Πρόγραμμα Διεξαγωγής Διαγωνισμού Δικηγόρων (Α’ Εξεταστική 2020)

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ι.ΒΕΛΛΙΔΗΣ» ΤΗΣ HELEXPO, ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ [οδός Εγνατίας 154- Θεσσαλονίκη]

1] ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΛΕΠΤΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ, οπότε και αρχίζει η εκφώνηση από τον σχετικό πίνακα των ονομάτων των υποψηφίων από την Πρόεδρο της Επιτροπής. Εάν ένας από τους υποψηφίους δεν είναι παρών στην αίθουσα κατά την στιγμή της έναρξης εκφώνησης των ονομάτων αποκλείεται από το διαγωνισμό.

2] ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘ’ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΑ

3] Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ.

4]Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων [τα οποία παραδίδονται από τους υποψηφίους κατά την προσέλευσή τους στην Οργανωτική Επιτροπή] και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση ερμηνευτικών [σχολιασμένων] κειμένων, διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων πλην των κειμένων των νόμων. Υποψήφιος που κάνει χρήση βοηθημάτων που δεν επιτρέπονται ή συνεννοείται εγγράφως ή προφορικώς με άλλο υποψήφιο ή άλλο πρόσωπο αποβάλλεται από το διαγωνισμό με πράξη της Οργανωτικής Επιτροπής.

5] Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρόχειρο σε κόλα λευκή που θα φέρει τη σφραγίδα του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

6] Οι υποψήφιοι παραμένουν στις αίθουσες από την στιγμή που θα αποσταλούν τα θέματα από την Κ.Ε προς τα εξεταστικά κέντρα έως και τριάντα λεπτά τουλάχιστον από την παράδοση των θεμάτων.

7] Κάθε υποψήφιος, κατά τη λήξη της προκαθορισμένης για την εξέταση ώρας, ή και πριν από αυτήν, παραδίδει στην Πρόεδρο ή σε μέλος της Επιτροπής το γραπτό του μαζί με το πρόχειρο, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα την αστυνομική του ταυτότητα. Το γραπτό δεν πρέπει να φέρει στο σώμα αυτού υπογραφή ή άλλο διακριτικό γνώρισμα πλην των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου.

8] Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να βγουν από την αίθουσα εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.

9] Εφόσον υπάρχει κάποιος/α υποψήφιος/α που έχει οποιαδήποτε ειδική ανάγκη, στο να ανταποκριθεί σε γραπτή δοκιμασία, και δεν έχει ενημερώσει την Οργανωτική Επιτροπή, παρακαλούμε να την ενημερώσει άμεσα δια της γραμματέως της, προκειμένου να ορισθεί από την Οργανωτική Επιτροπή μέλος ή υπάλληλος, ο οποίος θα καταγράφει ό,τι ο διαγωνιζόμενος υπαγορεύει. Για τη διαδικασία αυτή προβλέπεται [με την ανάλογη διακριτικότητα] ξεχωριστός χώρος στο εξεταστικό κέντρο. Στο γραπτό του/της υποψηφίου/ας επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του/της υπογράφοντα/ουσας για την πλήρη καταγραφή των υπαγορευμένων.

10] Ομοίως, αν υπάρχει κάποιος/α υποψήφιος/α που έχει οποιαδήποτε άλλη ειδική ανάγκη, και δεν έχει ενημερώσει την Οργανωτική Επιτροπή, παρακαλούμε να την ενημερώσει έγκαιρα δια της γραμματέως της, προκειμένου να παρασχεθούν ει δυνατόν, όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις, που χρήζουν ειδικής οργάνωσης-φροντίδας]

11] Για οτιδήποτε, ενδεχομένως, ανακύψει, θα αναρτηθεί σε μεταγενέστερη ανακοίνωση. Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ήδη καθοριστεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 866 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ 11 Ιουνίου 2020 , Αριθμ. Πρωτ: 21999οικ/ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020/Προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2020 .

Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2020
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης