Πρακτικά – Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 08-05-2022

Θεσσαλονίκη 11-05-2022,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Η Επιτροπή Ασκούμενων συνήλθε σε συνεδρίαση την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00 στη Θεσσαλονίκη, με ημερήσια διάταξη:

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Ασκουμένων κατόπιν των από 04-05-2022 αρχαιρεσιών.

ΙΙ. Έγκριση νομιμότητας της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση της  συνεδρίασης της από 06-05-2022, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΝΔιΘ, και με απόλυτη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 6 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν και τα ακόλουθα πέντε μέλη:

Σαχπατζίδης Γεώργιος

Τζαρτζά Μαρία – Δήμητρα

Λαζόπουλος Ιωάννης

Ωραιόπουλος Χρήστος

Βερτσώνης Μάριος – Μάξιμος

ΙΙΙ. Αποφάσεις

  1. Παρουσίαση πρότασης για συγκρότηση οργάνου από τον Γ. Σαχπατζίδη, ως πρώτο σε σταυρούς στις από 04-05-2022 αρχαιρεσίες ως εξής:

Πρόεδρος: Σαχπατζίδης Γιώργος

Αντιπρόεδρος: Τζαρτζά Μαρία – Δήμητρα

Γραμματέας: Ωραιόπουλος Χρήστος

Συνήγορος Ασκουμένου: Λαζόπουλος Ιωάννης

Μέλος: Βερτσώνης Μάριος – Μάξιμος

Επί της πρότασης δεν διατυπώθηκε διαφωνία. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση του Γ. Σαχπατζίδη για τη συγκρότηση του οργάνου.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………..……Ο Γραμματέας

Γεώργιος Σαχπατζίδης………………..Ωραιόπουλος Χρήστος