Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 8-5-2019

Θεσσαλονίκη 8-5-2019,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και ώρα 15:00 στην Βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) με ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Πρόταση Προέδρου ΔΣΑ για “πιστοποιήσεις” δικηγόρων. Εισηγήτρια Μιχάλης Μήττας.
 3. Διασφάλιση επιδομάτων λοχείας σε ασκούμενες δικηγόρους. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 4. Διασφάλιση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε θέσεις απασχόλησης στον δημόσιο τομέα. Εισηγήτρια Κατερίνα Τσιαμπέρα.
 5. Υποψηφιότητες μελών ΕΑΝΔιΘ στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
 6. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα τέσσερα μέλη του:

Κατερίνα Τσιαμπέρα, Πρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Νταφόπουλος, Μέλος

Μιχάλης Μήττας, Μέλος

 1. Η Πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την διαδικασία κλήρωσης αντιπροσώπων δικαστικής αρχής και τον χρόνο ανακοίνωσής τους. Επίσης ενημέρωσε ότι θα πραγματοποιηθεί ο χορός της Ένωσης σε κατάστημα πέριξ των δικαστηρίων την Τετάρτη 15-5-2019.
 2. Ο εισηγητής πρότεινε την ανάληψη πρωτοβουλιών κατά της πρότασης Βερβεσσού για τις πιστοποιήσεις των δικηγόρων. Οι πιστοποιήσεις αν και επισήμως προτάθηκαν ως προαιρετικού χαρακτήρα, στην ουσία θα γίνουν εμμέσως υποχρεωτικές, ως αναγκαίες για συμμετοχή στις καταστάσεις νομικής βοήθειας και την προαγωγή. Δεδομένου ότι ανάγκη πιστοποιήσεων δεν προκύπτει από τους δικηγόρους ούτε την αγορά εύλογη απορία δημιουργείται για τον αληθή σκοπό της πρότασης. Μάλιστα η χορήγησή τους προτείνεται να ανατεθεί σε ανεξάρτητους φορείς, των οποίων η λειτουργία και τα οικονομικά προφανώς δεν θα υπόκεινται στον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου του εκάστοτε δικηγορικού συλλόγου. Ως εκ τούτου, η αντίθεση του δικηγορικού κόσμου πρέπει να είναι δυναμική και ως Ένωση οφείλουμε να θέσουμε το θέμα στο ΔΣ του ΔΣΘ και να καλέσουμε σε ταυτόχρονη παράσταση διαμαρτυρίας κατά την ημέρα συζήτησής του. Ο Δ. Νταφόπουλος συμφώνησε με την εισήγηση και συμπληρωματικά πρότεινε την σύνδεση της αντίδρασή μας με τις προτάσεις Βερβεσσού για την αναθεώρηση της άσκησης. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα με την προσθήκη Νταφόπουλου.
 3. Ο εισηγητής ενημέρωσε το ΔΣ για την περίπτωση ασκούμενης δικηγόρου Θεσσαλονίκης η οποία αιτήθηκε ενώπιον του ΤΥΔΘ χορήγηση επιδόματος μητρότητας, το οποίο ο τελευταίος αρνήθηκε, επικαλούμενος διατάξεις του κανονισμού του. Ο εισηγητής πρότεινε την αναφορά του ζητήματος στο ΔΣ του ΔΣΘ, στον ΕΦΚΑ (ως προϊστάμενη αρχή) και την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο υπέρ της συναδέλφου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 4. Η εισηγήτρια, με αφορμή συγκεκριμένου περιστατικού, πρότεινε την δημόσια τοποθέτηση της Ένωσης υπέρ της ανάγκης υιοθέτησης πολιτικών που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στα δικηγορικά γραφεία. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 5. Η εισηγήτρια πρότεινε την δημιουργία σελίδας στην ιστοσελίδα της Ένωσης στην οποία θα αναφέρονται τα βιογραφικά και φωτογραφίες όσων οικονομικά τακτοποιημένων μελών είναι υποψήφιοι στις προσεχείς κοινοτικές, δημοτικές, περιφερειακές εκλογές και εκλογές για την Ευρωβουλή. Πρότεινε περαιτέρω να δοθεί προθεσμία στα ενδιαφερόμενα μέλη προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αλλά παράλληλα να διασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξει ανεπιθύμητη διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις λίστες επικοινωνίας της Ένωσης. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 6. Το μέλος ΔΣ Μ. Μήττας εισηγήθηκε το από 8-5-2019 εμπρόθεσμα υποβληθέν αίτημα των μελών της Ένωσης Α. Χαραλαμπίδη, Μ. Πλάκα Καραπέτη, Β. Αραμπατζή, Ε. Λ. Λαζαρίδου, Ν. Μ. Τόδη, Μ. Γεωργάκη, το οποίο επισυνάπτεται. Ο εισηγητής πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος, το οποίο αντίκειται άλλωστε στο Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας. Ειδικότερα, η μετάθεση των εκλογών είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η δε ανακήρυξη υποψηφίων είναι εφικτή μόνο έως 5 ημέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και από άποψη ουσίας το αίτημα πρέπει να απορριφθεί δεδομένου ότι όλοι οι εκπροθέσμως υποβάλοντες υποψηφιότητα είχαν γνώση για την διαδικασία και τις προθεσμίες των αρχαιρεσιών, οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ένωσης από 13-4-2019 και κοινοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μάλιστα οι ίδιοι υποβάλοντες υποψηφιότητα ήταν παρόντες και στην εκλογοαπολογιστική ΓΣ. Ο Δ. Νταφόπουλος επεσήμανε ότι από τυπική άποψη ούτε η εκπρόθεσμη υποβολή υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει δεκτή ούτε η μετάθεση της ημερομηνίας των εκλογών παρά τη διενέργεια εκλογοαπολιστικής Γενικής Συνέλευσης και μάλιστα μία μέρα πριν από τις σχετικές αρχαιρεσίες. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζοντας ότι από ουσιαστική άποψη ούτε η ενημέρωση ήταν η προσήκουσα ούτε ο εκ του αποτελέσματος αποκλεισμός μίας ενεργού και συνεκτικής πολιτικής κίνησης προωθεί την πολυφωνία και τα συμφέροντα του σωματείου, θα μπορούσε να συζητήσει την έγκριση ορισμένων εκπρόθεσμων υποψηφιοτήτων στις οποίες προκύπτει έλλειψη κοινοποίησης του σχετικού προγράμματος. Ενόψει όμως του ότι τα μέλη που υποβάλλουν το αίτημα εμμένουν στη μετάθεση της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών, τίθεται κατά του αιτήματος. Η Ε. Μέλλιου συμφώνησε με τους προλαλήσαντες επισημαίνοντας ότι υπήρχε επαρκής δημοσιότητα αλλά και χρόνος για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και εξ αυτού του λόγου δεν υπάρχει λόγος ειδικής ρύθμισης. Η Πρόεδρος συμφώνησε με τους προλαλήσαντες, συμπληρώνοντας ότι οποιαδήποτε μετάθεση των εκλογών μόλις μία μέρα πριν την διεξαγωγή τους έρχεται σε αντίθεση με δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης καθώς θέτει προ εκπλήξεως τους ήδη ανακηρυχθέντες υποψηφίους. ΑΠΟΦΑΣΗ: Απορρίπτεται ομόφωνα.
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Η Πρόεδρος…………………..………….Η Γραμματέας
Κατερίνα Τσιαμπέρα………..…………Ελένη Χατζηγιάννη