Αίτημα της ΕΑΝΔιΘ προς τον ΟΑΣΘ για υπαγωγή των ασκούμενων δικηγόρων στο μειωμένο κόμιστρο

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/30-8-2017 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, υποβλήθηκε σήμερα 1-9-2017 στο ΔΣ του ΟΑΣΘ αίτημα για υπαγωγή των ασκούμενων δικηγόρων στο μειωμένο κόμιστρο. Το αίτημα έχει ως εξής:

“Θεσσαλονίκη 31-8-2017,

Οι ασκούμενοι δικηγόροι απασχολούνται υπό το καθεστώς των α. 10 – 22 του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων). Στις διατάξεις αυτές η άσκηση περιγράφεται ως ειδική μορφή απασχόλησης με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, η οποία δεν αποτελεί μορφή εξαρτημένης εργασίας ούτε ελεύθερο επάγγελμα, η υποχρεωτική δε διάρκεια αυτής είναι δεκαοκτάμηνη. Κατώτατο όριο αμοιβής των ασκούμενων δικηγόρων από τους δικηγόρους που τους απασχολούν δεν ορίζεται από το ν. 4194/2013 ούτε από άλλη διάταξη νόμου.

Οι ασκούμενοι δικηγόροι, βάσει του ανωτέρω πλαισίου, εν τοις πράγμασι σπάνια λαμβάνουν αμοιβή ή αν λαμβάνουν αυτή είναι ελάχιστη (200 – 300 ευρώ).

Επειδή η δικηγορική άσκηση έχει έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δεν συνδέεται με υποχρέωση ελάχιστης χρηματικής αμοιβής και στην πραγματικότητα δεν αποφέρει ουσιαστικό εισόδημα στους ασκούμενους δικηγόρους.

Επειδή η χρήση των μέσων συγκοινωνίας, ήτοι των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, αποτελεί αναγκαιότητα για τους ασκούμενους δικηγόρους σε καθημερινό επίπεδο, στα πλαίσια της απασχόλησής τους.

Επειδή ήδη ο ΟΑΣΑ παρέχει έκπτωση σε ασκούμενους και νέους δικηγόρους στην Αθήνα.

Επειδή αντίστοιχο μέτρο δεν αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση τον ΟΑΣΘ, καθώς ο συνολικός αριθμός των ασκούμενων δικηγόρων στην Θεσσαλονίκη δεν υπερβαίνει τους 300.

Αιτούμαστε:

Την συμπερίληψη των ασκούμενων δικηγόρων στον κατάλογο των δικαιούχων έκπτωσης από τον ΟΑΣΘ, παρεχόμενης έκπτωσης ίσης με την αντίστοιχη προβλεπόμενη για τους φοιτητές και σπουδαστές.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………….Έλλη Μέλλιου”

Περαιτέρω, η ΕΑΝΔιΘ πρόκειται άμεσα να υποβάλλει πρόταση στο ΔΣ του ΔΣΘ προκειμένου να επιτευχθεί έκπτωση στους νέους δικηγόρους στις κάρτες απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΘ, κατ’ αναλογία με την ισχύουσα ρύθμιση του ΟΑΣΑ προς τα μέλη του ΔΣΑ.