Πρόγραμμα Δράσεων Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 2017 – 2018

Ι. Βελτίωση της θέσης του ασκούμενου δικηγόρου:

  1. Ολοκλήρωση της αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης, βάσει του Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε το 2016 από την ΕΑΝΔιΘ, με προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών.
  2. Επαναφορά αιτήματος για την κατάργηση των παραστάσεων έως την πλήρη κατάργησή τους.
  3. Άσκηση πιέσεων για την επαναλειτουργία του προγράμματος άσκησης στα δικαστήρια.
  4. Πρόταση για αναδιάρθρωση του συστήματος διεξαγωγής του Διαγωνισμού Δικηγόρων.
  5. Άσκηση πιέσεων για συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας Άσκησης του ΔΣΘ, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δικηγόρων.
  6. Ολοκλήρωση και διανομή τεχνικού ενημερωτικού φυλλαδίου – Οδηγού του Ασκουμένου.
  7. Διεκδίκηση θέσπισης κατώτατου ορίου αμοιβής των ασκούμενων δικηγόρων.
  8. Διαμόρφωση “Χάρτας Δικαιωμάτων του Ασκούμενου Δικηγόρου” στην βάση των προβλέψεων του Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων.

ΙΙ. Ενίσχυση και προώθηση του θεσμού του Συνηγόρου του Ασκουμένου.

ΙΙΙ. Έναρξη συνεργασίας με την ELSA Thessaloniki:

  1. Στόχευση για συνδιοργάνωση δράσεων ενημερωτικού χαρακτήρα (συνεδρίων, ημερίδων κ.α.) υπό την αιγίδα της ΕΑΝΔιΘ και με σκοπό την ενημέρωση των Ασκούμενων Δικηγόρων επί ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος, μέσω της αμοιβαίας δράσης, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας των δύο σωματείων.

IV. Εξέταση του καθεστώτος ασφάλισης των Ασκούμενων Δικηγόρων υπό το πρίσμα του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………….Η Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………..Μαρία Βασλή

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης