Ψήφισμα του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ για την Αντιποίηση Δικηγορίας από Έντυπα του Ημερήσιο Τύπο

Θεσσαλονίκη 16-11-2018,

Με ιδιαίτερη ανησυχία παρατηρούμε την έκταση που έχει λάβει το φαινόμενο διακίνησης «δικογράφων» από έντυπα του ημερήσιου τύπο. Το συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο παρουσιάζεται ως δικόγραφο αγωγής, έτοιμης προς κατάθεση, δίδεται ως προσφορά από συγκεκριμένη εφημερίδα, με την υπόσχεση ότι οδηγεί σε επιδίκαση του συνόλου των απαιτήσεων από συντάξεις.

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι το συγκεκριμένο έγγραφο ουδεμία νομική επάρκεια δύναται να διαθέτει, δεδομένου ότι στερείται της αναγκαίας εξατομικευμένης μελέτης των πραγματικών περιστατικών, του εξειδικευμένου υπολογισμού των διεκδικούμενων απαιτήσεων και του πλήρως ορισμένου περιεχομένου που απαιτούνται για να κριθεί ως παραδεκτά ασκηθέν ένδικο βοήθημα από τα Δικαστήρια. Ως εκ τούτου, η κατάθεση του εν λόγω εγγράφου χωρίς περαιτέρω εξειδικευμένη μελέτη, οδηγεί σε κίνδυνο απώλειας δικαιωμάτων από πολίτες. Η διεκδίκηση απαιτήσεων οποιασδήποτε μορφής, άρα και των κονδυλίων από περικοπείσες συντάξεις είναι εφικτή μόνο μέσω του πλαισίου που τίθεται από την ελληνική ουσιαστική και δικονομική νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό καλούμε τους πολίτες πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια να απευθύνονται στον πληρεξούσιο δικηγόρο τους προκειμένου να ενημερωθούν και να διασφαλισθεί ο χειρισμός της υπόθεσής τους ατομικά και με την δέουσα προσοχή. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν νομικής συνδρομής.

Αξίζει πάντως να επισημανθεί ότι η όλη αναγκαιότητα προσφυγής στην Δικαιοσύνη θα μπορούσε να αποφευχθεί εφόσον η Κυβέρνηση επέλεγε να προχωρήσει εξ αρχής σε νομοθετική ρύθμιση, δεδομένου άλλωστε ότι η τελεσίδικη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι γνωστή από το 2015. Ωστόσο, κατά πάγια πρακτική του Ελληνικού Δημοσίου, επιλέχθηκε η αγνόηση αυτής.

Περαιτέρω, η όλη διαδικασία διακίνησης, προς προσέλκυση αναγνωστών, η παροχή “νομικών” συμβουλών από φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου, αξίζουν αναμφισβήτητα διερεύνησης από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Καταδικάζουμε οποιαδήποτε απόπειρα εξαπάτησης των πολιτών για την αποκόμιση οικονομικού οφέλους καθώς και κάθε απόπειρα εκμετάλλευσης της ανάγκης και της απελπισίας για την αποκόμιση πολιτικού οφέλους.

Καλούμε τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, ως αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με το α. 9 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια συναφή με την αντιποίηση δικηγορικού επαγγέλματος και κάθε άλλη ποινική ευθύνη των διακινητών του συγκεκριμένου απατηλού εγγράφου.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……….…………Ο Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………….Ελένη Χατζηγιάννη