Καταγγελία για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 29/07/2020,

Από τις 18/05/2020 άρχισε η σταδιακή επαναλειτουργία της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, μετά την εποχή της καραντίνας και του κορωνοϊού. Μετά την επαναφορά σε λειτουργία, καταργήθηκε ουσιαστικώς η προτεραιότητα που δινόταν στους δικηγόρους.

Σύμφωνα με το α. 1 του ν. 4194/2013 «1. Ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός. Το λειτούργημά του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου. 2. Περιεχόμενο του λειτουργήματος είναι η εκπροσώπηση και υπεράσπιση του εντολέα του σε κάθε δικαστήριο, αρχή ή υπηρεσία ή εξωδικαστικό θεσμό, η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, όπως επίσης και η συμμετοχή του σε θεσμοθετημένα όργανα ελληνικά ή διεθνή».
Σύμφωνα με το α. 34 του ν. 4194/2013 «1. ο δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του δικαιούται να απολαμβάνει του σεβασμού και της τιμής που οφείλεται στο λειτούργημά του από τους δικαστικούς λειτουργούς και από κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης. 2. Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό».

Σήμερα, ουδεμία προτεραιότητα εξυπηρέτησης δεν παρέχεται σε δικηγόρους που παρίστανται στα πλαίσια των καθηκόντων τους, παρά την ιδιότητά τους ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης. Το αποτέλεσμα είναι οι συνήγοροι προσέρχονται στη ΔΑΜ να αναγκάζονται να αναμένουν για άγνωστο χρόνο και να «στιβάζονται» στις ουρές χωρίς επαρκή υγειονομική προστασία, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα σημαντικό πρόβλημα, ακριβώς αντίθετο από τις πρακτικές αποφυγής συνωστισμού που η ΔΑΜ υποτίθεται πως εφαρμόζει.

Επιπλέον, με το υπ’ αριθμόν 142 Προεδρικό Διάταγμα της 23 Δεκεμβρίου 2010 καθορίστηκε η αρμοδιότητα της ΔΑΜ Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα,

  1. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης είναι αρμόδια ιδίως για την εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
  2.  Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και συγκροτείται από τις παρακάτω οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν την ίδια έδρα: α) Τμήμα Αδειών Διαμονής Α΄ β) Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄ Τα ανωτέρω Τμήματα έχουν αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γ) Τμήμα Ελέγχου, με αρμοδιότητα ιδίως την παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας περί διαμονής αλλοδαπών νομοθεσίας, τη διενέργεια ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για τις περιπτώσεις που κατά την κείμενη νομοθεσία η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας διαμονής ή του δελτίου διαμονής ανήκει στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δ) Τμήμα Γραμματείας με αρμοδιότητα ιδίως την παραλαβή αιτήσεων, την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοση άδειας διαμονής και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους.

Μέχρι σήμερα, η υπηρεσία αυτή δεν έχει επανέλθει σε πλήρη λειτουργία, ειδικά, σε  πολλές υπηρεσίες που παρέχονται στο Τμήμα Γραμματείας. Οι υπηρεσίες αυτές συνεχίζουν μέχρι και τη συγγραφή της παρούσης, να μην παρέχονται ούτε ηλεκτρονικά. Ενδεικτικώς δεν λειτουργεί το γραφείο πληροφόρησης και τα γραφεία υπεύθυνα για τις ανανεώσεις αδειών διαμονής μελών οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών.

Με βάσει τα ανωτέρω

  1. Καταγγέλλουμε τις ως άνω πρακτικές.
  2. Αιτούμαστε να επαναλειτουργήσει πλήρως η ΔΑΜ, αν όχι διά ζώσης, τότε ηλεκτρονικώς.
  3. Αιτούμαστε να παρέχεται, όπως ορίζει ο νόμος, προτεραιότητα στους δικηγόρους.
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας
Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος