Επιτροπή Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης

Με την υπ’ αρ. 3/24-6-2020 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, συστάθηκε η Επιτροπή Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης, η οποία καθίσταται αρμόδια για …

Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης για το έτος 2020 – 2021, ως εξής:

  1. Λεοντάρης Αθανάσιος – Αντώνιος, Μέλος ΔΣ