Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 25-4-2018

Θεσσαλονίκη 25-4-2018,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00 στην Βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) με ημερήσια διάταξη:

  1. Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Ψήφισμα αλληλεγγύης προς συναδέλφους που διώκονται για τη νομική εκπροσώπηση πολιτών τρίτων χωρών. Έλλη Μέλλιου.
  3. Έγκριση απολογισμού θητείας απερχόμενης Διοίκησης της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  4. Ορισμός μελών Επιτροπή Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εισηγητής Θράσος Γαβαθόπουλος.
  5. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα πέντε μέλη του:

Μιχάλης Μήττας, Πρόεδρος

Κατερίνα Τσιαμπέρα, Αντιπρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Γραμματέας

Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος, Ταμίας

Στέφανος Κρεμέτης, Μέλος

ΙΙΙ. Αποφάσεις

  1. Ο Πρόεδρος Μιχάλης Μήττας ενημέρωσε το ΔΣ για τις εξελίξεις του τελευταίου μήνα: Υποβλήθηκε στον ΔΣΘ Αίτημα σχετικά με τον επικείμενο Διαγωνισμό Δικηγόρων.  Το αίτημα αναμένεται να συζητηθεί την Πέμπτη 26-4-2018. Επίσης ζήτημα έχει προκύψει με την άρνηση των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου να χορηγήσουν βεβαιώσεις παραστάσεων ασκουμένων δικηγόρων με την αιτιολογία ότι αυτό δεν προβλέπεται στη νομοθεσία και καταχρηστικά ζητείται από τον ΔΣΘ. Η επιχειρηματολογία αυτή είναι  ορθή και ακόλουθη με την πάγια θέση μας περί κατάργησης των υποχρεωτικών παραστάσεων. Ωστόσο, εφόσον τελικώς ο ΔΣΘ επιμείνει θα υπάρξει παρέμβαση για να λυθεί το ζήτημα.
  2. Προτάθηκε από την εισηγήτρια η υιοθέτηση ψηφίσματος αλληλεγγύης υπέρ συναδέλφων που εξετάζονται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης για πράξεις που άπτονται των καθηκόντων τους, ήτοι την εκπροσώπηση αιτούντων πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
  3. Κατατέθηκε από τον εισηγητή Απολογισμός Θητείας 2016 – 2018 καθώς και οικονομικός απολογισμός Ο Απολογισμός εγκρίνεται ομόφωνα και προωθείται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στις 27-4-2018.
  4. Από την συζήτηση του θέματος αυτού εξαιρέθηκε ο Πρόεδρος Μήττας Μιχάλης. Ο εισηγητής, κατόπιν ανάγνωσης των βιογραφικών πρότεινε να επιλεγούν ως μέλη της Επιτροπής Διεύθυνσης του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΑΝΔιΘ οι συνάδελφοι Μήττας Μιχάλης, Νάτση Δέσποινα και Καλογεράτου Βικτώρια. Οι προτεινόμενοι εγκρίθηκαν ομόφωνα. Ο εισηγητής πρότεινε οι υπόλοιποι υποψήφιοι, εφόσον το επιθυμούν να διατηρηθούν ως συνεργάτες τους Παρατηρητηρίου και αναπληρωτές των επιλεγέντων. Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Έλλη Μέλλιου