Γραμματεία

Με την υπ’ αρ. 3/24-6-2020 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, συστάθηκε η Γραμματεία, η οποία καθίσταται αρμόδια για την καθημερινή λειτουργία της Ένωσης στο πρακτικό της σκέλος. Έχει καθήκοντα εκτελεστικής γραμματείας, τα οποία συνίστανται στην διοργάνωση των συνεδριάσεων του ΔΣ, την καθαρογραφή, δημοσίευση και αποστολή ψηφισμάτων, αποφάσεων και εν γένει εγγράφων της Ένωσης, πρωτοκόλληση αιτημάτων, κατάθεση προτάσεων σε οργανισμούς, φορείς και Δικαστήρια. Κανονίζει τις συναντήσεις της εκάστοτε εξουσιοδοτημένης αντιπροσωπείας του ΔΣ με θεσμικούς φορείς. Διατηρεί το μητρώο μελών, το οποίο ενημερώνει και εκκαθαρίζει, καθώς και το γενικό αρχείο της Ένωσης. Αναζητά κάθε επιμέρους πληροφορίες – απαντήσεις σε ερωτήματα μελών. Διατηρεί την ευθύνη διαχείρισης της ιστοσελίδας και της αποστολής ενημερωτικών emails στα μέλη της Ένωσης.

Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν τα μέλη της Γραμματείας για το έτος 2020 – 2021, ως εξής:

  1. Σαλονικίδης Παύλος, Γραμματέας ΔΣ
  2. Γκίζα Κωνσταντίνα, Γραμματέας Επιτροπής Ασκουμένων
  3. Σαρρής Ειρηναίος, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ασκουμένων