Ίδρυση “Ομάδας Παρακολούθησης Νομοθεσίας”

Με την υπ’ αρ. 4/1-3-2018 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ ιδρύεται “Ομάδα Παρακολούθησης Νομοθεσίας”.

Αντικείμενο της Ομάδας είναι ο εντοπισμός (καταγραφή και περιγραφή), μέσα από τη δικηγορική πρακτική, αναχρονιστικών διατάξεων και νομοτεχνικών σφαλμάτων τέτοιων, που αδικαιολόγητα δυσχεραίνουν την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος ή/και επιβαρύνουν γραφειοκρατικά/οικονομικά τον Πολίτη, με απώτερο σκοπό την υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους Φορείς για τη δυνητική τροποποίηση, βελτίωση ή κατάργησή τους. Λόγω του σύνθετου αντικειμένου της Ομάδας, το οποίο είναι συνάρτηση του βαθμού τριβής των μελών της με τα επιμέρους πεδία του Δικαίου, καθώς και του χρόνου που μπορεί ο καθένας να διαθέσει για το έργο αυτό, η Ομάδα Παρακολούθησης Νομοθεσίας έχει μόνιμο χαρακτήρα, ούτως ώστε η έρευνα και η κατάρτιση προτάσεων σχετικά με το θέμα αυτό να είναι ενεργή και να παράγει αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Προσεχώς θα δημιουργηθεί και πλατφόρμα διαδικτυακής επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μελών της Ομάδας για τη διευκόλυνση όλων.

Συντονίστρια της Ομάδας ορίζεται η Έλλη Μέλλιου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συνάδελφοι, ασκούμενοι και δικηγόροι με σχετική δήλωσή τους στο email eandith@gmail (Θέμα: Ομάδα Παρακολούθησης Νομοθεσίας).

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόερος…………………………………..Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………………Έλλη Μέλλιου