Πρακτικά – Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 19-6-2020

Θεσσαλονίκη 20-6-2020,

I. Έναρξη Συνεδρίασης

Η Επιτροπή Ασκούμενων συνήλθε σε συνεδρίαση την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:30 στη Θεσσαλονίκη, με ημερήσια διάταξη:

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Ασκουμένων κατόπιν των από 11 – 06 – 2020 αρχαιρεσιών.
  2. Σχεδιασμός θητείας 2020 – 2021.

II. Έγκριση νομιμότητας της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση της  συνεδρίασης της από 16/06/2020, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΝΔιΘ, και με απόλυτη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 6 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν και τα ακόλουθα πέντε μέλη:

 Γκίζα Κωνσταντίνα

Πανούσης Ιωάννης

Παπαγεωργίου Γεώργιος

Ρουβάς Γρηγόριος

Σαρρής Ειρηναίος

II. Αποφάσεις

1. Παρουσίαση πρότασης για συγκρότηση οργάνου από τον Γ. Παπαγεωργίου ως εξής:

Πρόεδρος: Παπαγεωργίου Γιώργος

Αντιπρόεδρος: Σαρρής Ειρηναίος

Γραμματέας: Γκίζα Κωνσταντίνα

Συνήγορος Ασκουμένου: Πανούσης Γιάννης

Μέλος: Ρουβάς Γρηγόρης

Επί της πρότασης δεν διατυπώθηκε διαφωνία. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση του Παπαγεωργίου Γιώργου για τη συγκρότηση του Οργάνου. 

2. Κατατέθηκε εισήγηση από τον Γ. Παπαγεωργίου που αφορά τους στόχους και τις δράσεις του οργάνου για την χρονιά 2020 – 2021 και επιμερίζεται στις ακόλουθες επιμέρους πτυχές της άσκησης. Τα μέλη Ε. Σαρρής και Κ. Γκίζα συμφώνησαν με την εισήγηση αυτή. Ακολούθως, κατατέθηκε αντίθετη εισήγηση από τους Γ. Πανούση και Γρ. Ρουβά, η οποία ως επίσης παρατίθεται αυτούσια. ΑΠΟΦΑΣΗ : Εγκρίνεται η εισήγηση Γ. Παπαγεωργίου κατά πλειοψηφία (3 υπέρ αυτής, 2 υπέρ της αντίθετης).

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………..Η Γραμματέας

Γεώργιος Παπαγεωργίου…………………Κωνσταντίνα Γκίζα