Πρακτικά – Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔΙΘ 04-11-2020

I. Έναρξη Συνεδρίασης

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από την εφαρμοζόμενη ΚΥΑ, την Τετάρτη 04/11/2020 και ώρα 18:30, με ημερήσια διάταξη:

1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.

2. Δημιουργία και κοινοποίηση Μητρώου ασκουμένων ΔΣΘ. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.

3. Επαναφορά́ αιτήματος συγκρότησης Επιτροπής Εποπτείας Άσκησης. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.

4. Ενημέρωση από́ τον ΔΣΘ για τις θέσεις αυτού́ καθώς και τις οποίες εξελίξεις σχετικά́ με τον Νέο Κώδικα Δικηγορών. Εισηγητής Γ. Πανούσης.

II. Έγκριση της νομιμότητας της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης (από 02/11/2020 – δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης) και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το καταστατικό της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα πέντε μέλη του:

Παπαγεωργίου Γιώργος, Πρόεδρος.
Σαρρής Ειρηναίος, Αντιπρόεδρος.
Γκίζα Κωνσταντίνα, Γραμματέας.
Πανούσης Γιάννης, Συνήγορος Ασκουμένων.
Ρουβάς Γρηγόρης, Μέλος.

1. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ασκουμένων για τα προηγούμενα ΔΣ της ΕΑΝΔΙΘ που έλαβαν χώρα, ήτοι της 19/10/2020 και το έκτακτο της 03/11/2020, και τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Ειδικότερα, δόθηκε βάση στο ψήφισμα – πλαίσιο που κατατέθηκε από τον Α. Λεοντάρη και υπερψηφίστηκε ομόφωνα από το τελευταίο έκτακτο ΔΣ και το οποίο περιλαμβάνει ζητήματα που άπτονται των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του κορωνοϊού. Ο Πρόεδρος σημείωσε την ανάγκη οι Ασκούμενοι Δικηγόροι να περιλαμβάνονται σε κάθε διεκδίκηση του ΔΣΘ και να συνεχίσει η Ένωση να τους στηρίζει. Η Επιτροπή ενημερώθηκε επίσης για το ομόφωνο ψήφισμα του ΔΣ σχετικά με τον προηγούμενο και τον επόμενο διαγωνισμό δικηγόρων, καθώς και την καθυστέρηση στην έκδοση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του Ιουλίου. Τέλος έγινε ειδική αναφορά στη φόρμα καταγγελιών και τονίστηκε η ανάγκη να δοθεί έμφαση για την ουσιαστική χρησιμοποίηση αυτής από τα μέλη της Ένωσης.

2. Ο εισηγητής τόνισε πως δεν υπάρχει ανοικτό μητρώο ασκουμένων στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και την ανάγκη κοινοποίησης αυτού στην Ένωση, καθώς, εν αντιθέσει με άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους, τα μέλη του ΔΣΘ δεν τυγχάνουν αυτοδικαίως και μέλη της ΕΑΝΔΙΘ (ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι). Ιδίως δε ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών, είναι κρίσιμο να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των Ασκουμένων για να υπολογίζονται και αριθμητικά σε μελλοντικές διεκδικήσεις για χρηματικά βοηθήματα και άλλες παροχές (πχ. κωδικοί πρόσβασης στη ΝΟΜΟΣ). Το μέλος Γ. Πανούσης συμφώνησε, επιφυλασσόμενος για τυχόν ζητήματα προσωπικών δεδομένων που δύνανται να ανακύψουν. Το μέλος Γ. Ρουβάς συμφώνησε επίσης, υπογραμμίζοντας πως θα μπορούσε να λάβει και ψηφιακή μορφή, κατ’ αναλογία του μητρώου των δικηγόρων-μελών του ΔΣΘ. Το μέλος Κ. Γκίζα τόνισε την ανάγκη να γνωρίζουμε ως Ένωση ποσοτικά στοιχεία από το ΔΣΘ, όπως τον αριθμό ασκουμένων, κάτι που, όπως φαίνεται, κανείς δεν γνωρίζει. Το μέλος Ε. Σαρρής επεσήμανε τυχόν πρακτικά ζητήματα επί του θέματος. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.

3. Ο εισηγητής υπενθύμισε πως η συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας της Άσκησης του ΔΣΘ περιλαμβάνεται ήδη στους στόχους που έχει θέσει η Επιτροπή Ασκουμένων για τη θητεία συγκρότησής της, ως ένα θεσμικό βήμα διαλόγου μεταξύ ΔΣΘ και ασκουμένων και πως ρητώς προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κώδικα Δικηγόρων. Ήδη, κατόπιν προηγούμενων αιτημάτων της Ένωσης και δέσμευσης του Προέδρου του ΔΣΘ, καίτοι η συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας της Άσκησης περιλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη του ΔΣ του ΔΣΘ, για λόγους διαδικαστικούς ουδέποτε συζητήθηκε. Στις επόμενες συνεδριάσεις δε, δεν συμπεριλήφθηκε καν στην ημερήσια διάταξη. Πρότεινε την επαναφορά αιτήματος συγκρότησης της εν λόγω Επιτροπής. Το μέλος Γ. Πανούσης τόνισε πως αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση η συγκρότηση του και συμφώνησε με τον εισηγητή. Το μέλος Γ. Ρουβάς συμφώνησε, σημειώνοντας πως ενόψει της αναμόρφωσης του θεσμού της άσκησης απαιτείται θεσμικό βήμα διαλόγου. Το μέλος Κ. Γκίζα πρότεινε συνάντηση της Επιτροπής με τον ΔΣΘ, ώστε να συζητηθούν και οι επικείμενες αλλαγές που σχεδιάζει η Ολομέλεια σχετικά με τους ασκούμενους και τον Κώδικα Δικηγόρων. Το μέλος Ε. Σαρρής τόνισε πως οι συνθήκες επιβάλλουν την συγκρότηση πιο επίκαιρα από ποτέ. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.

4. Ο εισηγητής πρότεινε να κατατεθεί άμεσα αίτημα στον ΔΣΘ ώστε η Ένωση να ενημερωθεί άμεσα για τις θέσεις του πρώτου σχετικά με τις αλλαγές που σχεδιάζονται στο θεσμό της άσκησης και ειδικότερα σε ζητήματα που αφορούν τυχόν όρους εργασίας, το διαγωνισμό δικηγόρων και τα υποχρεωτικά σεμινάρια, επιθυμώντας τη διαρκή επαγρύπνηση για τις αλλαγές αυτές. Το μέλος Γ. Ρουβάς πρότεινε το αίτημα να απευθυνθεί και προς την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, διότι στην αρμοδιότητά της πλέον ανατίθεται η διεξαγωγή των εξετάσεων καθώς και μερικά επιμέρους ζητήματα. Το μέλος Κ. Γκίζα ζήτησε τη συνεχή επαγρύπνηση και εγρήγορση και σε κάθε βήμα διαλόγου να γίνονται γνωστές οι θέσεις της Ένωσης, όπως αυτές έχουν παγίως διαμορφωθεί. Το Ε. Σαρρής και Πρόεδρος συμφώνησαν με τον τελευταίο να τονίζει την καλή συνεργασία της Ένωσης με τις άλλες ενώσεις στα ζητήματα αυτά. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………Η Γραμματέας

Γεώργιος Παπαγεωργίου………………………… Κωνσταντίνα Γκίζα