Αίτημα για Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με την Ασφάλιση των Ασκούμενων Δικηγόρων

Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Προς:

Πρόεδρο ΔΣ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Ε. Αχτσιόγλου.

Θεσσαλονίκη 31-1-2017,

Οι ασκούμενοι δικηγόροι βρίσκονται υπό ένα ιδιαίτερο νομικό καθεστώς όπου εν μέρει αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί (πχ φορολογικά) και αλλού ως ελεύθεροι επαγγελματίες (αμοιβές, παλαιό ασφαλιστικό). Λόγω της διαχρονικής αυτής ασάφειας, από τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού προκύπτουν δυσχέρειες όσον αφορά στον υπολογισμό των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, οι οποίες αφορούν μόνο στις εισφορές υγείας.

Εφόσον, ο υπολογισμός των εισφορών υγείας τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στους νέους δικηγόρους (6,95% επί του καθαρού εισοδήματος ή του ελάχιστου τεκμαρτού των 4.922 ευρώ ετησίως), προκύπτει κατ’ ελάχιστο ετήσια εισφορά 342 ευρώ τον χρόνο (αύξηση 17 ευρώ ετησίως σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς). Δεδομένου όμως ότι αυτό προκύπτει ερμηνευτικά με αποτέλεσμα οι τομείς ασφάλισης υγείας να μην είναι σε θέση να γνωρίζουν τις εισφορές που πρέπει να καταβληθούν αλλά και οι ίδιοι οι ασκούμενοι δικηγόροι να μην είναι σε θέση να γνωρίζουν τις εισφορές που οφείλουν, είναι αναγκαία η παροχή διευκρινίσεων.

Περαιτέρω, προκύπτουν ερωτηματικά για το ποιος (ασκούμενος ή ασκών δικηγόρος) οφείλει να καταβάλλει, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις μισθωτών αλλά και στα «μπλοκάκια» τα 2/3 των εισφορών βαρύνουν τον εργοδότη. Για τον λόγο αυτό, και με δεδομένο ότι δεν αναμένεται σημαντική επιβάρυνση των δικηγορικών γραφείων (βάσει των συνήθων πραγματικών αποδοχών, η συντριπτική πλειοψηφία πρόκειται να επιβαρυνθεί με όχι περισσότερα από 19 ευρώ τον μήνα), προτείνουμε τον επιμερισμό του βάρος καταβολής της εισφοράς τους στον ασκούντα δικηγόρο, κατά τον τρόπο που ισχύει στους μισθωτούς και τα «μπλοκάκια».

Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε:

  1. Την άμεση παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού και τον υπολογισμό των εισφορών στους ασκούμενους δικηγόρους.
  2. Την εφαρμογή του συστήματος επιμερισμού μέρους (2/3) των εισφορών στον εργοδότη και στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων ασκούμενων δικηγόρων.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………..Στέφανος Κρεμέτης