Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας ΕΑΝΔιΘ

Άρθρο 1 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας

Εγκρίνεται σήμερα, με την υπ’ αρ. 2/3-4-2018 απόφαση ΔΣ, ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της ΕΑΝΔιΘ.

Τμήμα Ι Αρχαιρεσίες

Άρθρο 2 Προκήρυξη – Δικαίωμα Συμμετοχής

 1. Οι αρχαιρεσίες για το ΔΣ και την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ προκηρύσσονται μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου. Η σχετική προκήρυξη και το πρόγραμμα δημοσιεύεται και κοινοποιείται στα μέλη ηλεκτρονικά και αναρτάται στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
 2. Η προκήρυξη αρχαιρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση ΔΣ. Με την ίδια απόφαση θεωρείται ο κατάλογος μελών της Ένωσης και καλείται εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης, διεξαγωγής της ψηφοφορίες και οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων.
 3. Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι ασκούμενοι δικηγόροι και δικηγόροι Θεσσαλονίκης οι οποίοι κατά την προκήρυξη των εκλογών είναι μέλη της ΕΑΝΔιΘ, σύμφωνα με τα α. 16 του Καταστατικού. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην επίσημη διεύθυνση της Ένωσης. Το ΔΣ ελέγχει την τήρηση των τυπικών προσόντων εκλογιμότητας, όπως αυτά ορίζονται από το Καταστατικό και εν συνεχεία ενημερώνει για την έγκριση ή απόρριψη υποψηφιοτήτων, θέτοντας προθεσμία καταβολής της ειδικής συνδρομής του α. 16. Η σχετική προθεσμία δεν δύναται να επεκταθεί πέραν της προηγούμενης ημέρας από εκείνη κατά την οποία διεξάγεται η ψηφοφορία.
 4. Δικαίωμα εκλέγειν έχουν όλοι οι ασκούμενοι δικηγόροι καθώς και όλοι οι δικηγόροι που έχουν εγγραφεί στον ΔΣΘ εντός των τελευταίων 5 ημερολογιακών ετών από το έτος διενέργειας των αρχαιρεσιών.
 5. Οι εκλογές διεξάγονται σε εργάσιμη ημέρα και σε χώρο της ευρύτερης περιοχής των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης. Η διάρκειά τους δεν δύναται να είναι λιγότερη από 6 ώρες. Η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να παρατείνει την διάρκεια της ψηφοφορίας εφόσον παρατηρείται υψηλή προσέλευση.
 6. Η ψηφοφορία διεξάγεται σε μία ημέρα. Αναβολή αυτής είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση εκτάκτων και απρόβλεπτων συνθηκών. Εφόσον αναβληθεί, ορίζεται νέα ημέρα η οποία απέχει τουλάχιστον 5 ημέρες από την αρχική ημερομηνία. Διακοπή αυτής είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση εκτάκτων και απρόβλεπτων συνθηκών που προκύπτουν μετά την έναρξή της. Εφόσον διακοπεί, συνεχίζεται την αμέσως επόμενη ημέρα που καθίσταται εφικτό.
 7. Έως την συγκρότηση του νεοεκλεγέντος ΔΣ, το απερχόμενο συνεχίζει και ασκεί τα καθήκοντά του.

Άρθρο 3 Εκλογικός Κανονισμός

 1. Ορίζεται Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία μέλη. Ο εκλογικός κατάλογος, η σφραγίδα, το πρακτικό εκλογών και το μπλοκ αποδείξεων παραδίδονται στην Εφορευτική την προηγούμενη των εκλογών ημέρα.
 2. Στην αίθουσα των εκλογών δύνανται να βρίσκονται μόνο τα μέλη της Εφορευτικής, τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ και οι υποψήφιοι.
 3. Η Εφορευτική σε περίπτωση εκλογέα που βρίσκεται στον εκλογικό κατάλογο, διαγράφει το ονοματεπώνυμό του, σημειώνοντας το ΑΜ του. Σε περίπτωση εκλογέα που δεν βρίσκεται στον εκλογικό κατάλογο συμπληρώνει στο τέλος του το ονοματεπώνυμο, το email και το ΑΜ του. Εφόσον προβλέπεται εισφορά η οποία δεν έχει καταβληθεί, αυτή καταβάλλεται επί τόπου. Όσοι εγγράφονται επιτόπου λαμβάνουν απόδειξη για το ποσό που κατέβαλλαν.
 4. Η Εφορευτική δίνει ψηφοδέλτιο σε εκλογέα μόνο αφού τον εντοπίσει και σημειώσει στον εκλογικό κατάλογο. Θα δίνεται αυστηρά ένα μόνο ψηφοδέλτιο στον εκλογέα ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει. Εφόσον ζητηθεί άλλο, το πρώτο θα καταστρέφεται. Μόνο τα ψηφοδέλτια που φέρουν σφραγίδα της Ένωσης θεωρούνται έγκυρα.
 5. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Υπάρχουν διαφορετικά ψηφοδέλτια για ασκούμενους και για δικηγόρους, εφόσον οι εκλογές αφορούν ταυτόχρονα το ΔΣ και την Επιτροπή Ασκουμένων. Των ασκούμενων θα περιλαμβάνουν τους υποψήφιους για ΔΣ και για Επιτροπή. Των δικηγόρων μόνο για ΔΣ.
 6. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας ΔΣΘ. Στην περίπτωση που παρουσιάζεται ταυτότητα ασκουμένου παλαιότερη των 2 ημερολογιακών ετών από το έτος διενέργειας των αρχαιρεσιών θα γίνεται και έλεγχος στους εγγεγραμμένους δικηγόρους του ΔΣΘ. Επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού δικηγόρων θεωρούνται ασκούμενοι, εφόσον δεν έχουν λάβει ταυτότητα δικηγόρου, και απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας ασκουμένου.
 7. Τίθενται έως 4 σταυροί για το ΔΣ και έως 3 σταυροί για την Επιτροπή Ασκουμένων. Εφόσον δεν υπάρχει σταυρός στους υποψηφίους κανενός από τα ανωτέρω το ψηφοδέλτιο προσμετράται στα λευκά. Εφόσον υπάρχει σταυρός στους υποψηφίους ενός τουλάχιστον από τα ανωτέρω το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και οι σταυροί που υπάρχουν προσμετρώνται κανονικά.
 8. Άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που δεν φέρουν σφραγίδα της Ένωσης καθώς και εκείνα με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών από τον επιτρεπόμενο.
 9. Με το τέλος της εκλογικής διαδικασίας, η κάλπη αποσφραγίζεται, ελέγχεται ο αριθμός των ψηφοδελτίων σε σχέση με τον αριθμό των ψηφισάντων και στην συνέχεια τα ψηφοδέλτια αποσφραγίζονται. Αφού τακτοποιηθούν κατά ασκουμένων και δικηγόρων, καταμετρώνται οι σταυροί. Τυχόν ενστάσεις εξετάζονται αμέσως από την Εφορευτική.
 10. Εκλέγονται στο ΔΣ οι 6 πρώτοι σε σταυρούς και για την Επιτροπή Ασκουμένων οι 5 πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέγονται θεωρούνται κατά σειρά σταυρών αναπληρωματικά μέλη του αντίστοιχου οργάνου.
 11. Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι κανόνες της ελληνικής εκλογικής νομοθεσίας.

Τμήμα ΙΙ Λειτουργία Οργάνων

Άρθρο 4 Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης ΕΑΝΔιΘ

 1. Η Γενική Συνέλευση της ΕΑΝΔιΘ συνεδριάζει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 13-17 του Καταστατικού.
 2. Η ημερήσια διάταξη δημοσιεύεται και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στα μέλη τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην δημοσίευση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα θέματα, ο χρόνος και ο τόπος συνεδρίασης και μετ’ αναβολής συνεδρίασης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης. Είναι δυνατόν ο λόγος να δίνεται από το Προεδρείο της ΓΣ σε τρίτους που καλούνται για ειδικώς αιτιολογημένο λόγο.
 3. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το ΔΣ που προκηρύσσει την ΓΣ. Το ίδιο ΔΣ διαμορφώνει ενιαία εισήγηση προς ψήφιση στην ΓΣ για κάθε θέμα. Κάθε η εισήγηση προς την ΓΣ ανατίθεται σε ένα μέλος του ΔΣ ή σε τρίτους, εφόσον προκύπτει ειδικώς αιτιολογημένος λόγος.
 4. Η ΓΣ άρχεται με την εκλογή προεδρείου αυτής. Εφόσον δεν εκλεγεί προεδρείο, τα καθήκοντα αυτού ασκούν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του ΔΣ. Ο Πρόεδρος της ΓΣ διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας εντός 1 ώρας από την αναγραφόμενη στην πρόσκληση ώρα προσέλευσης. Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία καλείται επαναληπτική ΓΣ. Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του ΔΣ τοποθετείται πρώτος προς ενημέρωση του σώματος για τα πεπραγμένα του διαστήματος που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς και τις γενικότερες εξελίξεις που σχετίζονται με τους σκοπούς της Ένωσης. Επί της ενημέρωσης δέχεται ερωτήσεις από το σύνολο των μελών του ΔΣ. Εν συνεχεία αναθέτει τον λόγο στους εισηγητές κατά την σειρά εγγραφής των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.
 5. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εισάγονται κατά την σειρά εγγραφής τους σε αυτήν. Έκτακτα θέματα εισάγονται κατά προτεραιότητα, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης εγγραφής τους στην ημερήσια διάταξη. Επί του έκτακτου χαρακτήρα αποφαίνεται το Προεδρείο της ΓΣ.
 6. Για κάθε θέμα ένα ή περισσότερα μέλη, ατομικά ή πολλοί μαζί δύνανται να υποβάλλουν εισηγήσεις αντίθετες από εκείνη του ΔΣ. Η υποβολή γίνεται στο Προεδρείο της ΓΣ πριν την έναρξη εισήγησης του αντίστοιχου θέματος. Το ΔΣ και τα μέλη δύνανται να αποσύρουν την εισήγησή τους ή να τροποποιήσουν αυτήν οποτεδήποτε πριν την ψηφοφορία επ’ αυτής. Το σύνολο των υποβαλλόμενων εισηγήσεων θεωρούνται από το Προεδρείο της ΓΣ με την σφραγίδα της Ένωσης και, εφόσον αποσυρθούν, τίθεται σχετική σημείωση με τις υπογραφές των εισηγητών που αιτήθηκαν την απόσυρση.
 7. Μετά το τέλος εισήγησης του κάθε θέματος από τον εισηγητή που έχει ορισθεί από το ΔΣ, πραγματοποιείται τυχόν αντίθετη ή συμπληρωματική εισήγηση που έχει υποβληθεί κατά την προηγούμενη παράγραφο. Τα μέλη που είναι παρόντα στην ΓΣ δύνανται να υποβάλλουν ερωτήσεις σε αμφότερους τους εισηγητές και να τοποθετούνται, κατόπιν άδειας από το Προεδρείο της ΓΣ. Το Προεδρείο της ΓΣ υποχρεούται να δώσει τον λόγο έως τρείς φορές σε κάθε μέλος. Το Προεδρείο της ΓΣ δύναται να συνετίζει και να αφαιρεί τον λόγο από μέλος που παραβιάζει τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου και των άρθρων 13-17 του Καταστατικού. Το Προεδρείο της ΓΣ δύναται να αποβάλλει μέλος από την ΓΣ, εφόσον παρά τις παρατηρήσεις επιμένει στις ως άνω παραβιάσεις ή επιδεικνύει υβριστική ή ανάρμοστη συμπεριφορά ή παρακωλύει την διεξαγωγή της ΓΣ.
 8. Ψηφοφορία διεξάγεται μετά το τέλος της συζήτησης επί κάθε θέματος της ημερήσιας διάταξης και επί τυχόν εκτάκτων θεμάτων.
 9. Σε όλη την διάρκεια τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα της ΓΣ. Τα πρακτικά περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τους παρόντες, το περιεχόμενο κάθε εισήγησης, τις γνώμες που διατυπώθηκαν από τους παρόντες και, εφόσον πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία, το αποτέλεσμα αυτής. Στα πρακτικά περιλαμβάνονται αυτούσιες ακόμα και τυχόν εισηγήσεις που μειοψήφησαν. Τα πρακτικά εγκρίνονται από το Προεδρείο της ΓΣ και δημοσιεύονται και κοινοποιούνται στα μέλη ηλεκτρονικά.

Άρθρο 5 Λειτουργία Διοικητικό Συμβουλίου ΕΑΝΔιΘ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ συνεδριάζει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 18-25 του Καταστατικού.
 2. Ο Πρόεδρος αναθέτει κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης σε ένα ή περισσότερα μέλη του ΔΣ (εισηγητές). Η ημερήσια διάταξη δημοσιεύεται και κοινοποιείται ηλεκτρονικά τα μέλη τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην δημοσίευση περιλαμβάνονται τα θέματα και οι εισηγητές αυτών. Στην δημοσίευση επίσης περιλαμβάνεται πρόσκληση στα μέλη για υποβολή δικών τους προτάσεων. Δεν δημοσιεύονται θέματα που εκτάκτως εισάγονται ή έχουν τεχνικό ή λεπτομερειακό χαρακτήρα. Επί του εκτάκτου, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα αποφαίνεται κατά πλειοψηφία το ΔΣ.
 3. Ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον δύο μέλη δύνανται να καλέσουν κατεπειγόντως του ΔΣ, εφόσον έχει προκύψει έκτακτο ζήτημα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή το ΔΣ δύναται να συνεδριάσει αυθημερόν και χωρίς τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου. Επί του κατεπείγοντος αποφαίνεται κατά πλειοψηφία το ΔΣ.
 4. Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την απαρτία εντός μισής ώρας από την αναγραφόμενη στην πρόσκληση ώρα προσέλευσης. Ο Πρόεδρος τοποθετείται πρώτος με λεπτομερή ενημέρωση των μελών του ΔΣ για τα πεπραγμένα του διαστήματος που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς και τις γενικότερες εξελίξεις που σχετίζονται με τους σκοπούς της Ένωσης. Επί της ενημέρωσης δέχεται ερωτήσεις από το σύνολο των μελών του ΔΣ. Εν συνεχεία αναθέτει τον λόγο στους εισηγητές κατά την σειρά εγγραφής των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη. Έκτακτα θέματα εισάγονται πρώτα. Θέματα με τεχνικό ή λεπτομερειακό χαρακτήρα εισάγονται τελευταία. Άλλα θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, δεν συζητούνται.
 5. Στην διάρκεια της εισήγησης τα μέλη δύνανται να υποβάλλουν διευκρινιστικά ερωτήματα δια του Προέδρου. Με το τέλος έκαστης εισήγησης ξεκινά γύρος τοποθετήσεων από τα μέλη. Τα μέλη τοποθετούνται κατά την εξής σειρά Μέλος, Μέλος, Εκπρόσωπος Επιτροπής Ασκουμένων, Ταμίας, Γραμματέας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος. Μετά το τέλος των τοποθετήσεων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ξεκινά δεύτερος κύκλος τοποθετήσεων με όμοια σειρά. Ψηφοφορία διεξάγεται εφόσον προκύψει αντίθετη άποψη από τον εισηγητή και μετά το τέλος του δεύτερου κύκλου τοποθετήσεων.
 6. Σε όλη την διάρκεια τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα. Τα πρακτικά περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τους παρόντες, το περιεχόμενο κάθε εισήγησης, τις γνώμες που διατυπώθηκαν από τους παρόντες και, εφόσον πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία, το αποτέλεσμα αυτής. Τα πρακτικά εγκρίνονται δια περιφοράς από το ΔΣ και δημοσιεύονται και κοινοποιούνται στα μέλη ηλεκτρονικά.
 7. Κάθε εισήγηση, εφόσον περιλαμβάνει δαπάνη από το ταμείο της Ένωσης, συνοδεύεται υποχρεωτικά από προϋπολογισμό αυτής.
 8. Τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα είναι ιδίως οι αποφάσεις επί αιτήσεων εγγραφών νέων μελών, χορηγήσεις βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων προς μέλη ή τρίτους, η έγκριση ανακοινώσεων, η κύρωση αποφάσεων και δράσεων των Ομάδων Βάσης και των Πρωτοβουλιών, η έγκριση επιστολών και ψηφισμάτων της περίπτωσης του α. 7 του παρόντος Κανονισμού, η αποστολή εκπροσώπων σε ΜΜΕ, ο ορισμών αντιπροσώπων και αντιπροσωπειών, θέματα σχετικά με την διαχείριση των ηλεκτρονικών μέσων και διαγραφές μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
 9. Δια περιφοράς συνεδριάσεις είναι εφικτές για τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα.
 10. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι δημόσιες και ανοικτές στα μέλη. Εφόσον μέλος έχει υποβάλλει πρόταση προς το ΔΣ, καλείται έγκαιρα προκειμένου να παραστεί και να την υποστηρίξει.

Άρθρο 6 Λειτουργία Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ

 1. Ιδρύεται στα πλαίσια της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης επιτροπή με τίτλο «Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ». Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ δεν έχει νομική μορφή ούτε αυτοτέλεια και λειτουργεί ως εσωτερικό όργανο της ΕΑΝΔιΘ.
 2. Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ αποκλειστικό σκοπό έχει την εκπροσώπηση των ασκούμενων δικηγόρων στα πλαίσια της Ένωσης, δια της επεξεργασίας των αιτημάτων τους και της διαμόρφωσης προτάσεων και εισηγήσεων προς το ΔΣ για θέματα που τους αφορούν. Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ υλοποιεί τους σκοπούς της δια ψηφισμάτων και αιτημάτων προς το ΔΣ της Ένωσης. Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ δύναται να αιτείται πόρους από το ταμείο της Ένωσης προκειμένου να υλοποιήσει τους σκοπούς της.
 3. Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ εκλέγεται από το σύνολο των ασκούμενων δικηγόρων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΔΣΘ. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, ασκούμενοι δικηγόροι νοούνται και όσοι έχουν συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Δικηγόρων αλλά δεν έχουν ακόμα εγγραφεί δικηγόροι. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ διεξάγονται με αναλογική εφαρμογή των τα α. 16 και 17 του καταστατικού της Ένωσης. Η θητεία της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ είναι ενιαύσια. Οι αρχαιρεσίες προκηρύσσονται με πρωτοβουλία του ΔΣ της Ένωσης. Το ΔΣ της Ένωσης δύναται να καλέσει αρχαιρεσίες ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που η Επιτροπή αδυνατεί να συνεδριάσει ή παραμένει ανενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα με υπαιτιότητα των μελών της.
 4. Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ αποτελείται από 5 μέλη. Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συγκροτείται με πρωτοβουλία του πρώτου σε σταυρούς εκλεγμένου μέλους της εντός 5 ημερών από την διενέργεια των αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση που η συγκρότηση καθυστερεί με υπαιτιότητα ενός ή περισσότερων μελών της, ο Πρόεδρος της Ένωσης δύναται να καλέσει σε συγκρότηση, κατόπιν εξουσιοδότησης από το ΔΣ.
 5. Τα μέλη της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, κατά την συγκρότησή της, εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο και Γραμματέα. Σε ένα από τα μέλη της ανατίθενται τα καθήκοντα του «Συνηγόρου του Ασκουμένου Δικηγόρου». Σε κάθε ένα από τα μέλη της είναι δυνατό να ανατίθενται, προσωρινά ή για το σύνολο της θητείας, ειδικές ή τεχνικές αρμοδιότητες συναφείς με τους σκοπούς της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συντονίζει το έργο της, εκτελεί τις αποφάσεις της, προτείνει την ανάθεση αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της, καλεί και συντονίζει τις συνεδριάσεις της και φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών της. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συμμετέχει αυτοδίκαια στο ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ ως πλήρες και ισότιμο μέλος και μεταφέρει εκεί το σύνολο των προτάσεων και αποφάσεών της. Η υποχρέωσή του αυτή δεν τον δεσμεύει στον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται αυτός προσωπικά μεν, αλλά ψηφίζει στο σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του ΔΣ με βάση την πλειοψηφούσα άποψη που διαμορφώθηκε κατά την προηγηθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής. Η Επιτροπή, για τον λόγο αυτό, υποχρεούται να συνεδριάζει προγενέστερα της συνεδρίασης σε συντονισμό με το ΔΣ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ υποχρεούται να μεταφέρει στα υπόλοιπα μέλη το σύνολο των αποφάσεων του ΔΣ. Ο Γραμματέας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών της και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο το σύνολο των αποφάσεών της. Ο Συνήγορος του Ασκούμενου Δικηγόρου παραλαμβάνει και επεξεργάζεται επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες ασκούμενων δικηγόρων συναφείς με τους όρους απασχόλησής τους ή εν γένει την συμπεριφορά που αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή τους και την ανάδειξή των προβλημάτων τους που συνδέονται εν γένει με την αδύναμη συγκριτικά θέση τους στον εργασιακό στίβο. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ αδυνατεί να παραστεί στο ΔΣ της Ένωσης, δύναται να αντικατασταθεί από άλλο μέλος της. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ ή το μέλος της Επιτροπής που το αντικαθιστά, όταν παρίστανται ως μέλη του ΔΣ, ψηφίζουν για κάθε ζήτημα της ημερήσιας διάταξης
 6. Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συνεδριάζει εκτάκτως πριν από κάθε συνεδρίαση του ΔΣ, εφόσον στην ημερήσια διάταξη αυτού υπάρχουν θέματα που αφορούν τους ασκούμενους δικηγόρους. Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ καλείται σε συνεδρίαση με πρωτοβουλία του Προέδρου της ή τουλάχιστον δύο (2) μελών της. Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρόντα είναι τουλάχιστον τρία (3) μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και ανακοινώνονται τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν πραγματοποιηθούν. Σε περίπτωση που προκύψουν έκτακτα ζητήματα προς επίλυση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς να κωλυσιεργεί άμεσα συνεδρίαση της Επιτροπής. Στα πλαίσια αυτά υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα εφικτά μέτρα δημοσιότητας. Στις συνεδριάσεις αυτές δύναται να παρίσταται κάθε μέλος του Δ.Σ και να τοποθετείται αφού προηγουμένως ακουστούν τα μέλη της Επιτροπής. Σε περίπτωση που λαμβάνεται απόφαση, η οποία συνδέεται με δαπάνη του ταμείου της ΕΑΝΔιΘ, θα πρέπει να συνάπτεται συγκεκριμένος προϋπολογισμός κόστους. Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ δύναται να πραγματοποιεί ανοικτές συνεδριάσεις, καλώντας το σύνολο των ασκούμενων δικηγόρων να παραστεί σε αυτές.
 7. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ τηρούνται πρακτικά στα οποία καταγράφεται το θέμα συζήτησης, η ληφθείσα απόφαση, το αποτέλεσμα της εσωτερικής ψηφοφορίας καθώς και τυχόν μειοψηφήσασα γνώμη. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ δημοσιεύονται και κοινοποιούνται στο ΔΣ με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ υπόκεινται σε έγκριση από το ΔΣ. Η Επιτροπή δεν δύναται να υποβάλλει αιτήματα, ψηφίσματα ή άλλα έγγραφα ενώπιον τρίτων ούτε δεσμεύει την Ένωση έναντι τρίτων, παρά μόνο κατόπιν έγκρισης του ΔΣ. Αποφάσεις που φέρουν την έγκριση του ΔΣ συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Ένωσης καθώς και από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Επιτροπής.
 8. Τα μέλη της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συμμετέχουν στην ΓΣ της Ένωσης, όπως όλα τα μέλη αυτής. Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ καταθέτει δια του Προέδρου της προτάσεις και αιτήματα προς το ΔΣ της Ένωσης και τα εισηγείται. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος από το ΔΣ απαιτείται ειδική αιτιολογία. Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, όπως αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν θίγουν ούτε περιορίζουν τις αρμοδιότητες της ΓΣ και του ΔΣ, όπως αυτές αναφέρονται στο καταστατικό της Ένωσης.
 9. Εφόσον κάτι δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις του καταστατικού. Σε περίπτωση ασαφειών ή ερωτημάτων που προκύπτουν από τον παρόντα κανονισμό, μόνο αρμόδιο να αποφανθεί είναι το ΔΣ της Ένωσης. Ο παρών κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται και δύναται να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ εφόσον έχει προηγηθεί πρόταση της Επιτροπής. Εφόσον δεν επιτυγχάνεται σύμφωνη γνώμη ΔΣ και Επιτροπής αρμόδια να αποφανθεί είναι η ΓΣ της Ένωσης. Η κατάργηση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ είναι εφικτή μόνο με απόφαση της ΓΣ.

Τμήμα ΙΙΙ Δημόσιες Τοποθετήσεις

Άρθρο 7 Επίσημες Παρεμβάσεις της Ένωσης

 1. Η Ένωση παρεμβαίνει δημοσίως με επιστολές προς φορείς, ψηφίσματα, ανακοινώσεις και δελτία τύπου.
 2. Η Ένωση δύναται να αποστέλλει επιστολές με αιτήματα ή διευκρινιστικά ερωτήματα προς κάθε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η σύνταξη και αποστολή επιστολής εγκρίνεται από το ΔΣ. Είναι δυνατό, κατόπιν της κατ’ αρχήν έγκρισης να ανατίθεται σε ένα μέλος του ΔΣ ή σε τρίτο η σύνταξη της επιστολής. Στην περίπτωση αυτή η επιστολή αποστέλλεται εφόσον εγκριθεί δια περιφοράς στην τελική της μορφή. Οι επιστολές δύνανται να κοινοποιούνται στα ΜΜΕ.
 3. Η Ένωση δύναται να υιοθετεί ψηφίσματα με τα οποία δηλώνει δημοσίως τις θέσεις και τις προτάσεις της, επί ζητημάτων ή γεγονότων που άπτονται των σκοπών της. Η σύνταξη και δημοσίευση επιστολής εγκρίνεται από το ΔΣ. Είναι δυνατό, κατόπιν της κατ’ αρχήν έγκρισης να ανατίθεται σε ένα μέλος του ΔΣ ή σε τρίτο η σύνταξη του ψηφίσματος. Στην περίπτωση αυτή το ψήφισμα δημοσιεύεται εφόσον εγκριθεί δια περιφοράς στην τελική του μορφή. Τα ψηφίσματα κοινοποιούνται πάντα στα ΜΜΕ.
 4. Η Ένωση δύναται να δημοσιεύει ανακοινώσεις με τις οποίες ενημερώνει τα μέλη τους και τρίτους για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος που άπτονται των σκοπών της ή για λειτουργίες ή δράσεις της. Οι ανακοινώσεις συντάσσονται από το μέλος ΔΣ στο οποίο ανατίθενται και εγκρίνονται πάντα δια περιφοράς στην τελική τους μορφή. Οι ανακοινώσεις δύνανται να κοινοποιούνται στα ΜΜΕ.
 5. Η Ένωση δύναται να αποστέλλει δελτία τύπου σε ΜΜΕ με τα οποία τοποθετείται επί ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος ζητήματα συναφή με τους σκοπούς της. Τα δελτία τύπου συντάσσονται από το μέλος ΔΣ στο οποίο ανατίθενται και εγκρίνονται πάντα δια περιφοράς στην τελική τους μορφή.
 6. Σε περίπτωση που ανατίθεται σε ορισμένο μέλος ΔΣ η σύνταξη των ανωτέρω εγγράφων, του τίθεται και ορισμένη προθεσμία, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις 5 ημέρες.

Άρθρο 8 Δηλώσεις σε ΜΜΕ

 1. Εφόσον η Ένωση λάβει πρόσκληση να αποστείλει εκπρόσωπό της ώστε να τοποθετηθεί σε ραδιοτηλεοπτικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό ΜΜΕ, αυτή κοινοποιείται αμέσως στο ΔΣ. Το ΔΣ κατά την συνεδρίασή του ή δια περιφοράς, εφόσον επείγει απάντηση, ορίζουν έναν εξ αυτών ως εκπρόσωπο της Ένωσης. Κατά τις δημόσιες τοποθετήσεις τους ως εκπρόσωποι της Ένωσης, τα μέλη του ΔΣ δεσμεύονται να εκφράζουν τις επίσημες θέσεις και αρχές αυτής.
 2. Εφόσον μέλος λάβει προσωπική πρόσκληση ώστε να τοποθετηθεί σε ραδιοτηλεοπτικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό ΜΜΕ με την ιδιότητά του ως μέλος του ΔΣ της Ένωσης, κοινοποιεί αυτήν αμέσως στο ΔΣ.
 3. Εκπροσώπηση της Ένωσης ή δημόσια τοποθέτηση στο όνομα και για λογαριασμό της είναι επιτρεπτή μόνο υπό τις προβλέψεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος Κανονισμού. Οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση χωρίς τις διαδικασίες των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου ή παραποίηση των επίσημων θέσεων της Ένωσης επισύρει τις συνέπειες του α. 7 του Καταστατικού.

Άρθρο 9 Δικαστική Εκπροσώπηση

 1. Εφόσον παρίσταται ανάγκη δικαστικής εκπροσώπησης, αυτή ανατίθεται σε μέλος της Ένωσης ή τρίτο με απόφαση ΔΣ και κριτήριο την επαγγελματική του εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο και το κοστολόγιο.
 2. Η Ένωση δύναται να αναλαμβάνει ή να ασκεί παρέμβαση σε δίκες ευρύτερου επαγγελματικού ή συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος ή συναφείς με την λειτουργία της Δικαιοσύνης και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό.
 3. Η Ένωση, με απόφαση ΔΣ, δύναται να αναλαμβάνει την ανάθεση δικαστικής εκπροσώπησης και τα έξοδα αυτής για δίκες στις οποίες εμπλέκονται οι εκπρόσωποί της ή μέλη της για την συνδικαλιστική τους δράση, εφόσον αυτή ασκήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό.

Τμήμα ΙV Ομάδες και Πρωτοβουλίες

Άρθρο 10 Ομάδες Βάσης

 1. Με απόφαση του ΔΣ δύνανται να ιδρύονται ομάδες μελών με αόριστη διάρκεια για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Με την ίδια απόφαση, το ΔΣ ορίζει ένα εκ των μελών του ως συντονιστή της ομάδας. Η λειτουργία των Ομάδων Δράσης ανακοινώνεται και κοινοποιείται ηλεκτρονικά. Στα ηλεκτρονικά μέσα της Ένωσης διατηρείται διαρκής υποδομή ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση των μελών σχετικά με τις υπαρκτές Ομάδες και την δυνατότητά τους να προτείνουν νέες.
 2. Στις Ομάδες βάσης δύνανται να συμμετέχουν όλα τα μέλη της Ένωσης. Ο συντονιστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα δημοσιότητας για την έγκαιρη ενημέρωση και διασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων. Οι αποφάσεις και δράσεις τους εγκρίνονται δια περιφοράς από το ΔΣ, εκτός αν η ίδια η Ομάδα αιτηθεί διαφορετικά.
 3. Οι Ομάδες Βάσης δύνανται να έχουν επιστημονικό, επαγγελματικό, συνδικαλιστικό, καλλιτεχνικό ή αθλητικό αντικείμενο. Δεν διαθέτουν οικονομική αυτοτέλεια και τυχόν δαπάνες εγκρίνονται από το ΔΣ.

Άρθρο 11 Πρωτοβουλίες

 1. Με απόφαση του ΔΣ δύνανται να ιδρύονται ομάδες μελών για την εκπόνηση συγκεκριμένων έργων ή δράσεων με ορισμένη διάρκεια χρόνου, ιδίως για την εκπόνηση εξειδικευμένων προτάσεων συνδικαλιστικού χαρακτήρα για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Με την ίδια απόφαση, το ΔΣ ορίζει ένα εκ των μελών του ως συντονιστή της ομάδας και θέτει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου της συγκεκριμένης Πρωτοβουλίας.
 2. Οι Πρωτοβουλίες λειτουργούν κατ’ αναλογία με τα οριζόμενα στο α. 10 του Κανονισμού.

Άρθρο 12 Περιοδικό

Η επίσημη περιοδική έκδοση της ΕΑΝΔιΘ «Lexις» διεκπεραιώνεται πλήρως από την συντακτική της ομάδα, η οποία λειτουργεί ως Ομάδα Βάσης. Η Συντακτική Ομάδα ορίζει μεταξύ των μελών της αρχισυντάκτη και αναλαμβάνει πλήρως την συλλογή άρθρων, σχεδιασμό, λήψη συνεντεύξεων και κάθε τι αναγκαίο για την έντυπη ή ηλεκτρονική δημοσίευση του περιοδικού. Η Συντακτική Ομάδα διασφαλίζει τους πόρους και την οικονομική αυτοτέλεια του περιοδικού, υποβάλλοντας προς έγκριση σχετικές αναλυτικές αναφορές στο ΔΣ.

Άρθρο 13 Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 1. Ιδρύεται «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια της Ένωσης, χωρίς νομική ή οικονομική αυτοτέλεια. Αντικείμενο του Παρατηρητηρίου είναι ο έλεγχος του σεβασμού της ΕΣΔΑ στην Ελλάδα, η διαμόρφωση προτάσεων και η υποβολή αναφορών και παρατηρήσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων (ΕΥΒΑ), του Συνηγόρου του Πολίτη και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αντικείμενο επίσης του Παρατηρητηρίου δύναται να είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναριακών μαθημάτων και ημερίδων συναφών με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπισή τους.
 2. Την λειτουργία του Παρατηρητηρίου διευθύνει τριμελής επιτροπή που διορίζεται από το ΔΣ για διετή θητεία. Η επιλογή των μελών της επιτροπής γίνεται με βάση την διαχειριστική, διδακτική και επιστημονική εμπειρία και τους συναφείς τίτλους σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 3. Το Παρατηρητήριο συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Δικηγόρων (ΕΥΒΑ), συμμετέχει δι’ αυτής στην Γενική Συνέλευση ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με συναφές αντικείμενο.
 4. Το Παρατηρητήριο συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, κατόπιν επιλογής βάσει βιογραφικών συναφών με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Παρατηρητήριο παραλαμβάνει αναφορές σε σχέση με ενδεχόμενες παραβιάσεις της ΕΣΔΑ από συναδέλφους και ιδιώτες. Οι αναφορές ελέγχονται από τους επιστημονικούς συνεργάτες και, εφόσον πιθανολογείται η βασιμότητά τους, υφίστανται νομοτεχνική επεξεργασία και υποβάλλονται στην ΕΥΒΑ, τον Συνήγορο του Πολίτη και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Παρατηρητήριο επίσης εκπονεί έρευνες, αξιολογήσεις και αναφορές σε σχέση με το γενικότερο επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα.
 5. Οι αποφάσεις και οι δράσεις του Παρατηρητηρίου εγκρίνονται δια περιφοράς από το ΔΣ. Το Παρατηρητήριο διασφαλίζει τους πόρους και την οικονομική αυτοτέλειά του, υποβάλλοντας προς έγκριση σχετικές αναλυτικές αναφορές στο ΔΣ.

Άρθρο 14 Εκδηλώσεις

 1. Η Ένωση διοργανώνει εκδηλώσεις με επιστημονικό, ενημερωτικό, επαγγελματικό ή συνδικαλιστικό περιεχόμενο. Οι εκδηλώσεις οργανώνονται είτε από το ΔΣ είτε από μέλη της Ένωσης ή τρίτους στους οποίους διοργάνωση ανατίθεται. Η συμμετοχή για τα μέλη είναι δωρεάν.
 2. Η Ένωση δύναται να διοργανώνει εκδηλώσεις από κοινού με άλλες οργανώσεις ή φορείς για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οι εκδηλώσεις αυτές οργανώνονται από οργανωτική επιτροπή που ορίζεται ειδικά με την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συνδιοργανωτών. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης ορίζονται με απόφαση ΔΣ.
 3. Σε όλες τις εκδηλώσεις που η Ένωση οργανώνει ή συνδιοργανώνει, συμμετέχει στον ορισμό των ομιλητών και ορίζει συντονιστή σε τυχόν πάνελ. Εκπρόσωπος του ΔΣ χαιρετίζει κατά την έναρξη της εκδήλωσης.
 4. Η Ένωση δύναται να προωθεί ηλεκτρονικά ή έντυπα εκδηλώσεις στην οργάνωση των οποίων δεν συμμετέχει. Προκειμένου να συμμετέχει στην προώθηση των εκδηλώσεων αυτών, η Ένωση θέτει όρους συνεργασίας που κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνουν την τοποθέτηση του σήματος μεταξύ των χορηγών που αναφέρονται σε τυχόν ηλεκτρονικό ή έντυπο υλικό και την αποστολή εκπροσώπου σε τυχόν εναρκτήριους χαιρετισμούς.

Τμήμα V Συνεργασίες με Φορείς

Άρθρο 15 Συνεργασία με άλλες Ενώσεις σε διεθνές επίπεδο

Η Ένωση συνεργάζεται με όλες τις ενώσεις ασκουμένων και νέων δικηγόρων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Ένωση συμμετέχει σε κάθε είδους πανευρωπαϊκές και διεθνείς συναντήσεις και οργανώσεις που συστήνονται για το συντονισμό της δράσης των νέων και ασκούμενων δικηγόρων, εφόσον διασφαλίζονται δίκαιοι όροι εκπροσώπησης. Η σχετική απόφαση συμμετοχής ή ένταξης λαμβάνεται από το ΔΣ, το οποίο ορίζει και τους εκπροσώπους της Ένωσης εκεί.

Άρθρο 16 Συνεργασία με άλλες Ενώσεις σε εθνικό επίπεδο

Η Ένωση συνεργάζεται με όλες τις ενώσεις ασκουμένων και νέων δικηγόρων που εδρεύουν στους υπόλοιπους νομούς της χώρας και επιδιώκει την ίδρυση νέων, όπου δεν υφίστανται. Το ΔΣ της Ένωσης διασφαλίζει συχνή επαφή με άλλα αντίστοιχα ΔΣ. Η Ένωση συμμετέχει σε κάθε είδους πανελλαδικές συναντήσεις και οργανώσεις που συστήνονται για το συντονισμό της δράσης των νέων και ασκούμενων δικηγόρων, εφόσον διασφαλίζονται δίκαιοι όροι εκπροσώπησης. Η σχετική απόφαση συμμετοχής ή ένταξης λαμβάνεται από το ΔΣ, το οποίο ορίζει και τους εκπροσώπους της Ένωσης εκεί.

Άρθρο 17 Μη μόνιμες συνεργασίες

Η Ένωση δύναται να συνάπτει μη μόνιμες συνεργασίες με κερδοσκοπικούς ή μη, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς για την εκπόνηση συγκεκριμένου έργου. Τέτοια έργα είναι ιδιαίτερα τυχόν εκδηλώσεις, σεμινάρια ή ημερίδες με επιστημονικό, επαγγελματικό ή συνδικαλιστικό περιεχόμενο. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το ΔΣ.

Άρθρο 18 Μόνιμες συνεργασίες

Η Ένωση δύναται να συνάπτει μόνιμες συνεργασίες με κερδοσκοπικούς ή μη, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς, μόνο εφόσον κρίνεται ωφέλιμο για τα μέλη. Η σύναψη μόνιμων συνεργασιών είναι πάντα έγγραφη και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα πλεονεκτήματα που διασφαλίζονται προς τα μέλη και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Ένωση. Οι έγγραφες αυτές συμφωνίες δημοσιεύονται πάντοτε στην επίσημη ιστοσελίδα. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το ΔΣ.

Άρθρο 19 Επαφές με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Η Ένωση επιδιώκει την διασφάλιση σταθερής επικοινωνίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προς όφελος των μελών της. Τέτοιοι φορείς είναι ιδίως το Υπ. Δικαιοσύνης και οι υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και οργανισμοί, η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων, οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης. Το ΔΣ ορίζει αντιπροσωπείες για επίσημες επαφές με κάθε φορέα.

Τμήμα VI Σχέσεις με ΔΣΘ

Άρθρο 20 Συνεργασία με ΔΣΘ

Η Ένωση επιδιώκει την στενότερη δυνατή συνεργασία με τα όργανα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Η Ένωση επιδιώκει την διαμόρφωση κοινών θέσεων και προτάσεων με τον ΔΣΘ.

Άρθρο 21 Έγγραφα προς ΔΣΘ

Η Ένωση δύναται να απευθύνεται προς τον ΔΣΘ δια αιτημάτων και εισηγήσεων που υποβάλλονται πάντοτε εγγράφως και με παραλαβή σχετικού πρωτοκόλλου. Το ΔΣ δεσμεύεται να παρακολουθεί την πορεία τους έως την οριστική απάντηση από τον ΔΣΘ ή την ανάκλησή τους με νέα απόφασή του.

Άρθρο 22 Επαφές με τον Πρόεδρο και το ΔΣ

Τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης δύνανται κατά μόνας ή περισσότεροι από κοινού, κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης από το ΔΣ να συναντώνται με τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΘ προκειμένου να συζητούν θέματα κοινού συνδικαλιστικού, επαγγελματικού ή επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 23 Επιτροπή Α. 14 Ν. 4194/2013

Η Ένωση συμμετέχει στην Επιτροπή του α. 14 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) δια των εκπροσώπων της. Εντός τριών μηνών από την διενέργεια των αρχαιρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης το ΔΣ της Ένωσης ορίζει με απόφασή του έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο στην συγκεκριμένη επιτροπή για το σύνολο της θητείας του ΔΣ του ΔΣΘ. Η απόφαση και τα στοιχεία των εκπροσώπων υποβάλλονται αμέσως και εγγράφως στον ΔΣΘ.

Άρθρο 24 Λοιπές Επιτροπές ΔΣΘ

Η Ένωση συμμετέχει δια εκπροσώπων της και στις υπόλοιπες επιτροπές του ΔΣΘ, ιδίως την Επιτροπή Νέων Δικηγόρων, εφόσον αυτές συνεδριάζουν ανοικτά. Οι εκπρόσωποί της ορίζονται με απόφαση του ΔΣ για θητεία ίση με την θητεία του ΔΣ του ΔΣΘ. Η απόφαση του ΔΣ λαμβάνεται εντός τριών μηνών από την συγκρότηση των επιτροπών από τον ΔΣΘ. Η Ένωση καλεί τα μέλη της να δηλώσουν συμμετοχή και να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών του ΔΣΘ.

Τμήμα VII Οικονομική Διαχείριση

Άρθρο 24 Προϋπολογισμός – Απολογισμός

 1. Η ΓΣ της Ένωσης υποχρεούται έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους να κυρώσει προϋπολογισμό επόμενου έτος και απολογισμό προηγούμενου. Στον προϋπολογισμό καταγράφεται το σύνολο των προσδοκώμενων εσόδων, βάσει των αντίστοιχων των προηγούμενων ετών, και το σύνολο των δαπανών ανά κατηγορία και μήνα. Στον απολογισμό καταγράφεται το σύνολο των εσόδων του προηγούμενου έτους και των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν.
 2. Ο προϋπολογισμός και απολογισμός υποβάλλεται στην ΓΣ αφού εγκριθεί από το ΔΣ. Ο Ταμίας της Ένωσης διατηρεί το ταμείο, τα λογιστικά βιβλία και τα παραστατικά εισπράξεων και δαπανών. Η Ένωση δύναται να αναθέτει σε τρίτο επαγγελματία την λογιστική παρακολούθησή της.
 3. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης δεν δύναται να είναι ελλειμματικός.

Άρθρο 25 Έσοδα

 1. Τα έσοδα της Ένωσης είναι οι συνδρομές των μελών της, εισπράξεις από χορούς και εκδηλώσεις, χορηγίες και δωρεές.
 2. Τα μέλη της υποχρεούνται σε ετήσια τακτική εισφορά, το ύψος της οποίας ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Καταστατικού. Η μη καταβολή εισφοράς συνεπάγεται απώλεια των δικαιωμάτων αλλά όχι της ιδιότητας του μέλους. Τα μέλη ΔΣ της Ένωσης καταβάλλουν ετήσια τακτική εισφορά ύψους 10 ευρώ. Έκτακτη εισφορά μπορεί να επιβληθεί μόνο σε περίπτωση που προκύψει σημαντικό έλλειμμα στο ταμείο της Ένωσης. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται με απόφαση ΔΣ, πρώτα στα μέλη του ΔΣ, εφόσον δεν επαρκεί στα μέλη της Επιτροπής Ασκουμένων και μόνον εφόσον πάλι δεν επαρκεί στο σύνολο των μελών.
 3. Η Ένωση διοργανώνει χορούς οικονομικής της ενίσχυσης, οι οποίοι δεν δύνανται να είναι περισσότεροι από τρεις ετησίως. Το ύψος της οικονομικής συμμετοχής ορίζεται με απόφαση ΔΣ. Στ
 4. Η Ένωση δέχεται χορηγίες και δωρεές από μέλη της ή τρίτους.

Άρθρο 26 Δαπάνες

 1. Οι δαπάνες της Ένωσης εγκρίνονται πάντα από το ΔΣ και μόνον εφόσον είναι συμβατές με τους σκοπούς της. Οι δαπάνες εγκρίνονται μόνον εφόσον περιλαμβάνεται σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό. Κατ’ εξαίρεση η Ένωση δύναται, με απόφαση ΔΣ, να προχωρήσει σε δαπάνες εκτός προϋπολογισμού εφόσον προκύπτει έκτακτη ανάγκη και δεν αναμένεται αυτές να προκαλέσουν έλλειμμα στον ταμείο.
 2. Οποιαδήποτε εισήγηση προς το ΔΣ, εφόσον περιλαμβάνει οικονομικές δαπάνες, υποβάλλεται υποχρεωτικά με συνημμένο προϋπολογισμό αυτών. Εφόσον δεν συναρτάται προϋπολογισμός τεκμαίρεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί δαπάνη.
 3. Η Ένωση αναζητά πάντοτε την χαμηλότερη δυνατή οικονομική προσφορά για οποιαδήποτε οικονομική δαπάνη πρόκειται να πραγματοποιήσει.

Τμήμα VIII Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 27 Τήρηση και Αναθεώρηση του Κανονισμού

 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεσμεύουν τα μέλη και τα όργανα της Ένωσης.
 2. Συστήνεται τριμελής “Επιτροπή Καταστατικού και Λειτουργίας”. Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τους δύο προηγούμενους κατά χρονική σειρά προέδρους της Ένωσης και ένα μέλος που ορίζεται από το ΔΣ για δύο έτη.
 3. Η Επιτροπή διασφαλίζει την τήρηση του Καταστατικού και του παρόντος Κανονισμού είτε κατόπιν αναφορών είτε αυτεπαγγέλτως. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί ενδεχόμενων παραβιάσεων και τις εισηγείται ενώπιον του ΔΣ και της ΓΣ της Ένωσης, εφόσον το ΔΣ απορρίψει την σχετική εισήγηση, προς επικύρωση. Η Επιτροπή υποβάλλει γνωμοδοτήσεις στο ΔΣ για την αναθεώρηση του Κανονισμού.
 4. Ο παρών Κανονισμός δύναται να αναθεωρηθεί μόνο με απόφαση ΓΣ της Ένωσης. Η σχετική πρόταση αναθεώρησης εγκρίνεται από το ΔΣ με συνημμένες τις προς αναθεώρηση διατάξεις και τις προτεινόμενες αλλαγές και υποβάλλεται στην ΓΣ. Για την αναθεώρηση του Κανονισμού απαιτείται απλή πλειοψηφία σε αμφότερα τα όργανα.
 5. Ο παρών Κανονισμός δύναται να αναθεωρηθεί και με πρωτοβουλία των μελών. Η σχετική πρόταση φέρει τις υπογραφές τουλάχιστον του 1/3 των εγγεγραμμένων μελών, τις προς αναθεώρηση διατάξεις και το περιεχόμενο της αναθεώρησης. Η αναθεώρηση εγκρίνεται και πάλι από την ΓΣ.

Άρθρο 28 Έναρξη Ισχύος

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ψήφισή του, στις 3-4-2018.

Άρθρο 29 Κατάργηση Διατάξεων

 1. Με την κύρωση και έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργείται ο προϊσχύων Εκλογικός Κανονισμός της ΕΑΝΔιΘ και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ (υπ’ αρ. 3/19-5-2017 απόφαση ΓΣ).
 2. Με την κύρωση και έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού ανακαλείται κάθε προηγούμενη αντίθετη απόφαση των οργάνων της Ένωσης.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………………Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………..…………Έλλη Μέλλιου