Κοινή Επιστολή ΕΑΝΔιΘ και ΕΑΝΔΑ για την Προκήρυξη Θέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων

Προς: Τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Χρ. Βερναρδάκη.

            Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Ν. Παρασκευόπουλο.

Κοινοποίηση: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

                        Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

                        Δικγορικός Σύλλογος Αθήνας.

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση 690 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων για τις ανάγκες Δικαστηρίων και Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την από 28-12-2015 υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ/ΕΓΚΡ./158/34179 απόφαση της επιτροπής του α. 2 παρ. 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 εγκρίνεται η κίνηση της διαδικασίας πλήρωσης 690 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων για τις ανάγκες Δικαστηρίων και Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας. Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα των ΠΕ Γραμματέων με βάση το α. 19 του ν. 2812/2000 (Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων) περιλαμβάνουν την κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο, ενώ δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευσης των προσόντων με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (α. 19 παρ 5 ν. 2812/2000).

Δεδομένων των αρμοδιοτήτων των δικαστικών υπαλλήλων, των σύνθετων διαδικασιών που καλούνται να χειριστούν και ιδίως των μεταβολών που επιφέρουν οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, ιδίως στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα που εντείνουν τον ελεγκτικό ρόλο και την λειτουργία των γραμματέων των δικαστηρίων της χώρας, είναι προφανής η ανάγκη επαρκών συναφούς εμπειρίας και επιστημονικών γνώσεων. Ως εκ τούτου, όπως άλλωστε ήδη έχουν υπογραμμίσει και οι εν ενεργεία δικαστικοί υπάλληλοι δια των συνδικαλιστικών τους οργάνων, καθίσταται αναγκαία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών η πρόσληψη προσώπων κατόχων πτυχίου Νομικής Σχολής.

Περαιτέρω, σας είναι ήδη γνωστές οι συνθήκες άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος κατά τα τελευταία έτη, δεδομένης της οικονομικής κρίσης και των υιοθετούμενων μέτρων λιτότητας. Οι συνθήκες αυτές είναι ακόμα δυσκολότερες για τους νέους δικηγόρους που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να ξεκινήσουν ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό οι λειτουργικές ανάγκες της Δικαιοσύνης είναι δυνατό να καλυφθούν με ήδη έμπειρο προσωπικό με επαρκή επιστημονική κατάρτιση, δίνοντας θέσεις εργασίας νέους νομικούς, την στιγμή που το δικηγορικό επάγγελμα αδυνατεί να τους απορροφήσει.

Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε:

  • Η εκδοθησόμενη προκήρυξη για την κάλυψη των ανωτέρω περιγραφόμενων θέσεων να λάβει υπόψη την απαιτούμενη συναφή εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση και τις υφιστάμενες ανάγκες.
  • Να τροποποιηθεί η συναφής διάταξη του α. 19 του ν. 2812/2000 ή να εξειδικευθούν τα προσόντα δια της έκδοσης ΠΔ με στόχο την πρόσληψη προσωπικού με ελάχιστο απαραίτητο προσόν την κατοχή Πτυχίου Νομικής για την πλήρωση των θέσεων δικαστικών υπαλλήλων ΠΕ Γραμματέων.

Η ρύθμιση αυτή αναμφίβολα θα συμβάλλει στην κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των δικαστηρίων της χώρας, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την βελτίωση των υπηρεσιών των δικαστηρίων της χώρας.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………………………………….Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………………………………………………..Ανδριάνα Φουλίδου

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο Πρόεδρος………………………………………………………Ο Γεν. Γραμματέας

Αλέξανδρος Μαντζούτσος………………………………………………Ζώης Σταυρόπουλος