Νομοσχέδιο για την Διαμεσολάβηση – Προτάσεις ΕΑΝΔιΘ

Θεσσαλονίκη 10-1-2018,

Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης τάσσεται σταθερά υπέρ της διαμεσολάβησης, ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης διαφορών. Ωστόσο, ήδη έχουμε διατυπώσει την αντίδρασή μας σχετικά με την πρόταση νόμου που το Υπ. Δικαιοσύνης αναμένεται να εισάγει στην Βουλή προς ψήφιση, για λόγους διαδικαστικούς, νομοτεχνικούς και κυρίως ουσίας. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της άρνησης της Κυβέρνησης να συνδιαλαγεί για το μείζον πρόβλημα του νομοσχεδίου, την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης, εισηγούμαστε συγκεκριμένες προτάσεις, με τις οποίες επιδιώκουμε την επίλυση συγκεκριμένων προβληματικών σημείων που εντοπίσαμε, πέραν όσον τροποποιήσεων ανακοινώθηκαν ήδη από το Υπ. Δικαιοσύνης έως και σήμερα:

Ι. Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση αυξάνει κατακόρυφα τον χρόνο επίλυσης των διαφορών (σε περίπτωση που τελικά οδηγηθούν σε δικαστική οδό) και το οικονομικό κόστος αυτών, καθώς εισάγει ελάχιστη αμοιβή 250 ευρώ για τους διαμεσολαβητές (πλέον εξόδων παράστασης πληρεξούσιου δικηγόρου και ΦΠΑ) αυξανόμενη κατά τουλάχιστον 100 ευρώ ανά ώρα συνεδρίας. Περαιτέρω εισάγει υψηλότατα χρηματικά πρόστιμα στην περίπτωση που ένα εκ των μερών δεν προσέλθει αδικαιολόγητα σε αυτή (από 1000 ευρώ προσαυξημένα κατά ποσοστό 1% – 2% επί του ποσού). Για τους λόγους αυτούς και με δεδομένη την εμπειρία της μόνιμης προσπάθειας που στην δικηγορική πρακτική ακολουθείται περί εξωδικαστικού συμβιβασμού, προτείνουμε:

  1. Υποχρεωτική διαμεσολάβηση είτε διεξαγόμενη παρουσία διαμεσολαβητή είτε διεξαγόμενη από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των μερών, χωρίς παρουσία διαμεσολαβητή.
  2. Όπου επιλέγεται διαμεσολαβητής η διαδικασία θα ακολουθείται όπως προτείνεται. Όπου επιλέγεται απευθείας διαμεσολάβηση τα πρακτικά αποτυχίας/συμβιβασμού θα υπογράφονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους.
  3. Η προσκομιδή του πρακτικού αποτυχίας/συμβιβασμού θα αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της συζήτησης και όχι της αγωγής.
  4. Κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών των διαμεσολαβητών.

ΙΙ. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ιδιότητα διαμεσολαβητή δύναται να έχει οποιοσδήποτε πτυχιούχος ανώτατης εκπαίδευσης με πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης. Είναι βέβαιο, ότι η επίλυση διαφορών που περιλαμβάνουν συνήθως σύνθετα νομικά ζητήματα, δικαιώματα και νομικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, δεν είναι δυνατό να ανατίθεται σε μη νομικούς. Περαιτέρω, η ύπαρξη άλλης επαγγελματικής ιδιότητας δεν διασφαλίζει επαρκώς την αντικειμενικότητα και αμεροληψία του διαμεσολαβητή. Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να μην απαξιωθεί ο θεσμός της διαμεσολάβησης, προτείνουμε:

  1. Υποχρεωτική προϋπόθεση για την εγγραφή στον κατάλογο διαμεσολαβητών η κατοχή πτυχίου νομικής σχολής.
  2. Η καθιέρωση ασυμβίβαστου ιδιότητας διαμεσολαβητή – οποιουδήποτε άλλου επαγγέλματος (και του δικηγόρου).

ΙΙΙ. Το νομοσχέδιο εισάγει στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση σειρά διαφορών, χωρίς μεταξύ τους σύνδεση, αφήνοντας αρρύθμιστες περιπτώσεις σώρευσης νομικών βάσεων ή αντικειμένων, και χωρίς να λαμβάνει υπόψη κατηγορίες όπου ήδη υφίστανται μορφές εξωδικαστικής επίλυσης, διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ή σοβαρή οικονομική αδυναμία ενός εκ των μερών, την ίδια στιγμή που μένουν εκτός διαφορές για τις οποίες θα είχε πρακτική και ουσιαστική σημασία η διαμεσολάβηση. Για τους λόγους αυτούς και με δεδομένη την επιδίωξη της πολιτικής ηγεσίας για εισαγωγή και δοκιμή του θεσμού στην Ελλάδα, προτείνουμε:

  1. Αφαίρεση από την ύλη της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης των εργατικών διαφορών, αμοιβών και αυτοκινήτων.
  2. Προσθήκη στην ύλη της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης των μισθωτικών διαφορών.
  3. Προσθήκη στην ύλη της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης με κατ’ εξαίρεση υποχρεωτική παρουσία διαμεσολαβητή των διαφορών που περιλαμβάνονται στις Οδηγίες 2008/52/ΕΚ (διαφορές διασυνοριακών συναλλαγών) και 2013/11/ΕΕ (διαφορές καταναλωτών – εμπόρων).
  4. IV. Τέλος, προτείνουμε την επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου με ποσοτικά δεδομένα σε τρία έτη από την έναρξη εφαρμογής του.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………….Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………..Έλλη Μέλλιου