Καταστικό Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης».

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

(Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Μέλη σωματείου)

Άρθρο 1: Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης» και διακριτικό τίτλο “ΕΑΝΔιΘ” με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2: Σκοπός της Ένωσης είναι η ουσιαστική συμβολή στην απονομή Δικαιοσύνης και την λειτουργία του δικηγορικού επαγγέλματος με την προώθηση, προστασία και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των ασκούμενων και των νέων δικηγόρων. Ακόμα σκοπός της Ένωσης είναι η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των ασκούμενων και νέων δικηγόρων, η ανάπτυξη επαφών με παρόμοιες οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και η ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της.

Άρθρο 3: H Ένωση επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών της με τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου. Ως τέτοια ενδεικτικά αναφέρονται:

– τακτική επικοινωνία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τα όργανα και τις επιτροπές του καθώς και με τους υπόλοιπους φορείς και αρχές στο χώρο της Δικαιοσύνης

– προβολή των επιδιώξεων με διεκδίκηση των αιτημάτων και προστασία των δικαιωμάτων των ασκούμενων και των νέων δικηγόρων με κάθε νόμιμο μέσο.

– διοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

– συγκρότηση ομάδων εργασίας και μελέτης.

– προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας με παρόμοιους φορείς και οργανώσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

– ανάπτυξη κοινής δράσης και συνεργασίας με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Άρθρο 4: Μέλος της Ένωσης δύναται να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης ή στο Μητρώο Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μέχρι την συμπλήρωση πέντε ετών δικηγορίας, εφόσον αποδέχεται τους σκοπούς της Ένωσης.

Άρθρο 5: Οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης εγγράφονται στην Ένωση με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη το καταστατικό της Ένωσης και ότι δεν έχουν συμπληρώσει πέντε έτη δικηγορίας. Η αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να την απορρίψει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του εφόσον κρίνει ότι ο αιτών δεν επιθυμεί να συντελέσει στην πραγμάτωση των σκοπών της Ένωσης.

Οι ασκούμενοι δικηγόροι Θεσσαλονίκης εγγράφονται στην Ένωση χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τα όργανα της Ένωσης από την εγγραφή τους στον Σύλλογο Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, εκτός αν δηλώσουν ρητά ότι δεν το επιθυμούν. Ασκούμενος δικηγόρος που είχε εγγραφεί μέλος και απέκτησε την δικηγορική ιδιότητα στην συνέχεια, παραμένει μέλος χωρίς νέα αίτησή του.

Άρθρο 6: Κάθε μέλος της Ένωσης δύναται να αποχωρήσει από αυτήν με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον εκπληρώσει προηγουμένως όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του.

Άρθρο 7: Όταν κάποιο μέλος της Ένωσης παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού ή ενεργεί με οποιονδήποτε τρόπο αντίθετα προς αυτό ή με τη συμπεριφορά του προκαλεί δυσφήμηση της Ένωσης διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά της απόφασης διαγραφής δύναται να ασκηθεί προσφυγή στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης. Η προσφυγή κατατίθεται με απόδειξη στο Γραμματέα του Συλλόγου εντός προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής.

Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης διαγραφής μέχρι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση επί της προσφυγής.

Άρθρο 8: Η συμπλήρωση του πέμπτου έτους δικηγορίας από μέλος της Ένωσης αποτελεί λόγω απώλειας της ιδιότητας του μέλους. Η απώλεια αυτή επέρχεται αυτόματα και χωρίς προηγούμενη απόφαση οργάνου της Ένωσης.

Κατ’ εξαίρεση διατηρούν την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης όσα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι υποχρεωμένο να εκκαθαρίζει πριν από κάθε Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) και πριν από την διενέργεια αρχαιρεσιών τον κατάλογο των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 9: Όλα τα μέλη της Ένωσης έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Άρθρο 10: Τα μέλη μετέχουν στις εκδηλώσεις της Ένωσης, καταβάλλουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση και εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

(Πόροι)

Άρθρο 11: Πόροι της Ένωσης είναι το δικαίωμα εγγραφής, τυχόν έκτακτες ή τακτικές εισφορές που θα επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, δωρεές και έσοδα από εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες, που περιέρχονται στο ταμείο του Συλλόγου.

Άρθρο 12: Με απόφασή της η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης κάθε έτους αποφασίζει το ύψος των εισφορών των μελών. Το ποσό της εισφοράς δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 10 ευρώ ετησίως. Ειδικά τα μέλη που έχουν εκλεγεί στο Δ.Σ. υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως ποσό 10 ευρώ υπέρ της Ένωσης.

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

(Γενική Συνέλευση)

‘Αρθρο 13: Το ανώτατο όργανο της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση. Αυτή αποφασίζει για κάθε θέμα εκτός από αυτά που έχουν ρητά ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλο όργανο. Η γενική συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα: α) έγκριση απολογισμού, β) απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, γ) εκλογή ΔΣ, δ) τροποποίηση του Καταστατικού, ε) διάλυση της Ένωσης.

Άρθρο 14: Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ ή το ζητήσει το 1/6 των μελών με αίτηση στην οποία αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο την προκηρύσσει 5 ημέρες τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή της με έγγραφη πρόσκληση που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα. Στην πρόσκληση αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, καθώς επίσης η μνεία ότι αν δεν υπάρξει απαρτία θα συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση σε άλλη ορισμένη ημερομηνία, εντός 10 ημερών από την πρώτη. Η πρόσκληση αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 15: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται σ’ αυτή το 1/4 των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται εντός 10 ημερών νέα Γενική Συνέλευση. Στην επαναληπτική συνέλευση υπάρχει απαρτία, όσα μέλη κι αν παραβρίσκονται. Οι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παραβρίσκονται εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει πρόεδρο της συνελεύσεως και γραμματέα και μπαίνει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 16: Όταν η Γενική Συνέλευση έχει θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης τριμελής εφορευτική επιτροπή, που αναλαμβάνει το έργο αυτό. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας με αίτηση προς το Δ.Σ. και κατάθεση στο ταμείο του συλλόγου ποσού 20 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη που έχουν εγγραφεί στα μητρώα μελών της Ένωσης μέχρι και την ημέρα προκήρυξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών.

Όλα τα ονόματα των υποψηφίων μπαίνουν σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και ρίχνονται σε κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο και μονογραμμένο από μέλος της εφορευτικής επιτροπής. Η σταυροδοσία ορίζεται στο 50% των μελών του οργάνου.

Άρθρο 17: Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται δημόσια από την εφορευτική επιτροπή. Ενστάσεις κατά της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων κρίνονται αμέσως από την εφορευτική επιτροπή. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών κατατίθενται εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κρίνονται από την εφορευτική επιτροπή.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

(Διοικητικό Συμβούλιο)

Άρθρο 18: Η Ένωση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από 6 μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση της Ένωσης για δύο έτη και από 1 εκπρόσωπο του Συλλόγου Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ήδη Επιτροπής Ασκουμένων). Αν το ΔΣ του Συλλόγου Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ήδη Επιτροπή Ασκουμένων) δεν ορίσει εκπρόσωπο, εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει τουλάχιστον ένας δικηγόρος και ένας ασκούμενος δικηγόρος. Εντός 5 ημερών από την εκλογή τους, τα μέλη που εκλέχθηκαν σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα με μέριμνα του πρώτου σε σταυρούς συμβούλου, εκλέγοντας μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία της Ένωσης. Αν κάποιοι αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους.

Άρθρο 19: Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται και επιμελείται των υποθέσεων της Ένωσης. Έχει τις αρμοδιότητες που του παρέχονται ρητά από το καταστατικό και το νόμο.

Άρθρο 20: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτό τουλάχιστον 4 από τα μέλη του.

Δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ζητήσουν τη σύγκλησή του. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 5 ημερών. Σε περίπτωση αμέλειάς του να συγκαλέσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό συγκαλείται από τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλησή του.

Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

Άρθρο 21: Ο Πρόεδρος της Ένωσης εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις σχέσεις της, ενώπιον όλων των αρχών και των φυσικών ή νομικών προσώπων. Καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συζητήσεις του, υπογράφει μαζί με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα της Ένωσης και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία του γραφείου της Ένωσης, συντονίζει τις ενέργειες κλπ. και εργάζεται για την επιτυχία του σκοπού του. Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Άρθρο 22: Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο, τα μητρώα των μελών και επιμελείται της αλληλογραφίας της Ένωσης. Επίσης, φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα της Ένωσης. Συνυπογράφει τα έγγραφα με τον Πρόεδρο. Όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο νεότερος σύμβουλος.

Άρθρο 23: Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων της Ένωσης, με βάση αποδείξεις. Κάνει τις πληρωμές, φυλάει τις αποδείξεις, ετοιμάζει τον ισολογισμό και απολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου. Τηρεί το βιβλίο ταμείου και το ενημερώνει τακτικά.

Άρθρο 24: Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης αποτελεί ισότιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με αρμοδιότητα την εκπροσώπηση σε αυτό των ασκούμενων δικηγόρων και των ζητημάτων που τους απασχολούν.

Άρθρο 25: Στην τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης υποβάλλει απολογισμό των πεπραγμένων του.

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

(Τελικές-Μεταβατικές Διατάξεις)

Άρθρο 26: Για την τροποποίηση του Καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως με πλειοψηφία ¾ των μελών που παραβρίσκονται σ’ αυτή και με απαρτία το ½ των μελών. Με απαρτία ½ των μελών και πλειοψηφία ¾ των παρισταμένων μπορεί να αποφασισθεί η διάλυση της Ένωσης.

Άρθρο 27: Η Ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή, στην οποία υποχρεωτικά αναγράφεται η επωνυμία της και το έτος ιδρύσεώς της (2013).

Άρθρο 28: Αν η Ένωση διαλυθεί, η Γεν. Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, καθορίζει και την τύχη της περιουσίας της. Αν δεν παρθεί σχετική απόφαση, η περιουσία της Ένωσης περιέρχεται στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 29: Η προσωρινή διοίκηση της Ένωσης μέχρι την κύρωση του καταστατικού από τo Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης είναι πενταμελής και ορίζεται η εξής:

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Γραμματέας:

Ταμίας:

Μέλος:

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τακτικής διοίκησης πρέπει να διενεργηθούν εντός ενός μήνα από την δημοσίευση της απόφασης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που κυρώνει το παρόν καταστατικό

Άρθρο 30: Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 30 άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, τα οποία υπογράφουν παρακάτω, και θα υποβληθεί για έγκριση στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης

Έγινε στη Θεσσαλονίκη την 22 Μαϊου 2013.