Ερώτημα της ΕΑΝΔιΘ για την δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών και διαδικτυακών εφαρμογών αντί φυσικού POS.

Προκειμένου να διευκρινιστεί με την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια το αν υπάρχει η δυνατότητα αντί εγκατάστασης τερματικού POS μέσω τράπεζας, η εγκατάσταση ηλεκτρονικών εφαρμογών με αντίστοιχη λειτουργία, αποστείλαμε το εξής ερώτημα:

“ΕΡΩΤΗΜΑ

Της Ενώσεως Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5.

ΠΡΟΣ
1. Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
2. Την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.
3. Την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Θεσσαλονίκη, 25-7-2017

Ενόψει της υποχρέωσης του επαγγελματικού μας κλάδου για την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα (πιστωτικές – χρεωστικές – προπληρωμένες κάρτες) και ενόψει της ευθείας σύνδεσης της ως άνω υποχρεώσεώς μας με την εγκατάσταση μηχανημάτων POS, προμηθευομένων αυτών από τραπεζικά ιδρύματα ως αδειοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών κατά τις προβλέψεις του Ν. 3862/2010,

και

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 62, 63, 64 και 65 του Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», (Α΄ 240), όπως ισχύει.
2. Του Ν. 4177/2013, (Α΄ 173) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Της περ. β΄της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016, (Α΄ 94).
4. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
5. Του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», (Β΄ 185).
6. Του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178/2014 και Α΄ 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
7. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών(Β΄ 3696), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
8. Του π.δ. 63/2005 (A΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

Θέτουμε υπόψη σας την δυνατότητα αποδοχής τέτοιων πληρωμών, κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4446/2016, από ηλεκτρονικές εφαρμογές, διαθέσιμες για κινητά τηλέφωνα, tablet και εφαρμογές διαδικτύου (εξειδικευμένες ιστοσελίδες), οι οποίες παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες με εκείνες που προβλέπουν οι ως άνω διατάξεις, με ή χωρίς την εγκατάσταση τερματικών POS και με ιδιαίτερα χαμηλότερο κόστος.

και

Ζητούμε την γνωμοδότησή σας για 1) το σύννομο ή μη αποδοχής πληρωμών μέσω των ως άνω εφαρμογών και 2) το αν εμπίπτει ή μη στους ορισμούς και στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 62 και 63 του Ν. 4446/2016.

Με τιμή,

Για το Δ.Σ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………Ο Γραμμάτεας
Μιχάλης Μήττας……………………………..Στέφανος Κρεμέτης

Το ζήτημα συμπεριλήφθηκε και στην από 83952/27-7-2017 ΚΥΑ, η οποία ρητά αναφέρει ότι ως τερματικά νοούνται όλες οι συσκευές και εφαρμογές (με φυσικό ή ψηφιακό POS) που επιτρέπουν ηλεκτρονική συναλλαγή αποδεχόμενες πληρωμές μέσω πιστωτικών, προπληρωμένων και χρεωστικών καρτών.