Πρακτικά – Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 06-07-2021

Θεσσαλονίκη 08-07-2021,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Η Επιτροπή Ασκούμενων συνήλθε σε συνεδρίαση την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 20:00 στη Θεσσαλονίκη, με ημερήσια διάταξη:

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Ασκουμένων κατόπιν των από 17-06-2021 αρχαιρεσιών.

ΙΙ. Έγκριση νομιμότητας της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση της  συνεδρίασης της από 04/07/2021, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΝΔιΘ, και με απόλυτη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 6 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν και τα ακόλουθα πέντε μέλη:

Παπαγεωργίου Γεώργιος

Σαρρής Ειρηναίος

Σιμόπουλος – Λέφας Ιωάννης

Κουφοπούλου Χρύσα

Γεωργιάδης Αναστάσιος

ΙΙΙ. Αποφάσεις

  1. Παρουσίαση πρότασης για συγκρότηση οργάνου από τον Γ. Παπαγεωργίου, ως πρώτο σε σταυρούς στις από 17/06/2021 αρχαιρεσίες ως εξής:

Πρόεδρος: Παπαγεωργίου Γιώργος

Αντιπρόεδρος: Σαρρής Ειρηναίος

Γραμματέας: Σιμόπουλος – Λέφας Ιωάννης

Συνήγορος Ασκουμένου: Κουφοπούλου Χρύσα

Μέλος: Γεωργιάδης Αναστάσιος

Επί της πρότασης δεν διατυπώθηκε διαφωνία. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση του Γ. Παπαγεωργίου για τη συγκρότηση του οργάνου.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Παπαγεωργίου Γεώργιος………………. Σιμόπουλος – Λέφας Ιωάννης