Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 9-6-2017

Θεσσαλονίκη 10-6-2017,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:30 με ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση απολογισμού Συνεδρίου της ΕΥΒΑ. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
 2. Εξουσιοδότηση αντιπροσωπείας και διαμόρφωση προτάσεων για την ΓΣ της ΕΥΒΑ στις 17-6-2017 στο Πόρτο. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 3. Παρέμβαση ΕΑΝΔιΘ για τις καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 4. Ψήφισμα ΕΑΝΔιΘ για την προτεινόμενη άρση του δικηγορικού απορρήτου σε περιπτώσεις ενδεχόμενης φοροδιαφυγής. Εισηγητής Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος.
 5. Νέο τεύχος περιοδικού της ΕΑΝΔιΘ “Lexις”. Εισηγήτρια Κατερίνα Τσιαμπέρα.
 6. Εισηγήσεις και οργανωτικά ζητήματα της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
 7. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση συνεδρίασης της 6-6-2017, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΝΔιΘ, και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα πέντε μέλη του:
Μιχάλης Μήττας, Πρόεδρος
Κατερίνα Τσιαμπέρα, Αντιπρόεδρος
Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος, Ταμίας
Έλλη Μέλλιου, Μέλος

και κατόπιν αντικατάστασης λόγω της νέας συγκρότησης της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ,

Γιάννης Τρασανίδης, Μέλος – Εκπρόσωπος Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ

ΙΙΙ. Αποφάσεις

 1. Κατατέθηκε από την εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου, πρόταση υιοθέτησης απολογισμού του Συνεδρίου της ΕΥΒΑ που διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 2017. Η πρόταση κατατέθηκε εν περιλήψει ως επισυνάπτεται. Οι Κατερίνα Τσιαμπέρα και Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος συναίνεσαν με την πρόταση. Ο Γιάννης Τρασανίδης συναίνεσε και πρότεινε συμπληρωματικά την δημοσίευση και αναλυτικού οικονομικού απολογισμού. Ο Μιχάλης Μήττας συναίνεσε και πρότεινε συμπληρωματικά ειδική αναφορά να γίνει στο γεγονός ότι η Ένωσή μας ανταπεξήλθε αποτελεσματικά στην πρώτη δύσκολη διοργάνωση που ανέλαβε, στην ιδιαίτερα επιτυχία της προσπάθειας να ευαισθητοποιήσουμε τις ξένες αντιπροσωπείες σχετικά με την προσφυγική κρίση και τις εκτενείς διευκρινίσεις που δόθηκαν στις ξένες αντιπροσωπείες σχετικά με το εθνικό ζήτημα της ονομασίας της FYROM. Ο Μ.Μ. επίσης πρότεινε τέλος την διαμόρφωση προτάσεων γενικά για την λειτουργία της ΕΥΒΑ, με αφορμή την εμπειρία που αποκτήθηκε από την διοργάνωση του Συνεδρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα ο απολογισμός με τις προσθήκες που αναφέρθηκαν.
 2. Κατατέθηκε από τον εισηγητή Μιχάλη Μήττα, πλαίσιο προτάσεων για την λειτουργία της ΕΥΒΑ, οι οποίες θα κατατεθούν και θα υποστηριχθούν από την αντιπροσωπεία μας στην Γενική Συνέλευση της ΕΥΒΑ στις 17-6-2017 στο Πόρτο. Το πλαίσιο προτάσεων κατατέθηκε εν περιλήψει ως επισυνάπτεται. Όλοι οι παρόντες συναίνεσαν με το πλαίσιο προτάσεων. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα το πλαίσιο προτάσεων και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος Μιχάλης Μήττας να τις εισηγηθεί στην ΓΣ της ΕΥΒΑ.
 3. Κατατέθηκε από τον εισηγητή Μιχάλης Μήττα, σχέδιο παρέμβασης της ΕΑΝΔιΘ για τις καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ, όπως επισυνάπτεται. Όλοι οι παρόντες συναίνεσαν με το σχέδιο. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η αποστολή και δημοσίευση σχετικής επιστολής παρέμβασης.
 4. Το θέμα που αφορούσε στην κατάργηση του δικηγορικού απορρήτου σε περιπτώσεις ενδεχόμενης φοροδιαφυγής, διαγράφεται από την ημερήσια διάταξη, καθώς η σχετική πρόταση νόμου αποσύρθηκε.
 5. Η συζήτηση για το περιοδικό αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.
 6. Κατατέθηκαν από τον εισηγητή Γιάννη Τρασανίδη οι από 6-6-2017 αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, όπως επισυνάπτονται, προς έγκριση. Η Κατερίνα Τσιαμπέρα συναίνεσε με τις κατατεθείσες  προς έγκριση αποφάσεις. Ο Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος ζήτησε το πρόγραμμα της Επιτροπής 2017 – 2018 να εξειδικευθεί περαιτέρω και να εστιασθεί στο πως η άσκηση θα γίνει ουσιαστικότερη. Ο Θ.Γ. επίσης ζήτησε παρέμβαση για την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας της Άσκησης, η οποία είναι όργανο του ΔΣΘ προβλεπόμενο από το νόμο και το οποίο με υπαιτιότητα της παρούσας διοίκησης του ΔΣΘ δεν έχει λειτουργήσει. Τέλος, ο Θ.Γ. δήλωσε πως το εξεταστικό δεν απαιτεί βελτιώσεις ή τροποποιήσεις. Η Έλλη Μέλλιου επισήμανε το γεγονός ότι ο Διάλογος για την Άσκηση ολοκληρώθηκε μετά από μακρά και επίπονη διαδικασία και απομένει η προώθηση της νομοθετικής παρέμβασης. Ο Μιχάλης Μήττας πρότεινε την συμπλήρωση του προγράμματος της Επιτροπής 2017 – 2018 με την διαμόρφωση ενός “Χάρτη Δικαιωμάτων του Ασκούμενου Δικηγόρου”, στηριγμένου στον Κώδικα Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων, ώστε οι ασκούμενοι να γνωρίζουν ακριβώς και να είναι άρα σε καλύτερη θέση να προστατεύουν τα δικαιώματά τους ως εργαζόμενοι και νομικοί. Ο Μ.Μ. επίσης πρότεινε την καταγγελία της στάσης της πλειοψηφίας του ΔΣΘ σε σχέση με τους ασκούμενους, ιδίως αναφορικά με την παράλειψη συγκρότησης της Επιτροπής Εποπτείας της Άσκησης και της διαρκούς άρνησης να καταργήσουν τις παραστάσεις. Ο Μ.Μ. ζήτησε από την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ επιτάχυνση της διαμόρφωσης του βοηθητικού υλικού για ασκούμενους δικηγόρους, με στόχο να είναι έτοιμο το αργότερο έως 1-9-2017. Τέλος, ο Μ.Μ. συναίνεσε με τις κατατεθείσες προς έγκριση προτάσεις επισημαίνοντας την ανάγκη προσωρινής παρέμβασης για το εξεταστικό. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα ο σχεδιασμός της Επιτροπής Ασκομένων 2017 – 2018, όπως κατατέθηκε με τις προσθήκες της Έλλης Μέλλιου, Θρασύβουλου Γαβαθόπουλου και Μιχάλη Μήττα. Εγκρίνεται ομόφωνα η εκ νέου κατάθεση αιτήματος για την κατάργηση των παραστάσεων καθώς και η δημοσίευση καταγγελίας με τα ονόματα των μελών του ΔΣ του ΔΣΘ που το καταψηφίζουν.
 7. Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση συνεργασίας με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité σε συνεργασία και το Κολλέγιο IdEF της Αθήνας. Η πρόταση περιλαμβάνει 5 συνολικά υποτροφίες αριστείας για τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ, εκ των οποίων η 1 ύψους 100% των διδάκτρων και οι 4 ύψους 50% των διδάκτρων. Η συνεργασία και οι προβλεπόμενες παροχές να κοινοποιηθούν στα μέλη της ΕΑΝΔιΘ.
 8. Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση συνδιοργάνωση με το οργανισμό βιομηχανικής ιδιοκτησίας σεμιναρίου στην Θεσσαλονίκη έως 30-6-2017. Το οργανωτικό μέρος αναλαμβάνει η Κατερίνα Τσιαμπέρα.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………Στέφανος Κρεμέτης