Ερώτημα σχετικά με την εξόφληση αποζημιώσεων από νομική βοήθεια

Επιστολή της ΕΑΝΔιΘ προς το ΤΑΧΔΙΚ για την καταβολή των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας και το σύστημα απόδοσης των κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ.

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου 3-5, 54626, eandith@gmail.com

Προς το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, Αθήνα, οδός Μεσογείων 96.

Θεσσαλονίκη 27-7-2017,

Οι χρονικές καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων των δικηγόρων που έχουν διορισθεί σύμφωνα με το ν. 3226/2004 (νομική βοήθεια) ήδη υπερβαίνουν τους 18 μήνες, καθιστώντας ασύμφορη οικονομικά την συμμετοχή στο σύστημα της νομικής βοήθειας.

Παράλληλα, ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή ο ν. 4387/2016 (ΕΦΚΑ), με βάση τις διατάξεις του οποίου αναπροσαρμόζονται οι κρατήσεις των εκδιδόμενων γραμματίων προείσπραξης υπέρ του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, εισάγεται το σύστημα συμψηφισμού των κρατήσεων αυτών με την μηνιαία δόση των δικηγόρων προς τον ΕΦΚΑ και συνδέεται ο υπολογισμός της ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς με το εισόδημα.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται το ΤΑΧΔΙΚ:

  1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης της αποζημίωσης των δικηγόρων που διορίσθηκαν με νομική βοήθεια και πως προτίθεται το ΤΑΧΔΙΚ να μειώσει τις καθυστερήσεις.
  2. Αν οι κρατήσεις υπέρ του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε γραμμάτια νομικής βοήθειας που εκδόθηκαν προ της έναρξης εφαρμογής του ν. 4387/2016 αναμένεται να συμψηφισθούν με τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………….Στέφανος Κρεμέτης