Πλαίσιο Χορήγησης Αδειών για το Διάστημα Αποχών 12 έως και 14 Ιανουαρίου

Πλαίσιο χορήγησης αδειών για την πανελλήνια αποχή των δικηγόρων από Τρίτη 12/1 έως και Πέμπτη 14/1: α) Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης, β) Παραγραφές-προθεσμίες, γ) Αναστολές πλειστηριασμών, δ) Αιτήσεις προσωρινών διαταγών, ε) Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τέλεσης της πράξης έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α’ βαθμό και 7ετία σε β’ βαθμό. Δεν απαιτείται άδεια για την προκατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης. Αναβολές: Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.