Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 20-1-2020

Θεσσαλονίκη 21-1-2020,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00 στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με ημερήσια διάταξη:

  1. Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Τελευταίες αποφάσεις Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων. Διαμόρφωση αιτήματος για επίσημη ενημέρωση του σώματος σχετικά με τις προτεινόμενες προς αναθεώρηση διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  3. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της ΕΑΝΔιΘ με θέματα το ασφαλιστικό, την διαμεσολάβηση και την διοργάνωση κινητοποιήσεων των μελών της Ένωσης. Εισηγητής Δημήτρης Νταφόπουλος.
  4. Ενημέρωση του σώματος σχετικά με το πόρισμα της Έκθεσης του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων – Ενέργειες ευαισθητοποίησης του κλάδου. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
  5. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα τέσσερα μέλη του:

Κατερίνα Τσιαμπέρα, Πρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Αντιπρόεδρος

Γιάννης Τρασανίδης, Ταμίας

Ιορδάνης Χορόζογλου, Μέλος – Πρόεδρος Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ

Δημήτρης Νταφόπουλος, Μέλος

Μιχάλης Μήττας, Μέλος

  1. Η Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με τις τελευταίες αποφάσεις της Ολομέλειας των ΔΣ. Σε σχέση με τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό η Ένωση πέτυχε πρωτοφανή κινητοποίηση δικηγόρων στις σχετικές συνεδριάσεις του ΔΣ του ΔΣΘ, με τις οποίες πίεσε στην κατεύθυνση σύγκλησης ΓΣ του ΔΣΘ. Δυστυχώς, αν και η ΓΣ συγκλήθηκε, δεν υπήρξε απαρτία, με αποτέλεσμα να ματαιωθεί. Η Ολομέλεια αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την διοργάνωση κινητοποίησης στην Θεσσαλονίκη σχετικά με την επιβολή του δικαστικού ενσήμου, την αναθεώρηση διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων και ενέκρινε ισολογισμό – προϋπολογισμό αυτής (περιλαμβανομένου του portal).
  2. Ο εισηγητής πρότεινε την υποβολή αιτήματος προς τον Πρόεδρο του ΔΣΘ και την Ολομέλεια για γραπτή ενημέρωση της Ένωσης και του σώματος των δικηγόρων σχετικά με το περιεχόμενο της αναθεώρησης του Κώδικα Δικηγόρων που προτείνεται από αυτούς προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, συζητήθηκε συναφής και εμπρόθεσμα υποβληθείσα εισήγηση των Ι. Χορόζογλου και Π. Σαλονικίδη σχετικά με τις προτεινόμενες από την Ολομέλεια τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων που αφορούν στην άσκηση. Ο εισηγητής πρότεινε οι δύο εισηγήσεις να συζητηθούν ταυτόχρονα και να γίνουν αμφότερες δεκτές, ως συναφείς. Δεν διατυπώθηκε διαφωνία από κανένα μέλος. Το μέλος Γ. Τρασανίδης συνέστησε η υποβολή τους στον ΔΣΘ να γίνει με δύο ξεχωριστά έγγραφα, ώστε να προκύπτει το ευρύτερο ενδιαφέρον σχετικά με το θέμα. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνονται αμφότερες ομόφωνα. 
  3. Ο εισηγητής πρότεινε την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης με θέματα το ασφαλιστικό και την διαμεσολάβηση. Το μέλος Μ. Μήττας συμφώνησε με την πρόταση, προτείνοντας την προσθήκη στην ημερήσια διάταξη και συζήτησης σχετικά με την διοργάνωση κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας από την Ένωση. Το μέλος Κ. Τσιαμπέρα συμφώνησε και υπενθύμισε την υποχρέωση λήψης ταυτόχρονης απόφασης επί της εισήγησης του ΔΣ προς την ΓΣ, προτείνοντας ως τέτοια το από 9-12-2019 Πλαίσιο Θέσεων της Ένωσης προς την ΓΣ του ΔΣΘ. Τα μέλη Ε. Μέλλιου, Γ. Τρασανίδης και Ι. Χορόζογλου, συμφώνησαν με την αρχική εισήγηση και με την υιοθέτηση του Πλαισίου που πρότεινε η Πρόεδρος. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος, επανέλαβε προηγούμενη επιφύλαξή του επί του Πλαισίου, δηλώνοντας την αντίθεσή του τόσο με το προτεινόμενο ασφαλιστικό σύστημα όσο και με το ήδη υπάρχον. Πιο συγκεκριμένα ως Επιτροπή Αγώνα τίθενται υπέρ της ενίσχυσης της χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος από τον κρατικό προϋπολογισμό και ειδικότερα αφενός μεν στον κλάδο υγείας υπέρ της πλήρους κάλυψης από το κράτος, αφετέρου δε στον κλάδο των συντάξεων υπέρ κρατικής χρηματοδότησης σε ύψος 2/3 των παροχών και χρηματοδότησης σε ύψος 1/3 από εισφορές. Τίθενται άρα και κατά της σύνδεσης με το εισόδημα καθότι αυτή, αν και δικαιότερη, υπονομεύει συνολικά το αίτημα για ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης καθώς διαμορφώνει ένα φορολογικό σύστημα παράλληλα με το ισχύον. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται η σύγκληση ΓΣ της ΕΑΝΔιΘ έντος 10 ημερών (ακριβής ημερομηνία θα ορισθεί με την εξεύρεση κατάλληλης αίθουσας) με θέματα το ασφαλιστικό, την διαμεσολάβηση και την διοργάνωση κινητοποιήσεων ομόφωνα. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία (4 υπέρ – 1 κατά) εισήγηση του ΔΣ προς την ΓΣ.
  4. Η εισηγήτρια κατέθεσε την εισήγησή της. Το μέλος Μ. Μήττας πρότεινε για την διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής δημοσιότητας την διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης με θέμα το πλαίσιο διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης, στου οποίου την Συνέλευση η Ένωση συμμετέχει, κατόπιν διαβούλευσης και με δικηγόρους που απασχολούνται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Δεν διατυπώθηκε διαφωνία από κανένα μέλος. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση και η διοργάνωση εκδήλωσης σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος………………………..Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα……………………….Ελένη Χατζηγιάννη