Παροχές ΤΥΔΘ προς Ασκούμενους Δικηγόρους

Η ΕΑΝΔιΘ υπέβαλε σήμερα ενώπιον του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης το υπ’ αρ. πρωτ. 173046/1686/6-7-2016 αίτημα για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις παροχές που δικαιούνται οι ασκούμενοι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στο Ταμείο αυτό. Το σχετικό ερώτημα κατατέθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3/2-7-2016 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, κατόπιν αναφορών σχετικά με την άρνηση του ΤΥΔΘ να καταβάλει επίδομα μητρότητας σε ασκούμενες δικηγόρους. Η προφορική απάντηση που λάβαμε σχετικώς είναι ότι συγκεκριμένο επίδομα είναι το μόνο που δεν δικαιούνται οι ασκούμενοι δικηγόροι που είναι ασφαλισμένοι στο συγκεκριμένο ταμείο. Ωστόσο, αναμένουμε την έγγραφη απάντηση και νομική αιτιολόγηση από τον ΤΥΔΘ προκειμένου να προωθήσουμε την πλήρη εξίσωση των κοινωνικών παροχών που λαμβάνουν οι ασκούμενοι δικηγόροι με τις αντίστοιχες που δικαιούνται οι δικηγόροι. Αναλυτικά το αίτημα έχει ως εξής:

Αίτηση για παροχή διευκρινίσεων

Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 5, Θεσσαλονίκη.

Προς τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, Δωδεκανήσου 10Α, Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη 4-7-2016,

Όπως γνωρίζετε από το 2011 οι ασκούμενοι δικηγόροι ασφαλίζονται κατά τρόπο υποχρεωτικό στον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, καταβάλλοντας εισφορές που ανέρχονται στο ίδιο ποσό με τις αντίστοιχες εισφορές των δικηγόρων που ανήκουν στην α’ ασφαλιστική κατηγορία με λιγότερα από πέντε έτη υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης.

Κατά τον τρόπο αυτό, οι ασκούμενοι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΤΥΔΘ ουδόλως διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τους δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στο ίδιο ταμείο. Ως εκ τούτου, καμία διαφοροποίηση δεν είναι δυνατό να υφίσταται ως προς τις παροχές που δικαιούνται και οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στα α. 12 και 13 του ΠΔ73/1984. Για τους λόγους αυτούς άλλωστε, ο ΤΥΔΕ και ο ΤΥΔΑ δεν διαφοροποιούν τις παροχές τους προς του ασκούμενους δικηγόρους σε σχέση με τις αντίστοιχες προς τους δικηγόρους που είναι ασφαλισμένοι εκεί.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης:

  1. Υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τις παροχές του κλάδου ασθενείας και του κλάδου κοινωνικών παροχών που δικαιούνται οι εγγεγραμμένοι στον ΤΥΔΘ ασκούμενοι δικηγόροι, σε σχέση με τους δικηγόρους;
  2. Εφόσον υπάρχει σχετική διαφοροποίηση, είτε στον κλάδο ασθενείας είτε στον κλάδο κοινωνικών παροχών, ποια είναι η επικαλούμενη από τον ΤΥΔΘ νομική αιτιολογική βάση;

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Επικοινωνία: eandith@gmail.com, τηλ. 6970057700.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………………….Στέφανος Κρεμέτης”