Γενικός Σχεδιασμός – Πλαίσιο Λειτουργίας και Δράσεων ΕΑΝΔιΘ 2020 – 2022

Θεσσαλονίκη 6-7-2020

Το προηγούμενο διάστημα ο δικηγορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης και το πιο ζωντανό κομμάτι του, οι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι της πόλης βίωσαν λόγω των διαρκών νομοθετικών αλλαγών που μας αφορούσαν άμεσα και της πανδημίας μια δύσκολη και επώδυνη πραγματικότητα, με μη αναστρέψιμα για πολλούς αποτελέσματα. Μέσα σε αυτό το διαμορφωθέν πλαίσιο οικονομικής επισφάλειας και επαγγελματικής αβεβαιότητας η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, οφείλει να συνεχίσει το έργο της πιο άμεσα και πιο ενεργά, όπως συμβαίνει από την ίδρυσή της το 2013 και μετά.

Στόχος μας τη διετία 2020-2022 θα πρέπει να είναι η κεφαλοποίηση της εμπιστοσύνης των διαρκώς αυξανόμενων μελών μας, συνεχίζοντας να αποτελούμε τη φωνή εκπροσώπησής τους στο ΔΣΘ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τους αρμόδιους φορείς, συμμετέχοντας, προτείνοντας και διεκδικώντας με παρρησία και έχοντας πάντοτε στραμμένη την προσοχή μας στον κοινό παρανομαστή, στον κοινό μας τόπο, την προάσπιση των συμφερόντων των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων Θεσσαλονίκης και τη βελτίωση της επαγγελματικής τους καθημερινότητας. Αναλυτικά:

Σε επίπεδο συνδικαλιστικής διεκδίκησης

-Διαμόρφωση και κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης υπό το πρίσμα αναθεώρησης του Κώδικα Δικηγόρων σχετικά με το καθεστώς εργασίας των νέων δικηγόρων «συνεργατών» και ασκουμένων δικηγόρων σε δικηγορικά γραφεία. Πίεση για θέσπιση κατώτατης αμοιβής και απαράβατη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας από τους ασκούντες δικηγόρους και τα δικηγορικά γραφεία.

-Διαμόρφωση ενός πλαισίου ποιοτικής αξιολόγησης των δικηγορικών γραφείων της πόλης μέσω διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος που αυτά προσφέρουν και δημιουργία βάσης δεδομένων δικηγορικών γραφείων στα οποία θα μπορούν να απευθύνονται τα μέλη μας για την ανεύρεση θέσεων άσκησης.

-Διερεύνηση της δυνατότητας ανοίγματος θέσεων άσκησης μέσω απορρόφησης προγραμμάτων  ΕΣΠΑ σε δικαστήρια, υπηρεσίες και συμβολαιογραφικά γραφεία υπό καθεστώς δημοσιότητας και απόλυτης διαφάνειας και με εποπτικό ρόλο της Ένωσης.

-Διεκδίκηση σύστασης και λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας της Άσκησης του ΔΣΘ, με συμμετοχή αντιπροσώπου μας σε αυτήν, όπως ορίζεται στο αρ. 14 του Κώδικα Δικηγόρων.

-Σύσφιξη και ανάπτυξη των σχέσεών μας με τους αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μακεδονίας Θράκης και τον ΔΣΘ, μέσω της συχνής θεσμικής μας επικοινωνίας, τη συνεχή ενημέρωσή τους για τα αιτήματα μας και τη διαρκή μας παρουσία στις δράσεις και τις ομάδες διαβούλευσής τους.

-Ενημέρωση κοινοβουλευτικών εκπροσώπων όλων των κομμάτων για τις θέσεις και τα αιτήματά μας, σε περιπτώσεις διαβούλεσης επί Νομοσχεδίων προς ψήφιση και κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων για ζητήματα των ασκουμένων και νέων δικηγόρων Θεσσαλονίκης.

Σε επίπεδο εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης

-Δημιουργία πλατφόρμας καταγγελιών για περιπτώσεις παράβασης των όρων απασχόλησης και αντιδεοντολογικών συμπεριφορών προς τους ασκούμενους και νέους δικηγόρους. Παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης της Ένωσης προς τα μέλη μας στις παραπάνω περιπτώσεις.

-Σύσφιξη των σχέσεών μας με τις κατά τόπους ενώσεις ασκουμένων και νέων δικηγόρων ανά την επικράτεια. Προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης του συντονιστικού οργάνου της ολομέλειας των κατά τόπους αντίστοιχων Ενώσεων, διερεύνηση της δυνατότητας διοργάνωσης τακτικών συνεδριάσεων αυτού και συμμετοχή σε κοινές προτάσεις, αιτήματα και δράσεις. Θεσμοθέτηση ενός ετήσιου Πανελλαδικού Συνεδρίου ασκουμένων και νέων δικηγόρων, το οποίο θα φιλοξενείται κάθε φορά σε άλλη πόλη.

-Ενίσχυση της ευρωπαικής κατεύθυνσης της Ένωσης με τη συνέχιση της συμμετοχής μας στα πανευρωπαϊκά συνέδρια νέων δικηγόρων, με την ιδιότητα της Ένωσής μας ως μέλους της European Young Bar Association. Συνέχιση της παρουσίας μας στο ΔΣ της ΕYΒΑ (Ευρωπαική Οργάνωση Ενώσεων Νέων Δικηγόρων) μέσω ειδικά εξουσιοδοτουμένου μέλους μας ο οποίος διατελεί γραμματέας και μόνιμος αντιπρόσωπος στο Συμβούλιο της Ευρώπης και επιδίωξη συμμετοχής αντιπροσωπείας μελών της Ένωσης σε ευρωπαικά προγράμματα, με δράσεις και επισκέψεις επιστημονικού χαρακτήρα σε πόλεις της Ευρώπης και όργανα της ΕΕ. Αξιοποίηση από την Ένωση ευρωπαικών προγραμμάτων επιστημονικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα και διερεύνηση συμμετοχής και συνεργασίας της Ένωσης με αρμόδιους ευρωπαικούς φορείς.

-Συνέχεια στη διαρκή συνεργασία μας σε επίπεδο τεχνογνωσίας και επιστημονικών εκδηλώσεων με την ELSA Greece και ELSA Thessaloniki. Παγίωση του ετησίου νομικού συνεδρίου που συνδιοργανώνουμε, με στόχο την ειδική επιμόρφωση και την επαγγελματική προετοιμασία των φοιτητών νομικής, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της διεύρυνσης της επικοινωνίας της Ένωσης. Στόχος μας είναι αντίστοιχες εκδηλώσεις να πραγματοποιηθούν και σε συνεργασία με άλλους φορείς και ενώσεις.

-Επιδίωξη της ενίσχυσης του ταμείου και της οικονομικής αυτοτέλειας της Ένωσης μέσω της διεύρυνσης του πεδίου οικονομικών δραστηριοτήτων μας και της αξιοποίησης του “brand name” της Ένωσης (έκδοση υλικού με τη σφραγίδα της Ένωσης, το οποίο θα διατίθεται με τη μορφή προσφορών προς τα μέλη μας).  Ανεύρεση μόνιμης έδρας και ενίσχυση των εκτελεστικών δυνατοτήτων της Ένωσης και βελτίωση της ποιότητας των δράσεων και των παροχών προς τα μέλη μας.

-Εκσυγχρονισμός της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της Ένωσης με συνεχή ενημέρωση της και αναβάθμιση της παρουσίας μας στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με στόχο τη διαρκή ενημέρωση των μελών μας για θέματα που άπτονται των δράσεων της Ένωσης, της επαγγελματικής μας καθημερινότητας και εν γένει τις διαδικασίες του δικηγορικού λειτουργήματος.

-Απαρέγκλιτη τήρηση και ενίσχυση των προβλεπόμενων εκ του καταστατικού διαδικασιών και λειτουργιών των οργάνων της Ένωσης (ΔΣ, Επιτροπή Ασκουμένων, ΓΣ, επιτροπή καταστατικού) ίδρυση υποεπιτροπών δράσης, διαχείρησης, ενημέρωσης και επιστημονικού χαρακτήρα με στόχο την απλούστευση και την επιτάχυνση της διαβούλευσης και κατά συνέπεια τη βελτίωση της δράσης μας.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης………………..Παύλος Σαλονικίδης