Πρακτικά Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 24-6-2020

Θεσσαλονίκη, 24-06-2020,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:30 στην έδρα της Ένωσης με ημερήσια διάταξη:

1. Ενημέρωση Προέδρου.

2. Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΝΔιΘ κατόπιν των διενεργηθεισών στις 11 Ιουνίου 2020 αρχαιρεσιών.

3. Κύρωση αποφάσεων της από 19-6-2020 συνεδρίασης Επιτροπής Ασκούμενων.

4. Ίδρυση και σύσταση επιτροπών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα επτά εκλεγέντα μέλη του, κατά σειρά επιτυχίας:
1. Σαλονικίδης Παύλος
2. Χορόζογλου Ιορδάνης
3. Σπυροπούλου Νικολέτα
4. Τρασανίδης Ιωάννης
5. Λεοντάρης Αθανάσιος – Αντώνιος
6. Χατζηγκόντζιος Πασχάλης
7. Παπαγεωργίου Γεώργιος (Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ)

IΙΙ. 1. Κατόπιν εισήγησης του Π. Σαλονικίδη, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Τρασανίδης

Αντιπρόεδρος: Ιορδάνης Χορόζογλου

Γραμματέας: Παύλος Σαλονικίδης

Ταμίας: Νικολέτα Σπυροπούλου

Μέλος: Αθανάσιος – Αντώνιος Λεοντάρης

Μέλος: Πασχάλης Χατζηγκόντζιος

Μέλος – Εκπρόσωπος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ ορίστηκε, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/19-06-2020 αποφάσεως αυτής, ο Γεώργιος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου παρουσίασε τις αποφάσεις της από 19-6-2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. ΑΠΟΦΑΣΗ: Ομόφωνα κυρώνεται το σύνολο των από 19-06-2020 αποφάσεων της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ.

IΙI. Κατόπιν εισήγησης του Γ. Τρασανίδη, ομόφωνα ορίστηκαν οι κάτωθι Επιτροπές της ΕΑΝΔΙΘ, και τα μέλη αυτών:

1. Επιτροπή Καταστατικού και Λειτουργίας: Μιχαήλ Μήττας, Ιωάννης Τρασανίδης, Αικατερίνη Τσιαμπέρα

2. Επιτροπή Οικονομικών: Αθανάσιος – Αντώνιος Λεοντάρης, Νικολέτα Σπυροπούλου, Ιωάννης Τρασανίδης

3. Γραμματεία: Κωνσταντίνα Γκίζα, Παύλος Σαλονικίδης, Ειρηναίος Σαρρής

4. Επιτροπή Κοινωνικών Εκδηλώσεων: Αναστάσιος Γεωργιάδης, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Δέσποινα Παπαδοπούλου

5. Επιτροπή Εργασιακών Δικαιωμάτων: Δημήτριος Νταφόπουλος, Γρηγόριος Ρουβάς, Ιορδάνης Χορόζογλου

6. Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Μιχαήλ Μήττας – τα υπόλοιπα μέλη θα ορισθούν κατόπιν της σχετικής προκηρύξεως

7. Επιτροπή Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης: Αθανάσιος – Αντώνιος Λεοντάρης – τα υπόλοιπα μέλη θα ορισθούν κατόπιν της σχετικής προκηρύξεως

8. Ομάδα Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ιωάννης Τρασανίδης, Πασχάλης Χατζηγκόντζιος.

9. Εκπρόσωποι Επιτροπής α. 14 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων): Γιάννης Τρασανίδης (τακτικός), Παύλος Σαλονικίδης (αναπληρωτής).

Για το Δ.Σ. της ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος…………………….Ο Γραμματέας
Γιάννης Τρασανίδης………………Παύλος Σαλονικίδης