Λοιπές προσφορές ΚΕΚ που τέθηκαν υπόψη του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Θεσσαλονίκη 10-4-2020,

Σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 1/8-4-2020 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, η Ένωση, παρά την επίτευξη προσφοράς υπέρ των μελών της με συγκεκριμένο πάροχο – ΚΕΚ για την υλοποίηση του προγράμματος ενίσχυσης επιστημόνων για κατάρτιση (“επιταγές 600 ευρώ”) της Κυβέρνησης, δημοσιεύει για λόγους διαφάνειας και τις λοιπές προσφορές που επίσημα κατατέθηκαν από άλλους παρόχους ή ελήφθησαν υπόψη. Υπενθυμίζουμε ότι ασφαλώς η επιτευχθείσα προσφορά δεν είναι δεσμευτική για τα μέλη μας. Στον κατωτέρω κατάλογο περιλαμβάνονται οι προσφορές που οι συγκεκριμένοι πάροχοι μας δήλωσαν ότι επιθυμούν να δημοσιευθούν και με την μορφή που μας ζήτησαν να δημοσιευθούν (και συνεπώς είναι διαθέσιμες στα μέλη μας). Οι σειρά τοποθέτησής τους είναι με βάση την σειρά που υποβλήθηκαν:

  1. ΚΕΚ EDISINET AE.
  2. ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ.
  3. EDU STANDARDS ΚΕΔΜ.
  4. City Unity College ΚΔΒΜ.
  5. Learn-it ΚΔΒΜ.
  6. Datalabs.
  7. KEK ΟΡΑΜΑ.

Πέραν των ως άνω παρόχων, τρεις ακόμα πάροχοι μας απέστειλαν προσφορές, τις οποίες όμως δεν μας παρείχαν άδεια να δημοσιεύσουμε. Εφόσον αυτό συμβεί έγκαιρα, η παρούσα ανάρτηση θα συμπληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές τους έχουν αρχειοθετηθεί από το ΔΣ. Περαιτέρω, λάβαμε υπόψη τις κάτωθι προσφορές, οι οποίες μας ήταν γνωστές έως τις 9-4-2020, αν και δεν μας υποβλήθηκαν επισημώς:

  1. ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.
  2. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ.
  3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Όλοι οι σύνδεσμοι διαθέτουν στοιχεία επικοινωνίας των αντίστοιχων παρόχων.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………………………..Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα………………………………Ελένη Χατζηγιάννη