Επιτροπές, Ομάδες και Όργανα

Εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πλαίσια της ΕΑΝΔιΘ λειτουργεί Επιτροπή Ασκουμένων (α. 6 Κανονισμού Λειτουργίας) και Επιτροπή Καταστατικού και Λειτουργίας (α. 27 Κανονισμού Λειτουργίας). Πέραν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ δύναται να ιδρύει επιτροπές και ομάδες εργασίες με συγκεκριμένο σκοπό και σύνθεση (α. 10 και 11 Κανονισμού Λειτουργίας), οι οποίες επικουρούν το έργο του. Κανένα από τα ως άνω συλλογικά όργανα δεν έχει αυτοτελές δικαίωμα εκπροσώπησης της Ένωσης ή υποκατάστασης του ΔΣ αυτής. Το διάστημα 2020 – 2022 λειτουργούν οι κάτωθι επιτροπές:

  1. Επιτροπή Ασκουμένων και Συνήγορος του Ασκούμενου Δικηγόρου
  2. Επιτροπή Καταστατικού και Λειτουργίας
  3. Γραμματεία
  4. Επιτροπή Οικονομικών
  5. Επιτροπής Εργασιακών Δικαιωμάτων
  6. Επιτροπή Εκδηλώσεων
  7. Επιτροπή Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης
  8. Ομάδα Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης