι υποψήφιες/οι δικηγόροι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος, να υποβάλλουν την αίτησή – υπεύθυνη δήλωση τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος (www.dimos-chalkidonos.gr), ήτοι μέχρι τις 25/10/2020 και ώρα 24:00.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ και η αίτηση συμμετοχής εδώ.