Ίδρυση Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ),

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔιΘ), και

Ο Σύλλογος Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά (ΣΝΑΔΠ),

λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρξει ενιαία θεσμική εκπροσώπηση των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων της χώρας,

Ιδρύουμε

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

*****

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1: Ταυτότητα

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων (στο εξής: Όργανο) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων της χώρας.

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες – Σκοποί

Το Όργανο είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση σκοπών, όπως είναι ιδίως:

α) Η διαρκής συνεργασία των επιμέρους φορέων εκπροσώπησης ασκουμένων και νέων δικηγόρων, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα προς τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους.

β)  Ο συντονισμός των πρωτοβουλιών και των δράσεών τους σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

γ) Η ανάδειξη των μείζονος σημασίας ζητημάτων που απασχολούν τους νέους συναδέλφους.

δ) Η διοργάνωση ετήσιου πανελλήνιου συνεδρίου ασκουμένων και νέων δικηγόρων.

Άρθρο 3: Μέλη

 1. Στο Όργανο δύναται να συμμετέχει ως μέλος ένας φορέας εκπροσώπησης ασκουμένων και νέων δικηγόρων ανά Δικηγορικό Σύλλογο. Ο εν λόγω φορέας πρέπει να διαθέτει ιδρυτική πράξη (νομίμως δημοσιευμένο καταστατικό ή εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας) και δημοκρατικά εκλεγμένη διοίκηση.
 2. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων φορέων ανά Δικηγορικό Σύλλογο, προτιμάται ο πιο αντιπροσωπευτικός.
 3. Φορείς οι οποίοι παύουν να λειτουργούν ή να διεξάγουν αρχαιρεσίες εντός του προβλεπόμενου χρόνου και σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία διαγράφονται από το Όργανο.
 4. Τα υποψήφια μέλη υποβάλλουν την ιδρυτική τους πράξη και πρακτικά διενέργειας των τελευταίων αρχαιρεσιών, συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκλογής Προεδρείου. Τα ανωτέρω πρακτικά υποβάλλουν και τα υφιστάμενα μέλη μετά από την εκάστοτε διεξαγωγή αρχαιρεσιών.
 5. Τα μέλη αποφασίζουν, κατά τα ανωτέρω, για την αποδοχή νέων και για τη διαγραφή υφισταμένων μελών.

Άρθρο 4: Συνεδρίαση και λήψη απόφασης

 1. Οι φορείς εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις του Οργάνου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τους ή τον οριζόμενο αναπληρωτή του.
 2. Σε επείγουσες περιπτώσεις και, εν γένει, όταν δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η φυσική παρουσία των εκπροσώπων, η συνεδρίαση μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να διεξάγεται και με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη).
 3. Το Όργανο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως όταν παρίστανται μέλη τα οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα 3/4 του συνόλου των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων της χώρας, με βάση το Μητρώο των αντίστοιχων Δικηγορικών Συλλόγων.
 4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την ίδια πλειοψηφία, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ευρύτερη δυνατή αντιπροσώπευση και συναίνεση (consensus).

Άρθρο 5. Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων

 1. Το Όργανο διοργανώνει ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο για τη συζήτηση, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την κατάθεση προτάσεων επί κρίσιμων επαγγελματικών και επιστημονικών ζητημάτων που απασχολούν τους νέους συναδέλφους.
 2. Με απόφαση του Οργάνου ορίζεται κάθε φορά η οργανωτική επιτροπή, ο χρόνος, ο τόπος (εκ περιτροπής στην έδρα κάθε μέλους του Οργάνου), η ημερήσια διάταξη, η συμμετοχή και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή του συνεδρίου.

 

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2016

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

(νομίμως εκπροσωπούντες τα ιδρυτικά μέλη)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΑΝΔΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΤΑΣ,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΑΝΔιΘ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΣΝΑΔΠ