Επιστολή της ΕΑΝΔιΘ σχετικά με τους μη διορισθέντες επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων, δυνάμει της υπ’ αρ. 8/11-10-2019 απόφασης ΔΣ, απέστειλε επιστολή προς τον Υπ. Οικονομικών και τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τους μη διορισθέντες επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού δόκιμων πληρεξουσίων του ΝΣΚ. Το περιεχόμενό της είναι το εξής:

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 132117/03-09-2018 εισήγησης του Προέδρου του ΝΣΚ, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 403/15-11-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας προκηρύχθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την πλήρωση 56 κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο ΝΣΚ την 25-02-2019 (ΦΕΚ 1389/Γ’/22-11-2018).    Στο διαγωνισμό που ακολούθησε κρίθηκαν ως επιτυχόντες συνολικά 111 υποψήφιοι, οι οποίοι κατατάχθηκαν στο σχετικό πίνακα με βάση τη βαθμολογία τους και ακολούθως ο πίνακας αυτός δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 567/Γ’/12-04-2019). Πλην όμως, από τους ως άνω 111 επιτυχόντες οι 55 δεν έχουν μέχρι σήμερα διορισθεί.

Επειδή κατά το αρ. 30 παρ. 2 εδ. β’ Π.Δ. 238/2003 η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων ορίζεται ενιαύσια με αφετηρία τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι ισχύει έως την 12-04-2020.

Επειδή ο ρυθμός κένωσης των υπαρχόντων οργανικών θέσεων των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι σχετικά μικρός, με αποτέλεσμα να προκύπτει βασίμως ο κίνδυνος ορισμένοι εκ των ως άνω επιτυχόντων υποψηφίων να μην προλάβουν να διοριστούν προ της λήξης της ισχύος του πίνακα.

Επειδή εξάλλου η αύξηση των οργανικών θέσεων των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους συνιστά ανάγκη που επαναλαμβάνεται διαρκώς στις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλει η ίδια η αρχή κατά το αρ. 3 του Ν. 3086/2002, ώστε μάλιστα τίθεται σταθερά πλέον στο κεφάλαιο που αφορά τα «χρονίζοντα ζητήματα» αυτής. Άλλωστε, η ανάγκη αυτή επιτείνεται από την διαρκή αύξηση των αρμοδιοτήτων των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την προϊούσα εξειδίκευση των τομέων του και την ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού της δικαιοσύνης. Η τάση αυτή αναγνωρίζεται εξάλλου έμμεσα και από τον ίδιο τον νομοθέτη, ο οποίος έχει προβεί αλλεπάλληλα σε αύξηση των οργανικών θέσεων τα τελευταία χρόνια (βλ. ενδεικτικά αρ. 62 παρ. 3 του Ν. 4387/2016 και αρ. 109 του Ν. 4472/2017), χωρίς όμως αυτές να είναι επαρκείς.

Επειδή οι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στο δικηγορικό κλάδο σε συνδυασμό με το εκκωφαντικό έλλειμμα κοινωνικής προστασίας προς τα πλέον ασθενέστερα μέλη αυτού, οδηγούν πολλούς συναδέλφους και ιδίως νέους δικηγόρους σε ουσιαστικό αποκλεισμό και κατ’ επέκταση στην αναζήτηση συναφών επαγγελματικών προορισμών, όπως ο διορισμός στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Κατά συνέπεια, η μη ευδοκίμηση του αγώνα των υποψηφίων παρ’ ότι έχουν ήδη κριθεί επιτυχόντες καταλήγει να επιτείνει ασύμμετρα το ως άνω επαγγελματικό αδιέξοδο.

Επειδή η τυχόν διενέργεια νέου διαγωνισμού προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους χωρίς να διοριστούν οι υποψήφιοι που ήδη κρίθηκαν ως επιτυχόντες στον προηγούμενο είναι αντίθετη προς την έως σήμερα καθιερωμένη πρακτική, ενώ εξάλλου γεννά ζητήματα παραβίασης της αρχής της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αρχής της χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.

Για τους λόγους αυτούς, ως φορέας εκπροσώπησης των συμφερόντων των ασκούμενων και νέων δικηγόρων ζητούμε:

α) Τη νομοθετική σύσταση νέων οργανικών θέσεων λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τον άμεσο διορισμό σε αυτές (καθώς και στις υπάρχουσες που στο μεταξύ κενώνονται) των αδιόριστων επιτυχόντων υποψηφίων του τελευταίου διαγωνισμού Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων μέχρις εξαντλήσεως του σχετικού πίνακα επιτυχόντων πριν από τη λήξη της ισχύος του,

β) Τη νομοθετική παράταση της ισχύος του πίνακα επιτυχόντων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 567/Γ’/12-04-2019 μέχρις εξαντλήσεως αυτού και σε κάθε περίπτωση για δύο (2) έτη από τη λήξη της ισχύος του.”

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………………Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα……………………….Ελένη Χατζηγιάννη