Πρακτικά Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 27-5-2022

Θεσσαλονίκη, 27-05-2020,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρα 15.00 στην έδρα της Ένωσης με ημερήσια διάταξη:

1. Ενημέρωση Προέδρου.

2. Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΝΔιΘ κατόπιν των διενεργηθεισών στις 4 Μαΐου 2022 αρχαιρεσιών.

3. Κύρωση αποφάσεων της από 8-5-2022 συνεδρίασης Επιτροπής Ασκούμενων.

4. Ίδρυση και σύσταση επιτροπών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα επτά εκλεγέντα μέλη του, κατά σειρά επιτυχίας:

1. Παπαγεωργίου Γεώργιος

2. Χορόζογλου Ιορδάνης

3. Σαρρής Ειρηναίος

4. Σιμόπουλος – Λέφας Ιωάννης

5. Σπυροπούλου Νικολέττα

6. Τρασανίδης Ιωάννης

7. Σαχπατζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ)

ΙΙΙ. Α. Κατόπιν εισήγησης του Γ. Παπαγεωργίου, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Τρασανίδης

Αντιπρόεδρος: Ιορδάνης Χορόζογλου

Γραμματέας: Γεώργιος Παπαγεωργίου

Ταμίας: Ειρηναίος Σαρρής

Μέλος: Σιμόπουλος – Λέφας Ιωάννης

Μέλος: Σπυροπούλου Νικολέττα

Μέλος – Εκπρόσωπος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ ορίστηκε, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/8-5-2022 αποφάσεως αυτής, ο Γεώργιος Σαχπατζίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ.

Β. Το μέλος Γ. Σαχπατζίδης παρουσίασε τις αποφάσεις της από 8-5-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. ΑΠΟΦΑΣΗ: Ομόφωνα κυρώνεται το σύνολο των από 8-5-2022 αποφάσεων της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ.

Γ. Κατόπιν εισήγησης του Γ. Τρασανίδη, ομόφωνα ορίστηκαν οι κάτωθι Επιτροπές της ΕΑΝΔΙΘ, και τα μέλη αυτών για το διάστημα 2022 – 2024:

1. Επιτροπή Καταστατικού και Λειτουργίας: Μιχαήλ Μήττας, Αικατερίνη Τσιαμπέρα, Αθανάσιος – Αντώνιος Λεοντάρης

2. Επιτροπή Οικονομικών: Ειρηναίος Σαρρής, Νικολέττα Σπυροπούλου, Ιωάννης Τρασανίδης

3. Γραμματεία: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ιωάννης Σιμόπουλος – Λέφας, Ιορδάνης Χορόζογλου

5. Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ιορδάνης Χορόζογλου – τα υπόλοιπα μέλη θα ορισθούν κατόπιν της σχετικής προκήρυξης

6. Επιτροπή Περιοδικού: Ιωάννης Τρασανίδης, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Χατζηγεωργίου

7. Επιτροπή Εργασιακών Δικαιωμάτων και Επίβλεψης Προγράμματος ΕΣΠΑ για την άσκηση: Γεώργιος Σαχπατζίδης, Ιωάννης Λαζόπουλος, Χρήστος Ωραιόπουλος

8. Επιτροπή Εκδηλώσεων και Επιμόρφωσης:  Ιωάννης Σιμόπουλος – Λέφας, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ιωάννης Τρασανίδης

9. Ομάδα Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ειρηναίος Σαρρής, Ιωάννης Σιμόπουλος – Λέφας

10. Εκπρόσωποι Επιτροπής α. 14 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων): Γιάννης Τρασανίδης (τακτικός), Γιώργος Παπαγεωργίου (αναπληρωτής).

Για το Δ.Σ. της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………….Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης………………Γιώργος Παπαγεωργίου