Όροι Χρήσης Ομάδων/Σελίδων ΕΑΝΔιΘ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

  1. Σκοποί της Ομάδας

Η παρούσα ομάδα αποτελεί χώρο οργανωμένο από την Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση δικηγόρων και ασκούμενων δικηγόρων για θέματα συναφή με το δικηγορικό επάγγελμα, την Δικαιοσύνη και λειτουργία αυτής, τη νομική επιστήμη, τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις του κλάδου και τις δραστηριότητες της Ένωσης. Η ομάδα λειτουργεί στην βάση της δημοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης.

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα ομάδα έχουν, αποκλειστικά και μόνο, δικηγόροι, ασκούμενοι δικηγόροι και φοιτητές της Θεσσαλονίκης. Με την υποβολή αιτήματος συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν το πραγματικό τους ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου τους. Δηλώνουν επίσης ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης. Κατ’ εξαίρεση είναι εφικτή και η συμμετοχή δικηγόρων ή ασκούμενων δικηγόρων άλλων συλλόγων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την ορθότερη και πληρέστερη ενημέρωση των μελών της ομάδας.

  1. Διαχείριση

Η διαχείριση της παρούσας ομάδας πραγματοποιείται από τρεις διαχειριστές που ορίζονται από το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, στο οποίο λογοδοτούν, για μέγιστο διάστημα δύο ετών. Οι διαχειριστές αποφαίνονται περί της έγκρισης συμμετοχής και απομάκρυνση μελών της ομάδας, διαγραφή αναρτήσεων και σχολίων, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομάδα αυτήν, με βάση τις δυνατότητες που παρέχει η συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα. Οι διαχειριστές αποφασίζουν με απλή πλειοψηφία και βάσει των παρόντων όρων.

  1. Περιορισμοί

Δεν επιτρέπονται και διαγράφονται αμέσως, είτε κατόπιν αναφοράς είτε αυτεπαγγέλτως:

– Κάθε είδους εξυβριστικά, απειλητικά (bullying), συκοφαντικά ή δυσφημιστικά σχόλια ή αναρτήσεις. Ιδιαίτερα απαγορεύονται κάθε είδους προσβλητικά σχόλια επί τη βάσει ρατσιστικού, σεξιστικού, ομοφοβικού ή άλλης μορφής λόγου μίσους.

– Η διάδοση κάθε είδους ψευδών ειδήσεων. Ομοίως ισχύει για κάθε μορφής μηνυμάτων εξαπάτησης (hoaxes), δημοσιεύματα με στόχο την αποκόμιση κερδών επί τη βάση ανακριβών τίτλων εντυπωσιασμού (clickbait), ψευδοεπιστήμης ή αναρτήσεων προσέλκυσης κλικς μέσω πρόκλησης αδικαιολόγητης αίσθησης (like farming), καθώς και άσχετες δημοσιεύσεις με επανειλημμένο τρόπο (spam).

– Η δημοσίευση αναρτήσεων, άσχετων με τους σκοπούς της Ομάδας, εφόσον τουλάχιστον δύο μέλη, εκτός των μελών του ΔΣ και των Διαχειριστών, δηλώνουν ότι ενοχλούνται (report).

– Η ανάρτηση δημοσιευμάτων προς διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών, φυσικών ή νομικών προσώπων, και σκοπό έχουν την οικονομική ωφέλεια, εφόσον δεν γίνονται σε συνεργασία με την Ένωση.

– Η ανάρτηση υλικού κομματικής ή προεκλογικής φύσης, προς όφελος ατόμων ή ομάδων ατόμων ή συνδυασμών. Εξαιρούνται αναρτήσεις που αφορούν στις διαδικασίες αρχαιρεσιών της ΕΑΝΔιΘ και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όταν αυτές έχουν προκηρυχθεί και έως την ολοκλήρωσή τους, καθώς και η δημοσιότητα που το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ παρέχει σε μέλη της που είναι υποψήφια σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπονται αναρτήσεις σχετιζόμενες με σωματεία ή ενώσεις προσώπων που λειτουργούν αντιπαραθετικά ή ανταγωνιστικά με την Ένωση.

– Οποιαδήποτε ανάρτηση παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού ή ενεργεί με οποιονδήποτε τρόπο αντίθετα προς αυτό ή με τη συμπεριφορά του προκαλεί δυσφήμηση της Ένωσης (σύμφωνα με το α. 7 του Καταστατικού). Ομοίως, οποιαδήποτε ανάρτηση παραβιάζει των Κώδικα Δεοντολογίας δικηγόρων (ιδίως των α. 9, 27, 33 -35 και 39 αυτού).

  1. Σχέσεις Ομάδας και Ένωσης

Η παρούσα ομάδα ανήκει στην Ένωση, η οποία ασκεί αποκλειστικά την διαχείρισή της. Η συμμετοχή στην Ομάδα δεν συνεπάγεται αυτόματη απόκτηση ιδιότητας μέλους της Ένωσης, ούτε αντίστροφα. Ομοίως, η απομάκρυνση μέλους της Ομάδας δεν θίγει αυτοδικαίως τα δικαιώματα μέλους της Ένωσης.

  1. Απομάκρυνση Μελών της Ομάδας

Οι διαχειριστές δύνανται να απομακρύνουν προσωρινά ή οριστικά μέλη ή να λαμβάνουν ηπιότερα μέτρα, από εκείνα που προσφέρει η υποδομή της πλατφόρμας, κατά μελών της Ομάδας, εφόσον επανειλημμένα επιδεικνύουν συμπεριφορά που έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες όρους χρήσης. Τα μέτρα λαμβάνονται κλιμακωτά. Το μέτρο της οριστικής απομάκρυνσης επιβάλλεται σε μέλη της Ένωσης, μόνο έχουν διαγραφεί οριστικά από την Ένωση, κατά την διαδικασία του α. 7 του Καταστατικού και 27 του Κανονισμού Λειτουργίας.

  1. Ευθύνη Διαχειριστών

Οι διαχειριστές και η Διοίκηση της ΕΑΝΔιΘ δεν έχουν καμία ποινική ή αστική ευθύνη για αναρτήσεις τρίτων στην παρούσα ομάδα. Κάθε ανάρτηση ή σχόλιο εκφράζει αποκλειστικά και μόνο εκείνον που το υπογράφει, ανακοινώσεις δε της Ένωσης, θεωρούνται μόνον εκείνες που φέρουν τα χαρακτηριστικά που ορίζει το Καταστατικό και ο Κανονισμός Λειτουργίας. Οι διαχειριστές και η Διοίκηση της ΕΑΝΔιΘ δεν διατηρούν τα στοιχεία που παρέχουν όσοι αιτούνται συμμετοχής στην Ομάδα, ούτε είναι σε θέση να γνωρίζουν την εγκυρότητά τους.

  1. Έναρξη Ισχύος

Οι παρόντες όροι ισχύουν από τις 27-3-2020 και έως την τυχόν αναθεώρησή τους. Οι τρέχοντες διαχειριστές ασκούν τα καθήκοντά τους έως την ολοκλήρωση των επόμενων αρχαιρεσιών.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

 Η Πρόεδρος……………………Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα……………….Ελένη Χατζηγιάννη