Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 4-1-2018

Θεσσαλονίκη 4-1-2017,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20:00 με ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Νομοσχέδιο για την διαμεσολάβηση. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
 3. Εξελίξεις αναφορικά με τα πτυχία νομικής από Κύπρο. Εισηγητής Στέφανος Κρεμέτης.
 4. Ανακήρυξη ΕΥΒΑ ως συμμετέχουσας οργάνωσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης – Ίδρυση παρατηρητηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εισηγήτρια Κατερίνα Τσιαμπέρα.
 5. Συνάντηση με νέα Διοίκηση ΔΣΘ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 6. Προϋπολογισμός 2018. Εισηγητής Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος.
 7. Προκήρυξη ΓΣ ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 8. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα τέσσερα μέλη του:

Μιχάλης Μήττας, Πρόεδρος

Κατερίνα Τσιαμπέρα, Αντιπρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Γραμματέας

Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος, Ταμίας

ΙΙΙ. Αποφάσεις

 1. Ο Πρόεδρος Μιχάλης Μήττας ενημέρωσε το ΔΣ για τις εξελίξεις του τελευταίου μήνα: α. στις 20-1-2018 εγκρίνεται τυπικά η συμμετοχή της ΕΥΒΑ ως παρατηρήτριας οργάνωσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο ήταν μια από τις βασικές προτάσεις της ΕΑΝΔιΘ στην Συνέλευση, β. κατατέθηκε προς ψήφιση νομοσχέδιο που καθιστά υποχρεωτική την διαμεσολάβηση σε μέρος αστικών υποθέσεων, γ. δημοσιεύθηκε σειρά αποφάσεων του ΣτΕ σχετικά με την εγγραφή αποφοίτων νομικής Κύπρου στα μητρώα ασκουμένων.
 2. Παρουσιάσθηκε το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση και προτάθηκε η αποστολή δημόσιας επιστολής προς τον Υπ. Δικαιοσύνης, κοινοποιούμενη στην Ολομέλεια, σχετικά με τις νομοτεχνικές και ουσιαστικές ατέλειες αλλά και τις ισχυρές πιθανότητες αποτυχίας του νόμου όπως εισάγεται. Θρ. Γαβαθόπουλος: Καταρχήν υπέρ του θεσμού, ως μεθόδου εναλλακτικής επίλυσης διαφοράς, και της υποχρεωτικότητας, δεδομένου ότι μόνο έτσι είναι δυνατό να αναπτυχθεί σχετική κουλτούρα στην Ελλάδα. Σοβαρά νομοτεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα όπως εισάγεται και απαράδεκτη η ταχύτατη διαδικασία. Θα ψηφιστεί σίγουρα, οπότε να επικεντρώσουμε στην διόρθωση ατελειών, όπως υποχρεωτικά πτυχίο νομικής για την απόκτηση ιδιότητας διαμεσολαβητή, αντικατάσταση των διαδικασιών (αφαίρεση εργατικών διαφορών, ένταξη μισθωτικών διαφορών, ένταξη διαφορών προστασίας καταναλωτή). Ουσιαστικά άνευ αντικειμένου η διαμεσολάβηση όπως εισάγεται δεδομένου ότι δεν διασφαλίζει την ουσιαστική επίλυση, η οποία συνδέεται με την πραγματική εξόφληση τυχόν απαιτήσεων. Ελ. Μέλλιου: Ασυμβίβαστη η έννοια της διαμεσολάβησης με τον υποχρεωτικό της χαρακτήρα. Αυξάνεται το κόστος πρόσβασης στην Δικαιοσύνη για τους πολίτες και ο χρόνος επίλυσης διαφορών εφόσον δεν επιτευχθεί συμβιβασμός. Υπέρμετρες επιβαρύνσεις με την μορφή προστίμων στις περιπτώσεις μη εμφάνισης ενός μέρους στην διαμεσολάβηση. Καμία θεσμική εγγύηση για τους διαμεσολαβητές, ιδίως την στιγμή που αποκτούν κατ’ ουσίαν δικαιοδοτικές αρμοδιότητες. Κ. Τσιαμπέρα: Όπως οι προηγούμενοι. Μ. Μήττας: Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση δεν εφαρμόζεται πουθενά (εκτός Ιταλίας, μιας πολιτείας των ΗΠΑ και μιας πολιτείας του Καναδά). Το νομοσχέδιο πρόχειρα επιλέγει σειρά άσχετων μεταξύ τους διαφορών. Είναι σαφές ότι ελλείψει σχετικής κουλτούρας και με δεδομένη την υποχρεωτικότητα, απλώς θα γίνονται τυπικά πρακτικά αποτυχίας, όπως σε προηγούμενη μορφή του ν. 3869/2010, αυξάνοντας όμως υπέρμετρα το κόστος για τον πολίτη. Δεν επιδέχεται βελτιώσεις δεδομένου του ενωσιακού δικαίου και της νομολογίας του ΔΕΕ. Η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου έχει κριθεί αντιενωσιακή και θα καταργηθεί. Νομικά προβληματικό ότι η διαμεσολαβητική απόφαση καθίσταται εκτελεστός τίτλος, καθώς δημιουργεί τον κίνδυνο να χάνονται δικαιώματα. Δεδομένη η έλλειψη αντικειμενικότητας του διαμεσολαβητή. Με τα σημερινά δεδομένα έτσι κι αλλιώς επιχειρείται η εξωδικαστική επίλυση διαφορών μέσω πρακτικών συμβιβασμού. Ζητήματα συνταγματικότητας. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση όπως κατατέθηκε.
 3. Παρουσιάσθηκε σειρά αποφάσεων του ΣτΕ με τις οποίες ακυρώνονται αντίστοιχες αποφάσεις της Επιτροπής Επάρκειας του α. 14 ν. 4194/2013 (Κώδικα Δικηγόρων) που παραπέμπουν αποφοίτους νομικών σχολών της Κύπρου στην Γραπτή Δοκιμασία Επάρκειας, καθώς και σχετική επιστολή του “Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων European University Cyprus”. Προτάθηκε η δημοσίευση επιστολής με την ορθή ερμηνεία της απόφασης, δεδομένου ότι ο εν λόγω Σύλλογος στην επιστολή του περιλαμβάνει προφανέστατα σφάλματα, την αξιολόγηση της απόφασης και την υποβολή πρότασης εκ μέρους της Ένωσης σχετικά με το ζήτημα. Θρ. Γαβαθόπουλος: Είναι σφάλμα να γίνεται συζήτηση για την επιβολή εμποδίων στην εγγραφή στα μητρώα ασκουμένων αποφοίτων πανεπιστημίου του εξωτερικού και ανέφικτος νομικά ο αποκλεισμός τους. Η διασφάλιση του επαγγέλματος μπορεί να γίνει μόνο με ουσιαστικοποίηση του Διαγωνισμού Δικηγόρων, στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Η απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων γίνεται στην άσκηση και όχι στο πανεπιστήμιο. Ελ. Μέλλιου: Καταρχήν σύμφωνη με την προηγούμενη τοποθέτηση. Επιπροσθέτως, ούτως ή άλλως οποιοσδήποτε πιθανός εργοδότης θα κρίνει πριν την πρόσληψη ασκούμενου ή συνεργάτη δικηγόρου τον τίτλο σπουδών, συνεκτιμώντας μάλιστα και λοιπά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα αυτού (λ.χ. γνώσεις ξένων γλωσσών και πληροφορικής, παρακολούθηση σεμιναρίων νομικού περιεχομένου κ.λπ.). Στην πράξη, απόφοιτοι οποιασδήποτε νομικής σχολής (είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής) που δεν έχουν επαρκή κατάρτιση θα αποτυγχάνουν επαγγελματικά, και αυτό, μάλιστα, στην περίπτωση των αποφοίτων νομικών σχολών μπορεί να κριθεί κατ’ ουσίαν μόνο μετά την περάτωση (τουλάχιστον) του δεκαοκταμήνου της υποχρεωτικής άσκησης. Η άσκηση πρέπει να είναι ουσιαστική ώστε να διασφαλίζεται η επαγγελματική επάρκεια. Λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων για την κτήση της δικηγορικής ιδιότητας (παραβλέποντας επί του παρόντος τα προβληματικά σημεία του), γίνεται κατανοητό ότι με τις εν λόγω αποφάσεις του ΣτΕ δεν τίθεται ζήτημα απαξίωσης των αποφοίτων νομικών σχολών της Ελλάδας, αλλά ούτε, φυσικά, και της σημασίας του θεσμού της δικηγορικής άσκησης. Κ. Τσιαμπέρα: Καταρχήν σύμφωνη με τα ανωτέρω, ωστόσο είναι αναγκαία κάποιας μορφής τυπική διασφάλιση, με την μορφή προληπτικής αξιολόγησης. Μ. Μήττας: Ανεπαρκής η απόφαση καθώς καθιστά την Επιτροπή Επάρκειας του α. 14 του Κώδικα Δικηγόρων χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο αξιολόγησης. Πράγματι η απόκτηση επαγγελματικών προσόντων πραγματοποιείται στην άσκηση. Ανεπαρκές και το ισχύον σύστημα, καθώς αφήνει περιθώρια αδιαφάνειας. Είναι νομικά εφικτή η καθιέρωση ενός αντικειμενικού συστήματος γραπτής εξέτασης επάρκειας για όλους τους αποφοίτους εξωτερικού. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση όπως κατατέθηκε.
 4. Προτάθηκε η ίδρυση “Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων” από την ΕΑΝΔιΘ, για την διερεύνηση παραβιάσεων δικαιωμάτων που διασφαλίζει η ΕΣΔΑ και την προώθησή τους στην Συνέλευση ΜΚΟ μέσω της ΕΥΒΑ. Το ¨Παρατηρητήριο” θα αποτελείται από έναν Επιστημονικό Υπεύθυνο, με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, έναν υπεύθυνο από το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ και Επιστημονικούς Συνεργάτες – Παρατηρητές. Η επιλογή θα γίνεται κατόπιν προκήρυξης θέσεων, βάσει βιογραφικών και για διάρκεια 6 μηνών. Αναφορές στους παρατηρητές θα δύναται να υποβάλει οποιοσδήποτε ιδιώτες ή να τις διαμορφώνουν οι ίδιοι. Οι αναφορές θα αξιολογούνται βάσει της σοβαρότητας και της συνάφειας με το αντικείμενο του “Παρατηρητηρίου”, θα διαμορφώνονται νομικά και κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ θα προωθούνται στην ΕΥΒΑ. Σχετικός αναλυτικός με την προκήρυξη των θέσεων θα δημοσιευθεί αμέσως μετά την τυπική έγκριση συμμετοχής της ΕΥΒΑ, στις 20-1-2018. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα όπως προτάθηκε.
 5. Προτάθηκε ο ορισμός επίσημης συνάντησης του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ με το νέο Πρόεδρο του ΔΣΘ, κ. Στ. Κουτσοχήνα για την ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων κοινού συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος και την επίτευξη της καλύτερης και στενότερης δυνατής συνεργασίας ΕΑΝΔιΘ – ΔΣΘ. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα όπως προτάθηκε.
 6. Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018. Προβλέπονται συνολικά έξοδα 350 ευρώ από τις εισφορές των μελών του ΔΣ, την διοργάνωση χορών – πάρτυ και τις συνδρομές εγγραφής νέων μελών. Αντίστοιχα προβλέπονται δαπάνες συνολικά 300 ευρώ από το έλλειμμα έτους 2017, την διοργάνωση 4 συνολικά εκδηλώσεων, την κάλυψη εξόδων συντήρησης ιστοσελίδας και τα συνήθη έξοδα διαχείρισης. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός θα παρουσιασθεί και θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη ΓΣ.
 7. Προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση μελών της ΕΑΝΔιΘ εντός του Ιανουαρίου, σε τόπο και ημερομηνία που θα ανακοινωθούν εγκαίρως, με θέματα ΕΦΚΑ ασκούμενων δικηγόρων, σύστημα δικαστικής διερμηνείας, νομοσχέδιο για την διαμεσολάβηση, προϋπολογισμός 2018.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Έλλη Μέλλιου