Πρακτικά – Αποφάσεις ΓΣ ΕΑΝΔιΘ 18-4-2019

Η Γενική Συνέλευση της ΕΑΝΔΙΘ συνήλθε νομίμως μετά από σύγκληση της από το Δ.Σ. και νόμιμη πρόσκληση, την Πέμπτη 18/4/2019, με ώρα έναρξης 4.00. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, με παρόντα 36 μέλη, το σώμα προχώρησε στην εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.

Για την συγκρότηση του Προεδρείου υποβλήθηκαν δύο προτάσεις:

Πρόταση Δ. Νταφόπουλου: Ε. Μέλλιου Πρόεδρος, Β. Αραμπατζή Γραμματέας

Πρόταση  Κ. Τσιαμπέρα: Έ. Μέλλιου Πρόεδρος,  Κ. Τσιαμπέρα Γραμματέας

Εγκρίθηκε η πρόταση του Δ. Νταφόπουλου κατά πλειοψηφία (14 υπέρ αυτής, 10 υπέρ πρότασης Κ. Τσιαμπέρα, 2 λευκά).

Η Πρόεδρος της ΓΣ επισήμανε στη συνέχεια, ότι οι εισηγήσεις των μελών θα διαρκούν μέχρι 8 λεπτά, ενώ οι τοποθετήσεις μέχρι 3 λεπτά, προκειμένου να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για να συμμετάσχουν όλοι οι συνάδελφοι.

Πρώτο θέμα: «Επόμενες δράσεις της ΕΑΝΔιΘ ενόψει αναθεώρησης της δικηγορικής άσκησης και Συνεδρίου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων».

Πρώτη Εισήγηση: Έ. Μέλλιου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (επισυνάπτεται).

Η εισηγήτρια, υποστηρίζοντας την εισήγησή της, αναφέρθηκε συνοπτικά στις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες της ΕΑΝΔιΘ σχετικά με τη δικηγορική άσκηση, και ιδίως στον ευρύ πανελλαδικό διάλογο για την αναμόρφωση του θεσμού, ο οποίος έλαβε χώρα κατά την περίοδο από Μάρτιο έως και Νοέμβριο 2017 και κατέληξε στην κατάρτιση μιας συνολικής πρότασης που θα αναγνώριζε τη διττή φύση της άσκησης (μαθητεία και εργασία) και θα κατοχύρωνε στοιχειώδη δικαιώματα για τους ασκούμενους (μεταξύ άλλων βασικές αποδοχές και ασφάλιση), διασφαλίζοντας και την πρακτική κατάρτισή τους. Ακολούθησε σύντομη αναφορά στις προωθούμενες από τον Πρόεδρο του ΔΣΑ, κ. Βερβεσό, και τη Συντονιστική Επιτροπή Ολομέλειας Συλλόγων προτάσεις για την άσκηση, που θέτουν υπέρμετρες πρόσθετες υποχρεώσεις και προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα, μη αναγνωρίζοντας για τους ασκούμενους κανένα δικαίωμα. Εν συνεχεία η εισηγήτρια ενημέρωσε το σώμα για τις επανειλημμένες προσπάθειες της προηγούμενης και της τρέχουσας διοίκησης του σωματείου να καταστήσουν την γνωστή εν λόγω συνολική πρόταση στους αρμόδιους φορείς (ηγεσία Υπ. Δικαιοσύνης και ΔΣΘ) και να κληθεί η ΕΑΝΔιΘ να συμμετάσχει στις επίσημες διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση του Κώδικα Δικηγόρων ως προς το θέμα της άσκησης στην κατεύθυνση που τέθηκε από τα μέλη μας, πλην όμως από τους παραπάνω φορείς δεν ελήφθησαν παρά μόνο αφηρημένες επικροτήσεις τις προσπάθειάς μας και υποσχέσεις. Η εισηγήτρια εξέφρασε τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι σε μια χρονιά όπου το θέμα της άσκησης ήταν στο προσκήνιο των συζητήσεων στον δικηγορικό κόσμο, η έλλειψη συνεδριάσεων της Επιτροπής Ασκουμένων και οι αραιές συνεδριάσεις του Δ.Σ. έχουν σήμερα ως συνέπεια την σχεδόν πρακτική αδυναμία αντίδρασης ενόψει του Συνεδρίου της Ολομέλειας των Συλλόγων το προσεχές Σάββατο, 20/04. Τέλος, η εισηγήτρια ανέφερε ότι θεωρεί εύλογο και κρίσιμο να διατυπωθεί η συλλογική άποψη (και) των νεότερων μελών που έχουν ενταχθεί στο σωματείο, δεδομένου ότι η συνολική πρόταση που έχουμε ως τώρα σαν πεπραγμένο καταρτίσθηκε (ολοκληρώθηκε) πριν 2,5 χρόνια, και μεγάλος αριθμός των τότε μελών του σωματείου έχουν απωλέσει την ιδιότητα μέλους (ενώ αντίστοιχα έχουν εγγραφεί πολλά νέα μέλη έκτοτε), και ότι το ίδιο το επάγγελμά μας μεταβάλλεται ραγδαία και οι συνθήκες πραγματοποίησης της άσκησης δυσχεραίνουν με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα να απαιτείται επικαιροποίηση των δεδομένων που αποτέλεσαν τη βάση του διαλόγου και της πρότασης που καταρτίσθηκε το 2016.

Ενόψει των ανωτέρω, η εισηγήτρια πρότεινε τα εξής: Α) σε αμεσότατο στάδιο, δηλαδή εντός των επόμενων ημερών, 1) την έγκριση από τη Γ.Σ. των ενεργειών που ανέλαβε το Δ.Σ. σχετικά με το ζήτημα της άσκησης με τις από 08.02.2019 και 12.02.2019 αποφάσεις του και 2) την υιοθέτηση κάθε άλλου τυχόν προτεινόμενου από τα μέλη πρόσφορου μέσου για την συλλογική εναντίωσή μας στις προωθούμενες από τον Πρόεδρο του ΔΣΑ & την Συντονιστική Επιτροπή μεταρρυθμίσεις της άσκησης, και Β) σε ένα δεύτερο (και πάλι, όμως, άμεσο) στάδιο: την επανάληψη του διαλόγου για την άσκηση με πρωτοβουλία της ΕΑΝΔιΘ ως προς τα περισσότερα σκέλη αυτού, εντός συντομότερου χρονικού πλαισίου για το κάθε επιμέρους σκέλος (π.χ. 15 αντί 30 ημέρες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, 15 αντί 30 ημέρες για την υποβολή στην ΕΑΝΔιΘ προτάσεων επιμέρους μελών ή ομάδων μελών, για ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του σωματείου), ο οποίος να λήξει με Γενική Συνέλευση στην οποία τα μέλη θα κληθούν να συζητήσουν και να αποφασίσουν εκ νέου σχετικά με το ζήτημα της άσκησης – αν αποδέχονται την πρόταση του 2016, εάν την τροποποιούν ή την απορρίπτουν –  η δε εν λόγω Γενική Συνέλευση να λάβει χώρα μετά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Επιτροπής Ασκουμένων και πριν τις θερινές διακοπές.

Δεύτερη Εισήγηση: Στ. Λυκίδης – «Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» (επισυνάπτεται).

Τοποθετήσεις:

Λ. Δρούγκα: Η Λ. Δρούγκα τόνισε ότι το κείμενο προτάσεών τους είναι προϊόν συνδιαμόρφωσης και ότι το πλαίσιο τους δεν εισάγεται αντιπαραθετικά με το πρώτο κατατεθέν. Επισήμανε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στο καθεστώς της άσκησης, προκύπτει από την έλλειψη οποιασδήποτε ρύθμισης του καθεστώτος και κατά συνέπεια ρύθμισης των εργασιακών δικαιωμάτων (ωράριο, μισθός κτλ). Κάλεσε ακόμη και όσους ήρθαν με διαμορφωμένη γνώμη, να στηρίξουν το πλαίσιο, γιατί το ζήτημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και αφορά τα συμφέροντα των εργαζομένων του κλάδου.

Α. Χαραλαμπίδης: Ο ομιλητής τόνισε, ότι η αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης έρχεται να επιδεινώσει μία ήδη κακή κατάσταση για τον ασκούμενο δικηγόρο. Διαφωνεί με τα επιχειρήματα περί «ανημπόριας» ασκουμένων και υπερπληθυσμού στο επάγγελμα, όπως αυτά εισάγονται από την αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή που διαμόρφωσε το σώμα των αλλαγών. Θεωρεί ότι οι αλλαγές το μόνο που εξυπηρετούν είναι η δημιουργία εμποδίων πρόσβασης στο επάγγελμα και ο εγκλωβισμός σε ένα παρατεταμένο καθεστώς χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Για το λόγο αυτό καλεί τα μέλη της συνέλευσης να στηρίξουν ψήφισμα υπέρ της πρωτοβουλίας κατά της αναθεώρησης για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις την κρίσιμη αυτή στιγμή που συζητούνται οι προτάσεις.

Α. Μ. Κατσιμένη: Η άσκηση είναι ένα πεδίο άντλησης υπεραξίας και κερδοσκοπίας των ασκούντων δικηγόρων. Ο θεσμός της άσκησης είναι πεπαλαιωμένος, γι΄αυτό και αρρύθμιστος. Οι προωθούμενες αλλαγές έρχονται να επιβαρύνουν τον ασκούμενο και το συνεργάτη δικηγόρο που ήδη εργάζεται σε ένα άθλιο καθεστώς. Επομένως, όχι απλά η αναθεώρηση δεν απαντάει στο ήδη προβληματικό καθεστώς της άσκησης, αλλά το δυσχεραίνει, προλειαίνοντας το έδαφος για εκμετάλλευση ασκούμενων και συνεργατών. Υπάρχει ανάγκη ιεράρχισης του Συνεδρίου, και αμεσότητα στη δράση μας. Γιατί πέρα από οποιαδήποτε συζήτηση για το περιεχόμενο της άσκησης, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή πρέπει να εμποδίσουμε την έγκριση της πρότασης της αναθεώρησης.

Δ. Νταφόπουλος – Μέλος ΔΣ: Ο Δ. Νταφόπουλος επισήμανε πως μια σειρά προβλέψεων στον κώδικα δικηγόρων για την εξασφάλιση και ρύθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων των ασκουμένων έχει μείνει ανενεργή. Ενδεικτικά ανέφερε την μη συγκρότηση επιτροπής Εποπτείας της άσκησης στο ΔΣΘ, παρά την αντίθετη πρόβλεψη. Στη συνέχεια, επισήμανε ότι ακόμα και εάν θεωρήσουμε ότι το ΔΣ της Εανδιθ προχώρησε σε ορισμένες ενέργειες γύρω από το θέμα της αναθεώρησης της άσκησης(πχ υποβολή θέσεων ΕΑΝΔΙΘ στο ΔΣΘ, επιστολή διαμαρτυρίας στο Υπουργείου) κρίνει αναποτελεσματικές αυτές τις δράσεις της Ένωσης και θεωρεί ότι η βαρύτητα και η χρησιμότητα ενός σωματείου κρίνεται από την οργάνωση και κινητοποίηση των μελών του και όχι από τυπικές επιστολές διαμαρτυρίας που δεν θα γνωρίζουμε ότι δεν θα εισακουστούν.

Κατόπιν τούτων, πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία. Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, η Έ. Μέλλιου δήλωσε ότι εξειδικεύει το υπό στοιχείο Α.2 σκέλος της εισήγησής της, δηλαδή την «υιοθέτηση πρόσφορων μέσων συσπείρωσης και αντίδρασης των μελών του σωματείου ενάντια στις εξεταζόμενες από την Ολομέλεια μεταρρυθμίσεις», και εισήγαγε-πρότεινε ως τέτοια μέσα τα προταθέντα από τον δεύτερο εισηγητή, εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα, Σ. Λυκίδη, ενώ τα υπόλοιπα σκέλη της εισήγησής της παραμένουν ως έχουν.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση της Ε. Μέλλιου (11 ψήφοι υπέρ αυτής, 10 ψήφοι υπέρ εισήγησης Στ. Λυκίδη, 5 λευκά).

Δεύτερο Θέμα: «Απολογισμός του πρώτου έτους θητείας του ΔΣ και προϋπολογισμός 2019»

Πρώτη Εισήγηση: Κ. Τσιαμπέρα, Πρόεδρος Δ.Σ. (επισυνάπτεται).

Δεύτερη Εισήγηση: Δ. Νταφόπουλος, μέλος Δ.Σ. (επισυνάπτεται).

Τοποθετήσεις:

Β. Αραμπατζή: Η εν λόγω κατήγγειλε την αντιδημοκρατική λειτουργία της ΕΑΝΔΙΘ, τις ανυπόστατες καταγγελίες κατά μελών της Κίνησης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων, της λογοκρισίας των αναρτήσεων μελών της ΕΑΝΔΙΘ στον διαδικτυακό τόπο της Ένωσης. Επισήμανε επίσης ότι με ευθύνη της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλύφθηκε η αποχώρηση της Προέδρου της Επιτροπής Ασκουμένων από την Θεσσαλονίκη και επομένως από το ΔΣΘ, με στόχο την αδρανοποίηση της Επιτροπής σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο.

Μ. Μήττας, μέλος Δ.Σ.: Συμφωνώ με την εισήγηση της Κ. Τσιαμπέρα για τα πεπραγμένα της Ένωσης. Αντιλαμβάνομαι, την κριτική που άσκησε ο δεύτερος εισηγητής, ως προς το μέρος της ανάγκης για αγωνιστική κατεύθυνση της Ένωσης, εκφράζω όμως την απογοήτευσή μου για την κινητοποίηση του κόσμου. Μόνη μαζική συμμετοχή κατά τα τελευταία έτη αποτελούν οι τριήμερες αποχές διαμαρτυρίας των ασκούμενων δικηγόρων που εργάζονταν στα Δικαστήρια και τις οποίες διοργάνωσε η ΕΑΝΔιΘ το 2012 – 2013. Από κει και πέρα δεν τίθεται θέμα δημοκρατίας στην Ένωση και η ΕΑΝΔιΘ είναι από τα πιο υγιή κομμάτια στους κόλπους των δικηγορικών Συλλόγων, όπως προκύπτει και από την παρούσα ΓΣ. Αποδέχομαι πλήρως την ατομική μου ευθύνη για την κριτική που ασκήθηκε για την μη έγκαιρη ενημέρωση του ΔΣ για την συμμετοχή της ΕΑΝΔιΘ στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Ποινικολόγων στην Θεσσαλονίκη, η οποία οφείλεται στην έκτακτη απουσία μου από την τελευταία συνεδρίαση. Η αυτοκριτική που γίνεται από τους εισηγητές και τα υπόλοιπα μέλη ΔΣ είναι χρήσιμη και μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της λειτουργίας σε ακόμα υψηλότερο ποιοτικά επίπεδο. Δεν αποδέχομαι ωστόσο κακόβουλες και υστερόβουλες επιθέσεις που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση παραταξιακών συμφερόντων. Σε κάθε περίπτωση εδώ λειτουργούμε όλοι με ειλικρινή διάθεση προκειμένου να εκφράσουμε όσα ενώνουν τους νέους συναδέλφους και εφόσον αποδέχθηκα την κριτική, στον βαθμό που αυτή είναι βάσιμη, θα ψηφίσω λευκό.

Τοποθέτηση Έ. Μέλλιου, Αντιπροέδρου Δ.Σ.: Κατά έναν παράδοξο τρόπο, ευσταθούν τόσο τα εξιστορούμενα από την Πρόεδρο του Δ.Σ. θετικά πεπραγμένα, όσο και τα καταγγελλόμενα από τον δεύτερο εισηγητή προβλήματα, και τα μεν δεν αναιρούν τα δε, ή το αντίστροφο. Ως μέλος του τρέχοντος Δ.Σ. που αναγνωρίζω τη θετική δράση μας μέχρι σήμερα, αλλά και έχω διαπιστώσει και εκφράσει τους προβληματισμούς μου για μεγάλο μέρος των θεμάτων που θίγει η δεύτερη εισήγηση, δηλώνω ότι θα τηρήσω ουδέτερη στάση (λευκό) στη σχετική ψηφοφορία.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η ψηφοφορία επί του θέματος: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Δημήτρη Νταφόπουλου (15 ψήφοι υπέρ αυτής, 8 ψήφοι υπέρ εισήγησης Κ. Τσιαμπέρα, 3 λευκά).

Τρίτο θέμα: «Απολογισμός θητείας Επιτροπής Ασκουμένων ενόψει αρχαιρεσιών»               

Μόνη εισήγηση: Κ. Λιαράτσικα, Γραμματέας Επιτροπής Ασκουμένων (επισυνάπτεται):

Τοποθετήσεις:

Β. Ζιώγος, Αντιπρόεδρος της επιτροπής Ασκουμένων: Επεσήμανε ότι πράγματι η επιτροπή δεν λειτούργησε, αλλά ότι η ευθύνη είναι συλλογική, και δεν μπορεί να αποδώσει ευθύνες σε κανέναν ατομικά. Αναφέρθηκε σε προσπάθειες συνεδρίασης μέσω Skype, ενόψει πρακτικής αδυναμίας ορισμένων μελών για φυσική συνεδρίαση, οι οποίες απέβησαν άκαρπες, με ευθύνη μερίδας μελών που δεν τις αποδέχονταν. Τέλος, ενημέρωσε το σώμα για την επαναφορά, προς τον ΔΣΘ, του πάγιου αιτήματος της ΕΑΝΔιΘ για κατάργηση των υποχρεωτικών παραστάσεων, το οποίο, ωστόσο, δεν είχε απήχηση στο ΔΣ του Συλλόγου, καθώς και για άλλους στόχους που έθεσε η Επιτροπή κατά τη σύσταση της (λ.χ. δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους ασκούμενους), οι οποίες ωστόσο δεν υλοποιήθηκαν.

Χρ. Ζαντρίμα: Το μέλος δήλωσε πως οι ασκούμενοι δικηγόροι δεν διαφέρουν στην πραγματικότητα από άλλους εργαζόμενους και ως εκ τούτου είναι ανάγκη να τους αναγνωρισθούν στοιχειώδη δικαιώματα. Τόνισε την ανάγκη να δοθεί πεδίο έκφρασης σε όλους τους ασκούμενους – μέλη του σωματείου και να μην αναλώνεται από πρόσωπα που ενδιαφέρονται για το αξίωμα ή το φαίνεσθαι.

Δ. Νταφόπουλος, Μέλος ΔΣ: Ο Δ. Νταφόπουλος δήλωσε ότι δεν μπορούμε να συζητάμε για καμία συλλογική ευθύνη, όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής δεν είναι μέλος του ΔΣΘ, και το ΔΣ προφασίζεται αδυναμία να το διαπιστώσει. Ο μόνος λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι για να διατηρηθεί στη θέση της η Πρόεδρος παράτυπα, για να μην μεταβληθεί ο συσχετισμός δύναμης μέσα στην Επιτροπή. Είναι καταδικαστέα η κατάληψη θέσεων από πρόσωπα για άλλους σκοπούς που δεν έχουν σχέση με το σωματείο και ο ταυτόχρονος αποκλεισμός μελών της Ένωσης που είναι ενεργά.

Μ. Πλάκα-Καραπέτη, Μέλος της Επιτροπής Ασκουμένων: Το μέλος κατήγγειλε την αδράνεια και την αντιδημοκρατική λειτουργία της Επιτροπής, ειδικά σε μία περίοδο, όπου διακυβεύονται τα συμφέροντα των ασκούμενων και νέων δικηγόρων. Τόνισε ότι η ευθύνη δεν μπορεί να είναι συλλογική όταν τόσο η ίδια όσο και η εισηγήτρια καλούσαν και παρίσταντο σε όλες τις συνεδριάσεις και η διαδικασία κωλύονταν από την απουσία της Προέδρου.

Β. Αραμπατζή: Η Επιτροπή Ασκουμένων εγκλωβίστηκε στην αδράνεια με κύρια ευθύνη της Προέδρου. Το όργανο δεν είχε απόφαση για κανένα ζήτημα που αφορά τον ασκούμενο. Ενώ πολλάκις είχε τεθεί το ζήτημα της παράνομης Συγκρότησης της Επιτροπής, το Δ.Σ. συγκάλυψε χρονοτριβώντας μέχρι της λήξη της θητείας της Επιτροπής.  Ταυτόχρονα, ψευδώς κατέφευγε σε καταγγελίες μελών της Κίνησης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων, και καλούσε τα μέλη της σε εξηγήσεις. Το μέλος δήλωσε στη συνέχεια ότι δεν πρόκειται να δώσουν καμία εξήγηση στην εν λόγω Επιτροπή καταστατικού, και δηλώνουν ενώπιον του σώματος της Συνέλευσης ότι για όλα τα παραπάνω είναι ψευδή και μεθοδευμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε φωνή διαφωνεί με τη στάση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. Τις συνέπειες  της αντιδημοκρατικής αυτής λειτουργίας, της αδράνειας, και της κατάληψης θέσεων παράτυπα από ανθρώπους που δεν έχουν σκοπό να κάνουν τίποτα, τις φέρουν οι ασκούμενοι σήμερα, που δεν βρίσκουν φωνή έκφρασης και διεκδίκησης.

Μ. Μήττας, Μέλος ΔΣ: Η Επιτροπή Καταστατικού και Λειτουργίας έχει πράγματι αναλάβει την διερεύνηση δύο καταγγελιών. Η πρώτη διερευνά καταγγελθείσα περίπτωση φερόμενης αντιποίησης ιδιότητας μέλους της Ένωσης και η δεύτερη τυχόν ευθύνες από την μη λειτουργία της Επιτροπής Ασκουμένων. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας καθυστερεί σε αμφότερες δεδομένου ότι όλα τα μέλη από τα οποία ζητήθηκαν εξηγήσεις δεν τις έχουν δώσει. Η Ένωση καθεαυτή έχει δώσει σειρά αγώνων, καταγράφοντας αντίστοιχες επιτυχίες, με κορυφαία ίσως την παρουσία στο ΔΣ του ΔΣΘ προς διεκδίκηση ελάχιστης αμοιβής για τους ασκούμενους, κατά την διάρκεια της οποίας δυστυχώς ελάχιστα μέλη παρευρέθηκαν και ουδείς εξ όσων σήμερα ασκούν κριτική. Καλό είναι να μην επιχειρείται η δημιουργία εντυπώσεων πριν τα όργανα της Ένωσης λάβουν αποφάσεις, ιδίως όταν αυτές υπόκεινται σε έγκριση από συλλογικά σώματα.

Ψηφοφορία: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το πλαίσιο της Κ. Λιαράτσικα (16 υπερ, 4 κατά, 4 λευκό).

Τέταρτο θέμα (εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω κατεπείγοντος): «Πρόταση υιοθέτησης ψηφίσματος της Πρωτοβουλίας ενάντια στην αναθεώρηση της Άσκησης».

Εισήγηση: Β. Αραμπατζή (επισυνάπτεται).

Η εισηγήτρια προκειμένου να υποστηρίξει την εισήγησή της, τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή συγκροτήθηκε λόγω ακριβώς της αδράνειας και της απουσίας της ΕΑΝΔΙΘ στο ζήτημα της επικείμενης αναθεώρησης του θεσμού της άσκησης. Τόνισε δε ότι η πρωτοβουλία απευθύνθηκε σε όλους τους νέους του κλάδου (φοιτητές, ασκούμενους και δικηγόρους) και είχε ως στόχο την άμεση κινητοποίηση ενόψει του Συνεδρίου 20-22 Απρίλη στις Σέρρες. Κατόπιν αυτού η εν λόγω πρωτοβουλία προχώρησε στη συλλογή υπογραφών από συναδέλφους πανελλαδικά που διαφωνούν με τις αλλαγές αυτές. Το κείμενο έχουν υπογράψει 300  περίπου συνάδελφοι απ΄ όλη την Ελλάδα και καλεί σε απόσυρση των προτάσεων και κινητοποίηση 20 Απριλίου στο Συνέδριο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Τοποθετήσεις:

Μ. Μήττας, Μέλους Δ.Σ.: Συμφωνώ επί της ουσίας με το περιεχόμενο του κειμένου και το αυθόρμητο της Πρωτοβουλίας κατά της αναθεώρησης της άσκησης, θα το στηρίξω όμως μόνο εφόσον υπάρξει η σαφής προσθήκη ότι όλες οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν θα φέρουν την σφραγίδα της ΕΑΝΔιΘ, η οποία θα φέρει και την σχετική ευθύνη ως επίσημος συνδικαλιστικός φορέας. Η Ένωση, ως πολυσυλλεκτικός συνδικαλιστικός φορέας με θεσμική υπόσταση δεν δύναται να καταλήξει να σέρνεται πίσω από άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες. Για τον λόγο αυτό προτείνω να προστεθεί στον τίτλο του ψηφίσματος «Πρωτοβουλία της ΕΑΝΔιΘ …». Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Ένωση μπορεί τώρα να αποφασίσει ομόφωνα και στην συνέχεια να προωθήσει την δράση με όλα τα μέσα της.

Εισηγήτρια του ψηφίσματος: Το κείμενο συλλογής υπογραφών, φέρει τις υπογραφές 300 ατόμων, που σε καμία περίπτωση δεν είναι όλοι μέλη της ΕΑΝΔΙΘ, αφού το κάλεσμα για υπογραφές έγινε πανελλαδικά και αφορά ασκούμενους, φοιτητές και δικηγόρους. Με βάση αυτά σε καμία περίπτωση η Πρωτοβουλία κατά της Αναθεώρησης της άσκησης και το εν λόγω κείμενο δεν μπορούν να θεωρηθούν και να περάσουν στον απόλυτο έλεγχο της ΕΑΝΔΙΘ. Η εισηγήτρια τόνισε τέλος ότι καλούν τη συνέλευση τη ΕΑΝΔΙΘ να εγκρίνει απλώς το ψήφισμα.

Α. Λουκά: Το κείμενο που κατατίθεται είναι ψήφισμα και επομένως έχει δηλωτικό χαρακτήρα, αναγνώρισης του περιεχομένου του από τη συνέλευση της ΕΑΝΔΙΘ, και όχι εκτελεστικό χαρακτήρα. Εκτός τούτου, το κείμενο αυτό υπογράφεται από συναδέλφους που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και επομένως δεν μπορεί να τροποποιηθεί, ούτε να αλλοιωθεί η ταυτότητα του, πόσο δε μάλλον η πρωτοβουλία αυτή να θεωρηθεί στο εξής ότι θα ενεργεί στα πλαίσια και μόνο της ΕΑΝΔιΘ.

Ψηφοφορία: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το πλαίσιο της Κ. Λιαράτσικα (18 υπερ, 10 κατά).