Προκήρυξη Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ Εξάμηνο 2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ 213 – 09.03.2016 η Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2016.

Οι γραπτές εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων περιόδου Απριλίου 2016 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας, την Παρασκευή 22−4−2016, Σάββατο 23−4−2016 και Κυριακή 24−4−2016.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 15−4−2016 στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου.

Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει:

  1. Αίτηση − υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.
  2. Πιστοποιητικό άσκησης,
  3. Πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου,
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  5. Διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ καταβολής ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Επίσης θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό Δικηγόρων Α΄ περιόδου 2016».

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν Έλληνες πολίτες καθώς και Έλληνες το γένος με αλλοδαπή ιθαγένεια ή πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πτυχιούχοι νομικών σχολών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των ανωτέρω κρατών. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και πτυχιούχοι νομικών σχολών αναγνωρισμένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ μηνών μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς σε θέματα: α) Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, β) Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, γ) Εμπορικού Δικαίου, δ) Δημοσίου Δίκαιου, Διοικητικής Διαδικασίας και Διοικητικής Δικονομίας και ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:

− Παρασκευή 22−4−2016 και ώρα 16.00−18.00, Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

− Σάββατο 23−4−2016 και ώρα 10.00−12.00, Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία και 14.00−16.00, Εμπορικό Δίκαιο

− Κυριακή 24−4−2016 και ώρα 10.00−12.00, Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και 14.00−16.00, Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία της χώρας σε χώρο που υποδεικνύει η αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.