Πρακτικά – Αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων 18-5-2018

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Η Επιτροπή Ασκουμένων συνήλθε σε συνεδρίαση την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 21:30 με ημερήσια διάταξη:

-Συγκρότηση οργάνου Επιτροπής και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Συνηγόρου του Ασκουμένου.

-Καταγραφή και οριοθέτηση στόχων του οργάνου της Επιτροπής.

-Κατάθεση και διαμόρφωση προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων για την χρονιά 2018-2019.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση συνεδρίασης της 09ης-05-2018, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ν.Δι.Θ., και με απόλυτη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν και τα ακόλουθα πέντε μέλη της:

Πλάκα-Καραπέτη Μαρίνα

Σταματοπούλου Ειρήνη-Μαρία

Τραμουντάνα Χρύσα

Ζιώγος Βαγγέλης

Λιαράτσικα Κέλυ

ΙΙΙ. Αποφάσεις:

  1. Παρουσίαση πρότασης για συγκρότηση οργάνου από την Σταματοπούλου Ειρήνη-Μαρία ως εξής:

Πρόεδρος, Σταματοπούλου Ειρήνη-Μαρία

Αντιπρόεδρος, Ζιώγος Βαγγέλης

Γραμματέας, Λιαράτσικα Κέλυ

Συνήγορος του Ασκουμένου, Τραμουντάνα Χρύσα

Μέλος, Πλάκα-Καραπέτη Μαρίνα.

Αντιπρόταση από την Πλάκα-Καραπέτη Μαρίνα ως εξής:

Πρόεδρος, Πλάκα-Καραπέτη Μαρίνα

Αντιπρόεδρος, Σταματοπούλου Ειρήνη-Μαρία

Γραμματέας, Ζιώγος Βαγγέλης

Συνήγορος του Ασκουμένου, Λιαράτσικα Κέλυ

Μέλος, Τραμουντάνα Χρύσα. Επίσης προτάθηκε η εναλλαγή εντός εξαμήνου στις θέσεις του Προέδρου-Αντιπροέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 3-2 (Σταματοπούλου, Τραμουντάνα, Ζιώγος υπέρ πρώτης πρότασης – Καραπέτη, Λιαράτσικα υπέρ δεύτερης πρότασης) η πρώτη πρόταση για την συγκρότηση του οργάνου.

2. Πρόταση για την καταγραφή και οριοθέτηση των στόχων του οργάνου. Ως βασικός στόχος του οργάνου προτάθηκε η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασκουμένων με έμφαση στα εργασιακά δικαιώματα και στην ασφάλιση καθώς και στο πρωταρχικό δικαίωμα για κατοχύρωση κατώτατου μισθού και στην επιβάρυνση του εργοδότη με τις ασφαλιστικές εισφορές. Διαφωνία με τον υπάρχοντα τρόπο και τις υπάρχουσες συνθήκες άσκησης και έμφαση σε μια μαζικότερη ενημέρωση των δικαιωμάτων και των δράσεων. ΑΠΟΦΑΣΗ: Η ως άνω στοχοθέτηση έγινε ομόφωνα δεκτή.

Κατάθεση αιτήματος στον ΔΣΘ να δοθεί στους ασκούμενους δικηγόρους η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην βάση νομικών δεδομένων -nomos- με κωδικούς που θα τους δοθούν από τον ΔΣΘ. Πρόταση που κατατέθηκε από την Σταματοπούλου Ειρήνη-Μαρία. Από το υπόλοιπο σώμα προτάθηκε το ανωτέρω να μην επιβαρύνει οικονομικά τους ασκουμένους. ΑΠΟΦΑΣΗ: Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.

Κατάθεση πρότασης στο ΔΣ της Ένωσης για δημιουργία εντός της ιστοσελίδας της ΕΑΝΔιΘ, ειδικής πλατφόρμας διασύνδεσης μεταξύ δικηγόρων και ασκουμένων για ταχύτερη εξεύρεση ασκουμένων και αντίστοιχα χώρου άσκησης με ρητή διασφάλιση κατωτάτου μισθού. ΑΠΟΦΑΣΗ: Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.

Κατάθεση πρότασης στο ΔΣ της Ένωσης για δημιουργία ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα της Ένωσης για αναφορά προβλημάτων και καταγγελιών από ασκούμενους δικηγόρους τα οποία θα αποστέλλονται στον Συνήγορο του Ασκουμένου χωρίς καμία δημοσιότητα και ορθή επικοινωνία και ενημέρωση του θεσμού. Διαφωνία από την Πλάκα-Καραπέτη Μαρίνα για την λειτουργικότητα της πλατφόρμας λόγω της ύπαρξης προσωπικών κινδύνων που θα αντιμετωπίσει ο καταγγέλλων και πρόταση για καλύτερη αξιοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Ασκουμένου. ΑΠΟΦΑΣΗ: Η πρόταση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.

Επαναφορά του αιτήματος για κατάργηση παραστάσεων και αίτημα να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι ασκούμενοι δικηγόροι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας επαγγέλματος. ΑΠΟΦΑΣΗ: Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.

Συνεργασία της Επιτροπής Ασκουμένων με τοπικούς φορείς όπως ο οργανισμός ELSA, UNESCO, τοπική αυτοδιοίκηση και λοιπών φορέων που απευθύνονται σε νέους δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους καθώς και φοιτητές Νομικής. Πρόταση από την Σταματοπούλου Ειρήνη-Μαρία με συμφωνία της Τραμουντάνα Χρύσας. Ο Ζιώγος Βαγγέλης πρότεινε και τη συνεργασία της επιτροπής και με επιστημονικούς φορείς. Διαφωνίες με την πρόταση για συνεργασία με την ELSA Thessaloniki διατυπώθηκαν από την Πλάκα-Καραπέτη Μαρίνα και την Λιαράτσικα Κέλυ για τους λόγους ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην επίλυση των βιοποριστικών προβλημάτων και όχι τόσο στην προβολή των σεμιναρίων και των συνεδρίων και ότι μόνη προϋπόθεση για τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας πρέπει να είναι το πτυχίο και όχι οι πιστοποιήσεις. ΑΠΟΦΑΣΗ: Η πρόταση για συνεργασία με επιστημονικούς φορείς έγινε ομόφωνα δεκτή ενώ για την πρόταση για συνεργασία με ELSA Thessaloniki υπήρξε επιφύλαξη να ξανασυζητηθεί.

Διοργάνωση εκδηλώσεων, δράσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την προάσπιση, την προώθηση και την επικοινωνία των δικαιωμάτων των ασκούμενων δικηγόρων. Συμφωνία από Τραμουντάνα Χρύσα και Ζιώγο Βαγγέλη για διοργάνωση δράσεων, διαφωνία από Πλάκα-Καραπέτη Μαρίνα και Λιαράτσικα Κέλυ για τους λόγους ότι δεν πρέπει να δίνεται έμφαση σε εκδηλώσεις αλλά σε επίλυση βιοποριστικών προβλημάτων καθώς και να συμμετέχουμε στις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις και σε θέματα εκτός του κλάδου. ΑΠΟΦΑΣΗ: Η πρόταση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.

Πρόταση για αξιοποίηση κονδυλίων ΕΣΠΑ στα πρότυπα της Κύπρου όπου σε κάθε ασκούμενο δικηγόρο καταβάλλεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο το ποσό των 650Ε. Πρόταση που κατατέθηκε από την Σταματοπούλου Ειρήνη-Μαρία και συμφώνησε η Τραμουντάνα Χρύσα. Διαφωνία από Πλάκα-Καραπέτη Μαρίνα και Λιαράτσικα Κέλυ λόγω της αναξιόπιστης διαχείρισης των κονδυλίων και της ύπαρξης εκμετάλλευσης εις βάρος των ασκουμένων. Διαφωνία και από Ζιώγο Βαγγέλη και πρόταση για εξεύρεση λοιπών μορφών χρηματοδοτήσεων. ΑΠΟΦΑΣΗ: Η πρόταση για αξιοποίηση κονδυλίων ΕΣΠΑ δεν γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία ενώ ομοφώνως έγινε δεκτή η πρόταση για εξεύρεση λοιπών μορφών χρηματοδοτήσεων.

Πρόταση για δημιουργία πρακτικού οδηγού για τους ασκούμενους δικηγόρους για όλες τις υπηρεσίες των δικαστηρίων ώστε να βοηθηθούν οι ασκούμενοι δικηγόροι. Πρόταση που κατατέθηκε από τον Ζιώγο Βαγγέλη. ΑΠΟΦΑΣΗ: Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………………………..Η Γραμματέας

Ειρήνη-Μαρία Σταματοπούλου……………………….Κέλυ Λιαράτσικα