Αίτημα της ΕΑΝΔιΘ προς το Υπ. Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής εφαρμογής “Σόλων”

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/30-8-2017 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ αποστείλαμε στο Υπ. Δικαιοσύνης αίτημα για την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής εφαρμογής “Σόλων” με στόχο την διευκόλυνση της καθημερινότητας των δικηγόρων. Το αίτημα έχει ως εξής:

Θεσσαλονίκη 31-8-2017,

Έχει ήδη  τεθεί σε εφαρμογή, στα πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων», η ηλεκτρονική εφαρμογή «Σόλων» για την παρακολούθηση μέσω Διαδικτύου της πορείας αστικών υποθέσεων σε συγκεκριμένα δικαστήρια της χώρας, μεταξύ των οποίων το Ειρηνοδικείο και το Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης.

Η εφαρμογή αυτή πράγματι εκσυγχρονίζει και διευκολύνει την παρακολούθηση της πορείας υποθέσεων σε όλη την επικράτεια με την χρήση του αριθμού κατάθεσης δικογράφου. Ωστόσο ήδη τους πρώτους μήνες εφαρμογής της παρατηρείται επιδείνωση της καθημερινότητας των δικηγόρων. Συγκεκριμένα, ο «Σόλων» δεν παρέχει την δυνατότητα έρευνας με ονόματα διαδίκων, ούτε με αριθμό απόφασης, δυνατότητα η οποία παρέχονταν από το προϊσχύον σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης που διέθετε το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω, οι πληροφορίες που παρέχονται ως προς τα στοιχεία των διαδίκων είναι ελλιπείς (εφόσον αναγράφεται μόνο το πρώτο γράμμα του εκάστοτε ονόματος ή επωνυμίας), με αποτέλεσμα να μην καθίσταται πάντοτε εφικτή η ταυτοποίηση των στοιχείων της εκάστοτε υπόθεσης, ιδίως εφόσον υπάρχει αμφιβολία ως προς τον αριθμό του εισαγωγικού δικογράφου.

Συνεπεία των ανωτέρω, καθίσταται περισσότερο αναγκαία – και χρονοβόρα- η προσέλευση των συνηγόρων στα αντίστοιχα γραφεία των δικαστηρίων, προκειμένου να ελέγξουν την ακριβή πορεία της υπόθεσης καθώς και να πραγματοποιήσουν έρευνα για εντολέα τους ή αντίδικο.

Επειδή, τελικώς, η έρευνα καθίσταται δυσχερέστερη και το επίπεδο εξυπηρέτησης των δικηγόρων ελλιπέστερο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν,

αιτούμαστε την αναβάθμιση της εφαρμογής «Σόλων» κατά τρόπο που:

  1. να παρέχεται η δυνατότητα στους δικηγόρους να πραγματοποιούν έρευνα με τα ονόματα και ΑΦΜ των διαδίκων και, αντίστροφα, με τον αριθμό της απόφασης.
  2. να παρέχονται πληρέστερες και σαφέστερες λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές στάδιο της δίκης, και ιδίως σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής.

Προκειμένου να διασφαλισθεί minimum προστασίας δεδομένων που ενδέχεται να περιλαμβάνονται στις ανωτέρω πρόσθετες πληροφορίες, προτείνεται η σχετική δυνατότητα να παρέχεται μόνο σε δικηγόρους, ως θεσμικούς συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, με την χρήση προσωπικών κωδικών εισόδου στην εφαρμογή.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………..Έλλη Μέλλιου